امکانات اصلی نرم افزارهای مدیریت ارتباطات

اکنون بسیاری از سازمان‌ها دارای سیستم اتوماسیون هستند و افزون بر این تاحدی شبکه ارتباطی بین سازمانها نیز برقرار است اما تاکنون توجه کافی به حوزه ارتباطات بین سازمانی نشده است و آنچه موجود است استاندارد تبادل مکاتبات ECE است که بخش بسیار کمی از نیازمندیهای لازم در این حوزه را پوشش می‌دهد.
هزاران شعبه و مدیریت مستقل فقط در یک پایگاه داده با کیفیت پاسخ‌دهی بی‌نظیر.نگاه یکپارچه به مکاتبات بین سازمانی که از ویژگی‌های مهم سیستم‌های اتوماسیون مدرن است کمک می‌کند تا حجم بسیاری از عملیات ثبت، پیگیری، ارسال یا دریافت مکاتبات اداری بصورت خودکار توسط سیستم اتوماسیون انجام شود و از این رو اثربخشی مناسبی در سازمانها ایجاد نماید.

زیرسیستم‌های اتوماسیون کسب و کار فراگستر

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)