خدمات پشتیبانی فراگستر

تمرکز اصلی شرکت فراگستر، همواره تلاش بیوقفه درراستای افزایش رضایت مشتریان بالقوه وبالفعل خود میباشد. ساختار واحدهای خدماتی فراگستر، بصورت یک سازمان مستقل وکاملاً سرویسگرا(Service Oriented) تدوین گردیده است. دراین راستا خدمات مابه روشهای توصیه شده دررویکرد جهانی ITIL طراحی وارائه میگردد وپیروی ازروشهای اجرای مدون درحوزه‌های استقرار، آموزش وخدمات پس ازفروش محصولات نرم‌افزاری این شرکت، همواره بعنوان یک اصل غیرقابل عدول شناخته میگردد.