زیرسیستم‌های حوزه‌ی دولت الکترونیک

سیستم مکانیزه پاسخگویی و ارائه خدمات غیرحضوری و ۲۴ساعته به مشتریان و مراجعه‌کنندگان سازمان از طریق سامانه‌های الکترونیکی قابل دسترس

شناسه‌ای است یکتا که در قالب QR Code به سند / نامه اختصاص داده می‌شود و از این طریق قابلیت شناسایی سریع سند در سطح ملی وجود دارد.

سامانه رهگیری مکاتبات اداری و سامانه احراز اصالت فیزیکی نامه دو قابلیت کاربردی با هدف کاهش مراجعه حضوری مشتریان به سازمان‌ها و ارتقای رضایت‌مندی ارباب رجوع

زیرسیستم‌های اتوماسیون کسب و کار فراگستر

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)