امکانات اصلی دولت الکترونیک

دولت الکترونیک بعنوان بستر و فرایند مدیریت بدون کاغذ در دولت بوده و در آن بسیاری از ارتباطات بین ادارات باهم و همچنین با مردم از طریق کانال‌های چندرسانه‌ای صورت می‌گیرد. همچنین دولت الکترونیکی باعث می‌گردد که تمامی شهروندان، شرکتهای تجاری، سازمانهای دولتی و کارمندان دولت از طریق وب سایتها درشبکه و بدون محدودیت مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند.
از آنجایی که اجرای فرایند اتوماسیون اداری در هر سازمان منحصر به آن سازمان می‌باشد و چنانچه هر سازمان بخواهد در زنجیره دولت الکترونیک قرار بگیرد باید ابتدا فرایندهای درون آن سازمان مکانیزه شود میتوان گفت که پیاده‌سازی فرایند اتوماسیون اداری در هر سازمان یا دستگاه دولتی گامی است به سوی تحقق دولت الکترونیک.

زیرسیستم‌های اتوماسیون کسب و کار فراگستر

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)