پیش نیاز سخت افزاری و نرم افزاری اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندها

پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری سرور

جهت راه اندازی اتوماسیون فراگستر

پیش نیازهای سخت افزاری موردنیاز سمت سرور به تفکیک تعداد کاربران همزمان

«بطور میانگین تعداد کاربر همزمان، ۲۵% از کل کاربران می‌باشد»

پیش نیازهای سخت افزاری مورد نیاز سمت سرور به تفکیک تعداد کاربران

۱ الی ۱۰ کاربر همزمان

مشخصات حداقلی (Minimum Requirements)

طرح همبندی

برای استقرار نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر در وضعیت Minimum یک سرور جهت استقرار نرم‌افزار پیشنهاد می‌گردد. (این سرور از سرویس‌های Application-Operation-Database-fax میزبانی خواهد نمود) ، لازم به ذکر است سرور فکس حتما می بایست امکان نصب مودم USB یا Internal را داشته باشد.

۱ الی ۱۰ کاربر همزمان

مشخصات حداقلی سخت افزاری

Server (1-10 Minimum)
CPU۸ Core CPU – min 2.4 GHz – 64-bit processor
RAM۸ GB
HARD
 • ۲۰ GB of free space
 • min 7200 RPM (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 100 mbps
Server Internetmin 256 Kbps , Upload & Download (If Required)

در صورت وجود سیستم مدیریت جریان کار (BPMS)  بر روی سرور Application ، مقدار حداقل ۲ Core CPU و ۴ گیگابایت RAM اضافه گردد یا آنکه بصورت بهینه یک سرور معادل سرور Application برای این سیستم تخصیص یابد. 

پیش نیازهای سخت افزاری مورد نیاز سمت سرور به تفکیک تعداد کاربران

۱۰ الی ۲۰ کاربر همزمان

مشخصات حداقلی (Minimum Requirements)

طرح همبندی

برای استقرار نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر در وضعیت Minimum یک سرور جهت استقرار نرم‌افزار پیشنهاد می‌گردد. (این سرور از سرویس‌های Application-Operation-Database-Fax میزبانی خواهد نمود) ، لازم به ذکر است سرور فکس حتما می بایست امکان نصب مودم USB یا Internal را داشته باشد.

۱۰ الی ۲۰ کاربر همزمان

مشخصات حداقلی سخت افزار

Server (10-20 Minimum)
CPU۸ Core CPU –  min 2.8 GHz  –  ۶۴-bit processor
RAM۸ GB
HARD
 • ۳۰ GB of free space
 • min 7200 RPM  (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 100 mbps
Server Internetmin 512 Kbps , Upload & Download (If Required)

در صورت وجود سیستم مدیریت جریان کار (BPMS)  بر روی سرور Application ، مقدار حداقل ۲ Core CPU و ۴ گیگابایت RAM اضافه گردد یا آنکه بصورت بهینه یک سرور معادل سرور Application برای این سیستم تخصیص یابد. 

پیش نیازهای سخت افزاری مورد نیاز سمت سرور به تفکیک تعداد کاربران

۲۰ الی ۳۰ کاربر همزمان

مشخصات حداقلی (Minimum Requirements)

طرح همبندی

برای استقرار نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر در وضعیت Minimum یک سرور جهت استقرار نرم‌افزار پیشنهاد می‌گردد. (این سرور از سرویس‌های Application-Operation-Database-Fax میزبانی خواهد نمود) ، لازم به ذکر است سرور فکس حتما می بایست امکان نصب مودم USB یا Internal را داشته باشد

۲۰ الی ۳۰ کاربر همزمان

مشخصات حداقلی سخت افزار

Server (20-30 Minimum)
CPU۸ Core CPU –  min 3.0 GHz  – ۶۴-bit processor
RAM۱۲ GB
HARD
 • ۴۰ GB of free space
 • min 7200 RPM  (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 100 mbps
Server Internetmin 768 Kbps , Upload & Download (If Required)

در صورت وجود سیستم مدیریت جریان کار (BPMS)  بر روی سرور Application ، مقدار حداقل ۲ Core CPU و ۴ گیگابایت RAM اضافه گردد یا آنکه بصورت بهینه یک سرور معادل سرور Application برای این سیستم تخصیص یابد. 

پیش نیازهای سخت افزاری مورد نیاز سمت سرور به تفکیک تعداد کاربران

۳۰ الی ۵۰ کاربر همزمان

مشخصات حداقلی (Minimum Requirements)

طرح همبندی

برای استقرار نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر در وضعیت Minimum یک سرور جهت استقرار نرم‌افزار پیشنهاد می‌گردد. (این سرور از سرویس‌های Application-Operation-Database-Fax میزبانی خواهد نمود)، لازم به ذکر است سرور فکس حتما می بایست امکان نصب مودم USB یا Internal را داشته باشد.

۳۰ الی ۵۰ کاربر همزمان

مشخصات حداقلی سخت افزار

Server (30-50 Minimum)
CPU۸ Core CPU –  min 3.2 GHz  – ۶۴-bit processor
RAM۱۲ GB
HARD
 • ۵۰ GB of free space
 • min 7200 RPM  (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 100 mbps
Server Internetmin 1 mbps , Upload & Download (If Required)

در صورت وجود سیستم مدیریت جریان کار (BPMS)  بر روی سرور Application ، مقدار حداقل ۲ Core CPU و ۴ گیگابایت RAM اضافه گردد یا آنکه بصورت بهینه یک سرور معادل سرور Application برای این سیستم تخصیص یابد. 

پیش نیازهای سخت افزاری مورد نیاز سمت سرور به تفکیک تعداد کاربران

۵۰ الی ۱۰۰ کاربر همزمان

مشخصات حداقلی (Minimum Requirements)

طرح همبندی

برای استقرار نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر در وضعیت Minimum یک سرور جهت استقرار نرم‌افزار (این سرور از سرویس های Application-Operation میزبانی خواهد نمود) و یک سرور مختص Database مورد نیاز می باشد. لازم به ذکر است زیرساخت فکس به انتخاب می تواند بر روی هریک از سرور ها راه اندازی شود ولی حتما می بایست امکان نصب مودم USB و یا اینترنال را داشته باشد

مشخصات حداقلی ۵۰ الی ۱۰۰ کاربر همزمان

مشخصات حداقلی سخت افزار

Server Database (50-100 Minimum)
CPU۸ Core CPU –  min 2.4 GHz  – ۶۴-bit processor
RAM۸ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 7200 RPM (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 100 mbps
FAX ModemRecommended : Internal Fax Modem (All Brands)
Server Operation / Application (50-100 Minimum)
CPU۸ Core CPU – min 2.4 GHz – 64-bit processor
RAM۸ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 7200 RPM ( SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 100 mbps
Server InternetMin 1 Mbps (If Required)

در صورت وجود سیستم مدیریت جریان کار (BPMS)  بر روی سرور Application ، مقدار حداقل ۲ Core CPU و ۴ گیگابایت RAM اضافه گردد یا آنکه بصورت بهینه یک سرور معادل سرور Application برای این سیستم تخصیص یابد. 

مشخصات بهینه (Optimum Requirements)

طرح همبندی

برای استقرار نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر در وضعیتOptimum  یک سرور جهت استقرار نرم‌افزار (این سرور از سرویس‌های Application میزبانی خواهد نمود) و یک سرورجهت استقرار نرم‌افزار (این سرور از سرویس  Database میزبانی خواهد نمود) و یک سرور جهت استقرار نرم‌افزار (این سرور از سرویس‌های Operation میزبانی خواهد نمود) ، لازم به ذکر است زیرساخت فکس به انتخاب می تواند بر روی هریک از سرور ها راه اندازی شود ولی حتما می بایست امکان نصب مودم USB و یا اینترنال را داشته باشد.

مشخصات بهینه ۵۰ الی ۱۰۰ کاربر همزمان

مشخصات بهینه سخت افزاری

Server (Database) (50-100 Optimum)
CPU۸ Core CPU –  min 2.4 GHz &  ۸ MB Cache
RAM۱۲ GB
HARD
 • ۲۰۰ GB of free space
 • min 7200 RPM (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server InternetMin 1 Mbps (If Required)
Server (Application) (50-100 Optimum)
CPU۶ Core CPU –  min 2.4 GHz &  ۸ MB Cache
RAM۱۲ GB
HARD
 • ۲۰۰ GB of free space
 • min 7200 RPM (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server InternetMin 1 Mbps (If Required)
Server (Operation) (50-100 Optimum)
CPU۶ Core CPU –  min 2.4 GHz &  ۸ MB Cache
RAM۸ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 7200 RPM (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server Internetmin 1 Mbps (If Required)

در صورت وجود سیستم مدیریت جریان کار (BPMS)  بر روی سرور Application ، مقدار حداقل ۲ Core CPU و ۴ گیگابایت RAM اضافه گردد یا آنکه بصورت بهینه یک سرور معادل سرور Application برای این سیستم تخصیص یابد. 

پیش نیازهای سخت افزاری مورد نیاز سمت سرور به تفکیک تعداد کاربران

۱۰۰ الی ۲۵۰ کاربر همزمان

مشخصات حداقلی (Minimum Requirements)

طرح همبندی

برای استقرار نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر در وضعیت Minimum یک سرور جهت استقرار نرم‌افزار (این سرور از سرویس های Application-Operation میزبانی خواهد نمود) و یک سرور مختص Database مورد نیاز می باشد. لازم به ذکر است زیرساخت فکس به انتخاب می تواند بر روی هریک از سرور ها راه اندازی شود ولی حتما می بایست امکان نصب مودم USB و یا اینترنال را داشته باشد

مشخصات حداقلی ۱۰۰ الی ۲۵۰ کاربر همزمان

مشخصات حداقلی سخت افزار

Server Database (100-250 Minimum)
CPU۸ Core CPU –  min 2.8 GHz  – ۶۴-bit processor
RAM۱۲ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB free space
 • min 7200 RPM  (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANmin 1000 mbps
Fax ModemRecommended : Internal Fax Modem (All Brands)
Server Operation / Application (100-250 Minimum)
CPU۸ Core CPU – min 2.8 GHz – 64-bit processor
RAM۱۲ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 7200 RPM  ( SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server InternetMin 1 Mbps (If Required)

در صورت وجود سیستم مدیریت جریان کار (BPMS)  بر روی سرور Application ، مقدار حداقل ۲ Core CPU و ۴ گیگابایت RAM اضافه گردد یا آنکه بصورت بهینه یک سرور معادل سرور Application برای این سیستم تخصیص یابد. 

مشخصات بهینه (Optimum Requirements)

طرح همبندی

برای استقرار نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر در وضعیتOptimum  یک سرور جهت استقرار نرم‌افزار (این سرور از سرویس‌های Application میزبانی خواهد نمود) و یک سرورجهت استقرار نرم‌افزار (این سرور از سرویس  Database میزبانی خواهد نمود) و یک سرور جهت استقرار نرم‌افزار (این سرور از سرویس‌های Operation میزبانی خواهد نمود) ، لازم به ذکر است زیرساخت فکس به انتخاب می تواند بر روی هریک از سرور ها راه اندازی شود ولی حتما می بایست امکان نصب مودم USB و یا اینترنال را داشته باشد.

مشخصات بهینه ۱۰۰ الی ۲۵۰ کاربر همزمان

مشخصات بهینه سخت افزاری

Server (Database) (100-250 Optimum)
CPU۸ Core CPU  – min 3.0 GHz
RAM۱۶ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 7200 RPM (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
FAX Modemmin 1 Mbps (If Required)
Server (Application) (100-250 Optimum)
CPU۶ Core CPU  – min 3.0 GHz
RAM۱۲ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 7200 RPM  (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server InternetMin 1 Mbps (If Required)
Server (Operation ) (100-250 Optimum)
CPU۶ Core CPU  – min 3.0 GHz
RAM۸ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server InternetMin 1 Mbps (If Required)

در صورت وجود سیستم مدیریت جریان کار (BPMS)  بر روی سرور Application ، مقدار حداقل ۲ Core CPU و ۴ گیگابایت RAM اضافه گردد یا آنکه بصورت بهینه یک سرور معادل سرور Application برای این سیستم تخصیص یابد. 

پیش نیازهای سخت افزاری مورد نیاز سمت سرور به تفکیک تعداد کاربران

۲۵۰ الی ۵۰۰ کاربر همزمان

مشخصات حداقلی (Minimum Requirements)

طرح همبندی

برای استقرار نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر در وضعیت Minimum سرورهای Application, operation وDatabase بصورت مستقل از یکدیگر خواهند بود.

مشخصات حداقلی ۲۵۰ الی ۵۰۰ کاربر همزمان

مشخصات حداقلی سخت افزار

Server (Database) (250-500 Minimum)
CPU۸ Core CPU – min 3.0 GHz
RAM۲۴ GB
HARD
 • ۲۰۰ GB of free space
 • min 15000 RPM (Raid10 is suggested) (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server InternetMin 1 Mbps (If Required)
Server (Application) (250-500 Minimum)
CPU۸ Core CPU – min 3.0 GHz
RAM۱۶ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server InternetMin 1 Mbps (If Required)
Server (Operation) (250-500 Minimum)
CPU۸ Core CPU – min 3.0 GHz
RAM۱۲ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server InternetMin 1 Mbps (If Required)
Server (FaxServer) (250-500 Minimum)
CPU۲ Core CPU – min 2.8 GHz
RAM۶ GB
HARD
 • ۲۰ GB free space
 • min 7200 RPM (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Fax ModemRecommended : Internal Fax Modem (All Brands)

در صورت وجود سیستم مدیریت جریان کار (BPMS) ، یک سرور معادل سرور Application برای این سیستم تخصیص یابد. 

مشخصات بهینه (Optimum Requirements)

طرح همبندی

برای استقرار نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر در وضعیت Optimum سرورهایApplication, operation و Database بصورت مستقل از یکدیگر خواهند بود.

مشخصات بهینه ۲۵۰ الی ۵۰۰ کاربر همزمان

مشخصات بهینه سخت افزار

Server (Database) (250-500 Optimum)
CPU۸ Core CPU  – min 3.2 GHz
RAM۳۲ GB
HARD
 • ۲۰۰ GB of free space
 • min 15000 RPM (Raid10 is suggested) (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server InternetMin 1 Mbps (If Required)
Server (Application) (250-500 Optimum)
CPU۸ Core CPU – min 3.2 GHz
RAM۲۴ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server InternetMin 1 Mbps (If Required)
Server (Operation) (250-500 Optimum)
CPU۸ Core CPU  – min 3.2 GHz
RAM۱۶ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server InternetMin 1 Mbps (If Required)
Server (Fax) (250-500 Optimum)
CPU۴ Core CPU – min 2.8 GHz
RAM۶ GB
HARD
 • ۴۰ GB free space
 • min 7200 RPM (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
FAX ModemRecommended : Internal Fax Modem (All Brands)

در صورت وجود سیستم مدیریت جریان کار (BPMS) ، یک سرور معادل سرور Application برای این سیستم تخصیص یابد. 

پیش نیازهای سخت افزاری مورد نیاز سمت سرور به تفکیک تعداد کاربران

۵۰۰ الی ۱۰۰۰ کاربر همزمان

مشخصات بهینه سخت افزاری

Server (Database) (500-1000 Optimum)
CPU۸ Core CPU – min 3.2 GHz
RAM۶۴ GB
HARD
 • ۲۰۰ GB of free space
 • min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server InternetMin 1 Mbps (If Required)
Server (Application) (for each 500 Concurrent users Optimum)
CPU۸ Core CPU – min 3.2 GHz
RAM۳۲ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 7200 RPM (SAS or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server InternetMin 1 Mbps (If Required)
Server (Operation) (500-1000 Optimum)
CPU۸ Core CPU – min 3.2 GHz
RAM۳۲ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 15000 RPM (Raid 10 is suggested)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server InternetMin 1 Mbps (If Required)
Server (Fax Server) (500-1000 Optimum)
CPU۴ Core CPU  – min 3.0 GHz
RAM۶ GB
HARD
 • ۵۰ GB free space
 • min 7200 RPM (SAS or SATA or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
FAX ModemRecommended : Internal Fax Modem (All Brands)

در صورت وجود سیستم مدیریت جریان کار (BPMS)، یک سرور معادل سرور Application برای این سیستم تخصیص یابد. 

طرح همبندی

برای استقرار نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر در وضعیت Optimum سرور های Application, operation   وDatabase  بصورت مستقل از یکدیگر خواهند بود. یک سرور مستقل برای فکس در نظر گرفته خواهد شد و همچنین Database Clustering  یا Mirroring و استفاده از Cache Server توصیه می‌گردد.

طرح همبندی

پیش نیازهای سخت افزاری مورد نیاز سمت سرور به تفکیک تعداد کاربران

۱۰۰۰ الی ۲۰۰۰ کاربر همزمان

مشخصات سخت افزاری

Server (Database) 1000 to 2000 Concurrent user
CPU۳۲ Core CPU (2 sockets) – min 3.2 GHz
RAM
 • ۱۰۰۰ user 128 GB
 • ۲۰۰۰ user 256 GB
HARD
 • Estimate based on : convert + backup + Daily production (size)
 • min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server Internet۱ Mbps (If Required)
Server (Application) )recommended for each 1000 Concurrent users)
CPU۸ Core CPU 3.2 GHz
RAM۳۲ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 7200 RPM or SSD (SAS or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANmin 1000 mbps / Recommended :1000Mbps
Server Internet۱ Mbps (If Required)
Server (Operation)  recommended for each 1000 Concurrent users
CPU۸ Core CPU 3.2 GHz
RAM۳۲ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server Internet۱ Mbps (If Required)
Server (FaxServer)
CPU۴ Core CPU – min 3.2 GHz
RAM۸ GB
HARD
 • ۶۰ GB free space
 • min 7200 RPM   (SAS or SATA or SCSI or SSD)
LANMin 1000 mbps
FAX ModemRecommended : Internal Fax Modem (All Brands)

در صورت وجود سیستم مدیریت جریان کار (BPMS)، یک سرور معادل سرور Application برای این سیستم تخصیص یابد. 

نکاتی در مورد سرورها

Database Server

بصورت پیش فرض ساختار SQL به گونه‌ای است که میزان حافظه مورد نیاز خود را از سرور می‌گیرد. هرچند می‌توان این پیش فرض را در تنظیمات سرور بین Min Server Memory و Max Server Memory  محدود نمود.

یکی از ابزارهایی که به کمک آن می‌توان میزان RAM و CPU  مصرف شده را بررسی کرد، ابزار Resource Monitor است.

در ضمن توصیه می شود تا سرور بصورت Dedicate فقط برای Database نرم‌افزاراتوماسیون اداری فراگستر استفاده شود.

Application Server

هنگامی که تعداد کاربران همزمان بیشتر از ۱۰۰۰ می‌شود توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

 • به منظور حفظ کارایی سیستم نیاز است که به ازای هر ۱۰۰۰ کاربر همزمان که به سیستم اضافه می‌گردند یک سرور برنامه کاربردی (Application) که روی آن IIS نصب است، اضافه شود. به طور مثال اگر تعداد کاربران همزمان ۲۰۰۰ نفر می‌باشد لازم است  تا ۲ سرور اپلیکیشن استفاده شود که توسط Load Balancer ، بار درخواست‌ها و پاسخهای نرم‌افزار روی آنها توزیع گردد. (امکان پیاده سازی الگوهای فدرالی بجای Load Balancer حسب سیاستهای زیرساختی سازمان نیز وجود دارد)

Operation server

هنگامی که تعداد کاربران همزمان بیشتر از ۱۰۰۰ می‌شود توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

 • به منظور حفظ کارایی سیستم نیاز است که به ازای هر ۱۰۰۰ کاربر همزمان که به سیستم اضافه می‌گردند یک سرور برنامه کاربردی (Operation) اضافه شود.

به طور مثال اگر تعداد کاربران همزمان ۲۰۰۰ نفر می‌باشد توصیه می‌شود تا ۲ سرور Operation استفاده شود تا با استفاده از مکانیزم های درون سیستمی تقسیم بار صورت پذیرد .

طرح همبندی

برای استقرار نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر در وضعیت بهینه، سرورهایApplication, operation   وDatabase  بصورت مستقل از یکدیگر خواهند بود. یک سرور مستقل برای فکس در نظر گرفته خواهد شد و همچنین Database Clustering  یا Mirroring و استفاده از Cache Server توصیه می‌گردد.  (توضیحات بالا را مطالعه فرمایید)

طرح همبندی

پیش نیازهای سخت افزاری مورد نیاز سمت سرور به تفکیک تعداد کاربران

۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ کاربر همزمان

مشخصات سخت افزاری

Server (Database) 2000 to 3000 Concurrent user
CPU۶۴ Core CPU (2 sockets) – min 3.2 GHz
RAM
 • ۲۰۰۰ user 256 GB
 • ۳۰۰۰ user 512 GB
HARD
 • Estimate based on : convert + backup + Daily production (size)
 • min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server Internet۱ Mbps (If Required)
Server (Application) )recommended for each 1000 Concurrent users)
CPU۸ Core CPU 3.2 GHz
RAM۳۲ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 7200 RPM or SSD (SAS or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANmin 1000 mbps / Recommended :1000Mbps
Server Internet۱ Mbps (If Required)
Server (Operation)  recommended for each 1000 Concurrent users
CPU۸ Core CPU 3.2 GHz
RAM۳۲ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server Internet۱ Mbps (If Required)
Server (FaxServer)
CPU۴ Core CPU – min 3.2 GHz
RAM۸ GB
HARD
 • ۶۰ GB free space
 • min 7200 RPM   (SAS or SATA or SCSI or SSD)
LANMin 1000 mbps
FAX ModemRecommended : Internal Fax Modem (All Brands)

در صورت وجود سیستم مدیریت جریان کار (BPMS) یک سرور معادل سرور Application برای این سیستم تخصیص یابد. 

نکاتی در مورد سرورها

Database Server

بصورت پیش فرض ساختار SQL به گونه‌ای است که میزان حافظه مورد نیاز خود را از سرور می‌گیرد. هرچند می‌توان این پیش فرض را در تنظیمات سرور بین Min Server Memory و Max Server Memory  محدود نمود.

یکی از ابزارهایی که به کمک آن می‌توان میزان RAM و CPU  مصرف شده را بررسی کرد، ابزار Resource Monitor است.

در ضمن توصیه می شود تا سرور بصورت Dedicate فقط برای Database نرم‌افزاراتوماسیون اداری فراگستر استفاده شود.

Application Server

هنگامی که تعداد کاربران همزمان بیشتر از ۱۰۰۰ می‌شود توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

 • به منظور حفظ کارایی سیستم نیاز است که به ازای هر ۱۰۰۰ کاربر همزمان که به سیستم اضافه می‌گردند یک سرور برنامه کاربردی (Application) که روی آن IIS نصب است، اضافه شود. به طور مثال اگر تعداد کاربران همزمان ۳۰۰۰ نفر می‌باشد لازم است  تا ۳ سرور اپلیکیشن استفاده شود که توسط Load Balancer ، بار درخواست‌ها و پاسخهای نرم‌افزار روی آنها توزیع گردد. (امکان پیاده سازی الگوهای فدرالی بجای Load Balancer حسب سیاستهای زیرساختی سازمان نیز وجود دارد)

Operation server

هنگامی که تعداد کاربران همزمان بیشتر از ۱۰۰۰ می‌شود توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

 • به منظور حفظ کارایی سیستم نیاز است که به ازای هر ۱۰۰۰ کاربر همزمان که به سیستم اضافه می‌گردند یک سرور برنامه کاربردی (Operation) اضافه شود.

به طور مثال اگر تعداد کاربران همزمان ۳۰۰۰ نفر می‌باشد توصیه می‌شود تا ۳ سرور Operation استفاده شود تا با استفاده از مکانیزم های درون سیستمی تقسیم بار صورت پذیرد .

طرح همبندی

برای استقرار نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر در وضعیت بهینه، سرورهایApplication, operation   وDatabase  بصورت مستقل از یکدیگر خواهند بود. یک سرور مستقل برای فکس در نظر گرفته خواهد شد و همچنین Database Clustering  یا Mirroring و استفاده از Cache Server توصیه می‌گردد.  (توضیحات بالا را مطالعه فرمایید)

طرح همبندی

پیش نیازهای سخت افزاری مورد نیاز سمت سرور به تفکیک تعداد کاربران

۳۰۰۰ الی ۴۰۰۰ کاربر همزمان

مشخصات سخت افزاری

Server (Database) 3000 to 4000 Concurrent user
CPU۹۶ Core CPU (2 sockets) – min 3.2 GHz
RAM۵۱۲ GB
HARD
 • Estimate based on : convert + backup + Daily production (size)
 • min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server Internet۱ Mbps (If Required)
Server (Application) recommended for each 1000 Concurrent users)
CPU۸ Core CPU 3.2 GHz
RAM۳۲ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 7200 RPM or SSD (SAS or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANmin 1000 mbps / Recommended :1000Mbps
Server Internet۱ Mbps (If Required)
Server (Operation)  recommended for each 1000 Concurrent users
CPU۸ Core CPU 3.2 GHz
RAM۳۲ GB
HARD
 • ۱۰۰ GB of free space
 • min 15000 RPM (Raid 10 is suggested) (SAS or SCSI or SSD)
DVD-ROMSupported
LANMin 1000 mbps
Server Internet۱ Mbps (If Required)
Server (FaxServer)
CPU۴ Core CPU – min 3.2 GHz
RAM۸ GB
HARD
 • ۶۰ GB free space
 • min 7200 RPM   (SAS or SATA or SCSI or SSD)
LANMin 1000 mbps
FAX ModemRecommended : Internal Fax Modem (All Brands)

در صورت وجود سیستم مدیریت جریان کار (BPMS)، یک سرور معادل سرور Application برای این سیستم تخصیص یابد. 

نکاتی در مورد سرورها

Database Server

بصورت پیش فرض ساختار SQL به گونه‌ای است که میزان حافظه مورد نیاز خود را از سرور می‌گیرد. هرچند می‌توان این پیش فرض را در تنظیمات سرور بین Min Server Memory و Max Server Memory  محدود نمود.

یکی از ابزارهایی که به کمک آن می‌توان میزان RAM و CPU  مصرف شده را بررسی کرد، ابزار Resource Monitor است.

در ضمن توصیه می شود تا سرور بصورت Dedicate فقط برای Database نرم‌افزاراتوماسیون اداری فراگستر استفاده شود.

Application Server

هنگامی که تعداد کاربران همزمان بیشتر از ۱۰۰۰ می‌شود توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

 • به منظور حفظ کارایی سیستم نیاز است که به ازای هر ۱۰۰۰ کاربر همزمان که به سیستم اضافه می‌گردند یک سرور برنامه کاربردی (Application) که روی آن IIS نصب است، اضافه شود. به طور مثال اگر تعداد کاربران همزمان ۴۰۰۰ نفر می‌باشد لازم است  تا ۴ سرور اپلیکیشن استفاده شود که توسط Load Balancer ، بار درخواست‌ها و پاسخهای نرم‌افزار روی آنها توزیع گردد. (امکان پیاده سازی الگوهای فدرالی بجای Load Balancer حسب سیاستهای زیرساختی سازمان نیز وجود دارد)

Operation server

هنگامی که تعداد کاربران همزمان بیشتر از ۱۰۰۰ می‌شود توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

 • به منظور حفظ کارایی سیستم نیاز است که به ازای هر ۱۰۰۰ کاربر همزمان که به سیستم اضافه می‌گردند یک سرور برنامه کاربردی (Operation) اضافه شود.

به طور مثال اگر تعداد کاربران همزمان ۴۰۰۰ نفر می‌باشد توصیه می‌شود تا ۴ سرور Operation استفاده شود تا با استفاده از مکانیزم های درون سیستمی تقسیم بار صورت پذیرد .

طرح همبندی

برای استقرار نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر در وضعیت بهینه، سرورهایApplication, operation   وDatabase  بصورت مستقل از یکدیگر خواهند بود. یک سرور مستقل برای فکس در نظر گرفته خواهد شد و همچنین Database Clustering  یا Mirroring و استفاده از Cache Server توصیه می‌گردد.  (توضیحات بالا را مطالعه فرمایید)

طرح همبندی

تعاریف و اصطلاحات

به منظور درک یکسان از اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این سند، این عبارات در زیر تعریف می‎گردند:

 • نرم‌افزار/ سیستم: منظور نرم‌افزار اتوماسیون اداری و مدیریت فرآیندهای کسب و کار فراگستر است.
 • کاربر/ کاربران: استفاده‌کنندگان شامل کارمندان، نمایندگان و مخاطبان سازمان می‌باشند که در راستای انجام فعالیت‌های اداری روزمره و ارتباط با سایر کارمندان از نرم‌افزار استفاده می‌کنند. تعداد کلی این کاربران در قرارداد قید شده است و برای آنها نام کاربری و رمز عبور تعریف می‌شود.
 • کاربر همزمان: کاربرانی هستند که وارد نرم‌افزار شده و در یک زمان واحد با هم مشغول کار با قسمت‌های مختلف نرم‌افزار می‌باشند.
 • کاربر غیرهمزمان: کاربرانی هستند که نام و مشخصات آنها در نرم‌افزار موجود بوده ولی وارد نرم‌افزار نشده‌اند ویا برای مدتی کار با نرم‌افزار را رها کرده‌اند.
 • مشخصات حداقلی(Minimum Requirements) سخت‌افزار: حداقل مشخصات سخت‌افزاری سمت سرور است که نرم‌افزار می‌تواند برروی آن نصب و اجرا شود. این مشخصات با توجه به تعداد کاربر همزمان سازمان کارفرما مشخص شده است.
 • مشخصات بهینه(Optimum Requirements) سخت‌افزار: در کنار مشخصات حداقلی ارائه شده در سمت سرور، بمنظور اجرای روان و با کارایی مناسب نرم‌افزار، می‌توان در صورت صرف هزینه بیشتر، از مشخصات بهینه سخت‌افزار استفاده کرد.
 • سرور فیزیکی(Physical server): سروری است که بصورت فیزیکی در محلی از سازمان نگهداری می‌شود و دارای مشخصات حداقلی و یا بهینه سخت افزاری و نرم‌افزاری متناسب با تعداد کاربر ذکر شده در این سند باشد.
 • سرور مجازی(Virtual Machine) : سرور مجازی دقیقا همانند یک سرور فیزیکی مستقل و با همان سطح دسترسی عمل می‌کند با این تفاوت که امکان استقرار چند عدد سرور مجازی بر روی یک یا چند سرور فیزیکی وجود دارد. به عبارت بهتر با استفاده از تکنولوژی‌های مجازی‌سازی مانند VMware و با بهره‌گیری از سخت‌افزارهای پرقدرت و پیشرفته، یک سرور فیزیکی به چندین سرور مجازی (VM) با امکانات مختلف تقسیم می‌شود. هر سرور مجازی بنا بر تنظیمات و یا کانفیگ اولیه، سهم خاصی از منابع سرور از قبیل پردازنده (CPU)، حافظه اصلی (RAM)، فضای دیسک سخت (HDD)، پهنای باند و … را به صورت اختصاصی و تضمین شده در اختیار می‌گیرد.

در تنظیم این سند مشخصات سرورهایی که پیشنهاد شده است می‌تواند فیزیکی و یا مجازی باشد.
همچنین به منظور افزایش کارایی و امنیت سیستم های نرم افزاری، هنگامی که تعداد کاربران همزمان از حد مشخصی بیشتر می‌شود، ترجیح بر آن است تا لایه‌های نرم افزار از هم جدا شده و بصورت مستقل پیاده‌سازی شوند که در اینصورت می‌توانیم از چند سرور مجزا استفاده کنیم.

 • Application Server: سروری است که بر روی آن برنامه‌های کاربردی تحت وب قرار می‌گیرد و از طریق IIS (Internet Information Services) این برنامه در اختیار کامپیوترهای دیگر قرار می‌گیرد.
 • Database Server: سروری است که روی آن پایگاه داده SQL server نصب می‌‌گردد
 • Operation Server: برای بالاتر بردن کارایی نرم‌افزار، امکان جداسازی عملیات‌هایی مانند search ، سرویس word to image، عملیات‌های مرتبط با protocol ECE و … که میزان زیادی از منابع RAM و CPU را مصرف می‌کند وجود دارد که جداگانه می‌توانند روی سرور مستقلی به نام Operation server قرار گیرد.
 • Cache Server: در حقیقت نوعی سرور است که می تواند هنگام کار کردن کاربران، سایتهای بازدید شده و یا صفحات مشاهده شده توسط آنها را درخود نگهداری کرده و در صورتی که کاربر دیگری بخواهد همان سایتها یا صفحات را بازدید نماید باسرعت بیشتر و صرفه جویی درپهنای باند، پاسخ خود را از طریق کش سرور دریافت نماید.
 •  HA) High Availability): به مجموعه ای از راهکارهایی که باعث می‌شود تا سیستم نرم‌افزاری با درصد احتمال خیلی بالایی در دسترس بوده و سرور متوقف نشود، HA یا قابلیت دردسترسی پذیری سیستم می‌گویند. دو روش متداول پیشنهادی برای افزایش دسترس پذیری نرم افزار، استفاده از Clustering و Mirroring در سرورهای پایگاه داده است.
 • Mirroring و Mirroring :Clustering و Clustering دوتا از روش‌های بالاتر بردن ضریب دردسترس‌پذیری سرورهای اطلاعاتی می‌باشد.

Clustering در سطح سرور صورت می‌گیرد و در آن یک سرور بصورت جانشین سرور اصلی در نظر گرفته می‌شود. (یکی از سرورها Active و دیگری Passive است) در صورتی که سرور اصلی به هر دلیل دچار مشکل بشود، سرور دیگری بصورت خودکار وارد مدار شده و نرم افزار بدون تحمل قطعی به کار ادامه می‌دهد.

Mirroring مکانیزمی است که در آن Database بر روی یک فضای مجزا در یکdisk یا ترجیحا سرور دیگری ذخیره می‌گردد و به دلیل اینکه Data بصورتDuplicate بر روی یک سرور دیگر وجود دارد، ضریب اطمینان، بالاتر می‌رود.

راهکار clustering هنگامی که تعداد کاربران همزمان بالای ۱۰۰۰کاربر می‌شود، بیشتر توصیه می‌گردد.

 • SAN یا (Storage Area Network) : شبکه‌ای از دستگاه‌های ذخیره‌سازی اطلاعات را به چندین سرور متصل می‌سازد و داده‌ها بدون اینکه با سرورها تعامل برقرار کنند بین دستگاه‌های ذخیره‌سازی مختلف منتقل می‌شوند.

نکته مهم در ارتباط با SAN، اینست که Storage به یک سرور خاص اختصاص نداشته و می‌تواند روی هر تعداد سروری قرار داشته و از سروری به سرور دیگر انتقال یابد. به همین دلیل، در محیطهای بسیار بزرگ، از این زیر ساخت برای متمرکز کردن و نگهداری امن اطلاعات استفاده شده است.

پیشنهادات سخت افزاری ارایه شده در این سند، نوع و یا برند خاصی را شامل نمی شود و درصورت اشاره به برند خاص صرفا منظور معادل‌سازی کارایی بوده و می‌تواند از هر برند دیگری تهیه گردد.

نکات حائز اهمیت درخصوص سرورها

در خصوص سرور نرم‌افزار پیشنهاد می‎گردد حتی الامکان سرور تنها برای میزبانی نرم‌افزار موضوع قرارداد اختصاص داده شود و حتماً توسط نرم‌افزارهای Anti-Virus به روز، محافظت گردد. نصب و تنظیمات پایگاه داده و در خصوص نرم‌افزار‎های تحت وب فراگستر، پیکربندی نرم‎افزارها (پیکربندی IIS)، توسط متخصصین شرکت فراگستر انجام خواهد شد. به منظور جلوگیری از هرگونه اشکال احتمالی از نصب نرم‌افزارهای متفرقه و غیر ضروری و همچنین ارتقاء نرم‎افزارهای مرتبط با نرم‌افزار و سیستم عامل بدون هماهنگی با کارشناسان استقرار فراگستر خودداری شود.

موارد ذیل از مواردی است که باعث افزایش کارایی و بهره‎وری نرم‎افزارها و کاهش خطرات امنیتی از امکانات سخت افزار سرور می‌‌شود که حتماً می بایست مورد توجه قرار گیرد.

 • تنظیمات تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده نرم‌افزار در هنگام نصب نرم‌افزار‎ها از سوی فراگستر انجام خواهد شد و به مدیر نرم‌افزار تحویل خواهد شد. رمز عبور User مربوط به SQL Server نیز تحویل مدیر پروژه می‎گردد. اجرای نرم‎افزارها نیازی به این رمز عبورsa نداشته و مدیر نرم‌افزار می‎تواند این رمز را تعویض نماید.
 • در ابتدای نصب نرم‎افزارها در صورت جدا بودن سرور پایگاه داده از سرور نرم‎افزار دو کاربر با سطح دسترسی Administrator بر روی هر کدام از سرور‎ها (و نه Domain سازمان) ساخته می‌شود و تمام فرآیندهای نصب و پشتیبانی و رفع اشکال از طریق این دو کاربر انجام خواهد پذیرفت. سازمان می‎بایست از هرگونه تغییر در خصوص کاربران تعریف شده فراگستر خودداری نماید. فرایند‎های بعدی به هیچ عنوان نیازی به رمز Administrator نداشته و مدیرپروژه کارفرما می‌تواند این رمز را تعویض نماید.
 • هیچ کدام از Driveها یا Folderهای سرور (به جز موارد از پیش تعریف شده برای کارکرد نرم‎افزارها) نباید به اشتراک گذاشته شود و این مورد باید توسط مدیر نرم‌افزار کنترل گردد.
 • در هنگام نصب نرم‎افزار، SQL Server توسط کارشناسان فراگستر نصب خواهد شد و کلیه به‎روزرسانی‎های بعدی سیستم عامل با هماهنگی فراگستر انجام پذیرد. بنابراین چنانچه قبلا روی سرور مورد نظر نرم‌افزار SQL نصب شده است، ضروری است قبل از نصب، وضعیت SQL موجود جهت نصب، توسط کارشناسان فراگستر بررسی گردد.
 • در هنگام نصب نرم‌افزار، یک آدرس یکتا(Valid IP) (که می‎تواند یک نام یا یک IP Address باشد) که قابل رویت توسط ایستگاه‎های کاربری سازمان باشد، در اختیار فراگستر قرار خواهد گرفت. همچنین پیشنهاد می‎گردد به منظور جلوگیری از مشکلات بعدی ناشی از تغییرات شبکه، یک نام خاص برای سرور در DNS سازمان تعریف شده و آدرس‎دهی به نرم‎افزار از طریق این آدرس انجام شود تا محدودیت تغییرات آدرس مرتفع شود.
 • بسته به سیاست درنظر گرفته شده توسط سازمان برای کاربرانی که می‌خواهند از طریق اینترنت به نرم‌افزار اتوماسیون اداری سازمان خود متصل شوند نحوه دسترسی به سرور و اطلاعات می‌تواند متفاوت باشد. در صورت داشتن دسترسی مستقیم سروهای سازمان به اینترنت، امکان متصل شدن کاربران به نرم‌افزار از طریق اینترنت به راحتی امکان‌پذیر است ولی اصولا اغلب سازمان‌های متوسط و بزرگ بدلیل رعایت اصول امنیتی تمایلی به اتصال مستقیم سرورهای دیتابیس به اینترنت ندارند لذا برای این امر از یک سرور واسط که دسترسی به اینترنت دارد استفاده می‌کنند.
 • از هرگونه تغییرات بدون هماهنگی با فراگستر در خصوص IP Address و نام سرور حتی الامکان اجتناب شود و در صورت لزوم، پیش از هر گونه تغییرات با فراگستر هماهنگ شود.

شبکه و تخمین پهنای باند مورد نیاز سرورها

جهت حصول سرعت و کارایی مناسب عملکرد نرم‎افزار‎ها استفاده از شبکه کابلی در سمت سرور توصیه می‎شود.

انجام تنظیمات مربوط به شبکه به نحوی که ارتباط کامپیوترها از طریق پروتکل TCP/IP برقرار بوده و دسترسی به منابع و فایل‎های مورد نیاز برروی سرور قابل تنظیم باشد.

تخمین پهنای باند مورد نیاز در سمت سرور و ترافیک شبکه بستگی به میزان استفاده کاربران، ترافیک مورد تقاضا و حجم بدنه نامه، سیاست‎های Upload و Download و … دارد ولی به طور عمومی ترافیک شبکه در حالات زیر تخمین زده می‎شود. آنچه برای عملکرد بهینه نرم‎افزارها مورد توجه می‎باشد سرعت Upload سمت سرور می‎باشد و نه سرعت Download زیرا سرور نرم‎افزارهای موضوع قرارداد بیشتر در حالت تحویل محتوا به کاربران می‎باشد و کمتر به دانلود می‎پردازد. جدول زیر پیشنهاد شرکت فراگستر برای استفاده بهینه از نرم‌افزار می‎باشد.

کاربر همزمانپهنای باند سرور (Receive)پهنای باند سرور (Send)
۱۰۰+۵۱۲ kb/s+۱ Mbps
۲۵۰+۱ Mbps+۲ Mbps
۵۰۰+۲ Mbps+۴ Mbps
۱۰۰۰+۴ Mbps+۱۰ Mbps
۲۰۰۰+۱۰ Mbps+۲۰ Mbps

در صورت استفاده کاربران (کلاینتها) از نرم افزار از طریق اینترنت، پهنای باند مورد نیاز برای فراخوانی صفحات مختلف نرم‌افزار حداقل ۱۲۸kbps پیشنهاد می‌شود.

قابلیت توزیع بار بر روی سرورها

Load balancing در نرم‌افزار اتوماسیون اداری در سطح  web server قابل انجام است. در سطح وب سرور نیز برای Load Balancing می‌توان از تکنولوژی‌های:

 • Microsoft network load balancing
 • HW Load Balancer

استفاده کرد که درخواست های کاربران را بین سرورهایی که برای این منظور در نظر گرفته شده توزیع نماید.

نکات حائز اهمیت برای پشتیبانی گیری اطلاعات

پراهمیت ترین بخش هر سازمانی، پرسنل، اطلاعات ‌و نرم‌افزار‌های آن سازمان می‌باشد. همواره حفاظت از اطلاعات و نرم‌افزار‌ها به دلیل رشد روز افزون آنها در سازمان‌ها یکی از مسایل مهمی است که باید در نظر گرفته شود.

بدین منظور توصیه می شود:

 • برای نگهداری Backup ها، فضایی معادل ۴ برابر یا بیشتر از فضای هاردِ توصیه شده، در نظر گرفته شود.
 • همیشه نسخه های پشتیبان را قبل از بایگانی تست کنید تا از سلامت و کارکرد صحیح آنها مطمئن شوید
 • فایلهای پشتیبان را در فضایی خارج از سرور و یا درایو متفاوت از محل نصب نرم‌افزار قرار دهید.
 • دستورالعمل کامل، مکتوب و مشخصی برای پشتیبان‌گیری داشته باشید. با این کار، در صورتی که فرد دیگری در شرکت بخواهد کار پشتیبان گیری را انجام دهد، با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد

پیش نیازهای نرم افزاری پایه سرور (SERVER)

Operating system  ۶۴ bitWindows Server 2016  – ۶۴ bit or Higher
softwareDatabases
 • Microsoft SQL Server 2017 or Higher
 • Collation (Arabic_CI_AS )
Browser
 • Internet Explorer 11
 • Edge
 • Mozilla Firefox (2 last version)
 • Google Chrome (2 last Version)
Programs
 • Microsoft IIS 8 or Higher
 • Microsoft Office 2013 or Higher
 • Microsoft NET Framework 4.8

پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری سمت کلاینت

پیش نیاز نرم افزاری

Operating system۳۲ or 64 bit
 • Windows11
 • Windows10
 • Windows8
 • Windows7
softwareBrowser
 • Internet Explorer 11
 • Edge
 • Mozilla Firefox (2 last version)
 • Google Chrome (2 last version)
ProgramsMicrosoft Office 2013 or Higher

پیش نیاز سخت افزاری

CPU۲ GHz Dual core or Higher 3 MB cache
RAM۴ GB or Higher
Internet۱۲۸ kbps (If Required)
LAN۱۰۰ mbps / Recommended :1000Mbps
Wireless۵۴ mbps / Recommended :128Mbps
Scanner
 • به تعداد مناسب با نیاز هر دبیرخانه و اپراتور ثبت کننده نامه
 • اطمینان از صحت عملکرد اسکنر درمحیط Windows
 • درصورت نیاز به انجام اسکن بصورت چند صفحه ای (Multipage)، اسکنرهای تهیه شده می‎بایست قابلیت اسکن چند صفحه ای (Multipage)  داشته باشند.
Printer
 • به تعداد مناسب باحجم عملیات کاربران
 • اطمینان از صحت عملکرد چاپگر درمحیط Windows
 • بدیهی است که درصورت نیاز به چاپ نامه بصورت رنگی، چاپگرهای تهیه شده می‎بایست قابلیت چاپ رنگی داشته باشند .
سرور موردنیاز بهجو

پیش نیاز سخت افزاری مختص سرور بهجو (جستجوگر گوگلی)

بر روی سرور اتوماسیون اداری فراگستر، می‌توانید زیرسیستم بهجو (جستجوگر گوگلی) را نیز نصب نمایید. به شرط آنکه مشخصات سخت‌افزار سرور بهجو به سرور اتوماسیون اداری اضافه شود.

آرشیو پایگاه داده

فرم ارزیابی بستر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سرورهای موجود سازمان

اگر قصد دارید از سرورهای موجود در سازمانتان جهت نصب و راه اندازی اتوماسیون اداری فراگستر استفاده کنید؛ پیشنهاد میکنیم این پرسشنامه را دانلود و پس از تکمیل برای کارشناسان ما ارسال کنید.

Subscribe
Notify of
guest
ایمیل شما منتشر نخواهد شد
۲۲ پیام ها
Inline Feedbacks
مشاهده تمام پیام ها
محمدی
محمدی
۲۰ روز قبل

سلام خدا قوت، سرورها رو فراگستر به ما میده، و آیا میشه نکست کلود هم در کنار نرم افزار فراگستر نصب کرد

محمداسماعیل لطفی رضوانده
محمداسماعیل لطفی رضوانده
پاسخ به  محمدی
۲۰ روز قبل

با سلام، خیر؛ سرورها باید متناسب با نیاز سازمان، توسط خود سازمان تهیه و آماده شوند، تا نرم افزار اتوماسیون بر روی سرورهای سازمان پیاده سازی و اجرا گردد.

محمدی
محمدی
پاسخ به  محمداسماعیل لطفی رضوانده
۱۷ روز قبل

تشکر از شما
سرور تهیه شده توسط سازمان منابع زیادی دارد، آیا ممکن است توسط مجازی سازی به دو بخش جدا از هم تقسیم اش کرد، که در بخشی نرم افزار اتومیشن فراگستر و بخشی دیگر نرم افزار دیگر نصب گردد؟

محمداسماعیل لطفی رضوانده
محمداسماعیل لطفی رضوانده
پاسخ به  محمدی
۱۷ روز قبل

سلام مجدد خدمت شما؛ برای دریافت پاسخ این سوال و مشاوره تخصصی، لطفا با شماره ۰۲۱۴۲۶۲۳ و داخلی ۱ تماس بگیرید، تا همکاران ما پاسخگوی شما باشند. 🙏🏻

محبی
محبی
۱ سال قبل

با سلام و وقت بخیر. در داکیومنت ها شما دیدم که نوشته شده بود نرم افزار اتوماسیون اداری شما کاملا تحت وب هست و حتی اگر نرم افزار word روی سیستم کاربر نصب نباشد، می توان فایل ها را مشاهده و ویرایش کرد. شما برای این امکان نوشته بودید که از microsoft office online server استفاده کردید .ایا برای استفاده از office online server، نیاز به لایسنسی از شرکت مایکروسافت هست؟

تیم تحریریه فراگستر
تیم تحریریه فراگستر
پاسخ به  محبی
۱ سال قبل

سلام بر شما. وقت شما هم بخیر

خیر. نیازی به تهیه لایسنس برای office online server نیست.

علیرضا کلهر
علیرضا کلهر
۱ سال قبل

سلام. آیا برنامه اسکنر در اتوماسیون فراگستر برای اسکن از رابط نرم افزاری خود اسکنر استفاده میکنه یا بطور مستقیم از اسکنر استفاده میکنه؟

تیم تحریریه فراگستر
تیم تحریریه فراگستر
پاسخ به  علیرضا کلهر
۱ سال قبل

سلام بر شما. برنامه اسکنر هم یک رابط نرم افزاری برای اتصال به اسکنر داره و هم میتونه مستقیماً به اسکنر متصل بشه.

صابر خداپناه
صابر خداپناه
۱ سال قبل

سلام
آیا باید تنظیمات خاصی روی مرورگر و ویندوز کامپیوتر هر یک از کاربران اعمال بشه؟

تیم تحریریه فراگستر
تیم تحریریه فراگستر
پاسخ به  صابر خداپناه
۱ سال قبل

سلام بر شما
خیر. هیچ تنظیم خاصی لازم نیست

احمد عیوضی
احمد عیوضی
۱ سال قبل

سلام. برای بازکردن نامه‌ها تو اتوماسیون فراگستر نیاز به آفیس و ورد هست یا نرم افزار اکروبات؟

تیم تحریریه فراگستر
تیم تحریریه فراگستر
پاسخ به  احمد عیوضی
۱ سال قبل

سلام بر شما.
برای باز کردن نامه‌ها در اتوماسیون، نیاز به نرم افزار خاصی نیست چون سرویس تبدیل به تصویر در سامانه، نامه‌ها رو به تصویر تبدیل کرده و به شما نمایش میده. اما زمانی که نامه‌ای نوشته میشه لازم هست که نرم افزار Word نسخه ۲۰۱۳ به بالا بر روی کامپیوتر کلاینت نصب باشد.

احمد عیوضی
احمد عیوضی
پاسخ به  تیم تحریریه فراگستر
۱ سال قبل

برای بازکردن فایل‌های PDF چطور؟ آیا نرم افزار foxit باید برای همه کاربران نصب شود؟

تیم تحریریه فراگستر
تیم تحریریه فراگستر
پاسخ به  احمد عیوضی
۱ سال قبل

خیر. اکثر مرورگرها میتونن فایل‌های PDF رو باز کنند و احتیاجی به نصب برنامه جانبی نیست

فکوهی
فکوهی
۱ سال قبل

سلام
برای استفاده از سمت کاربر، اتوماسیون اداری با کدام یک از ورژن‌های مرورگر فایرفاکس و کروم سازگار هست؟

تیم تحریریه فراگستر
تیم تحریریه فراگستر
پاسخ به  فکوهی
۱ سال قبل

سلام بر شما
اتوماسیون اداری فراگستر همواره با ۲ نسخه آخر مرورگرها سازگاری داره

فکوهی
فکوهی
پاسخ به  تیم تحریریه فراگستر
۱ سال قبل

در مورد ویندوز مورد استفاده از سمت کلاینت چطور؟ با کدام ورژن‌ها سازگار هست و باید ۳۲ بیت باشه یا ۶۴ بیت؟

تیم تحریریه فراگستر
تیم تحریریه فراگستر
پاسخ به  فکوهی
۱ سال قبل

برای استفاده از اتوماسیون اداری فراگستر می‌تونید از ویندوز نسخه‌های ۷ سرویس پک ۲ به بالا استفاده کنید و تفاوتی بین ۳۲ بیت و ۶۴ بیت وجود نداره.

نعمت زاده
نعمت زاده
۱ سال قبل

هزینه های سرور چقدر میشه؟

تیم تحریریه فراگستر
تیم تحریریه فراگستر
پاسخ به  نعمت زاده
۱ سال قبل

سلام بر شما.
هزینه هایی سرور تا حدودی بستگی به تعداد کاربران سامانه و میزان منابعی داره که باید به اون سرور اختصاص داده بشه. ما نیازمندیهای سیستم رو از لحاظ عملکرد و کارایی بر اساس نوع فعالیت و تعداد کاربران برآورد کردیم و در سایت شرکت در اختیار شما هست. اما با توجه به برندی که انتخاب می‌کنید و قیمت ها در بازار میزان هزینه تعیین میشه و ما در این زمینه اطلاع و نظری نداریم.

صحرانورد
صحرانورد
۲ سال قبل

سلام. پیش نیاز سخت افزاری برای ایمیل سرور (mail server) چی هست؟

تیم تحریریه فراگستر
تیم تحریریه فراگستر
پاسخ به  صحرانورد
۲ سال قبل

سلام بر شما
در زمینه میل سرور ما نظری نمیدیم چون نصب و راه اندازی میل سرور یک پروسه جدا از اتوماسیون هست که باید با توجه به نیاز سازمان، تعداد کاربرانشان و سایر موارد و پارامترها انتخاب بشه. البته اگر در برنامه کاری فراگستر قرار بگیرد، آن موقع در این مورد پیشنهاد داده خواهد شد. ولی تمامی پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری که مورد نیاز سامانه اتوماسیون اداری هست روی وبسایت شرکت برای مشتریان قابل دسترسی و استفاده هست.

5/5 - (1 امتیاز)
۴۲۶۲۳ (۰۲۱)