قابلیتها و زیرسیستم‌های اتوماسیون اداری و فرایندهای فراگستر

سیستم اتوماسیون اداری و مدیریت فرایندهای فراگستر از یک هسته اصلی و بالغ بر ۲۰ زیرسیستم تشکیل شده است که پس از بررسی رایگان نیازمندیهای خاص کسب و کار شما، بخشی یا تمامی زیرسیستمها قابل ارائه و پیاده‌سازی است.