نوشته‌ها

تفاوت راهکار BPMS با نرمافزارهای MIS

تفاوت راهکار BPMS با نرم افزارهای MIS چیست؟

تفاوت راهکار BPMS با نرمافزارهای MIS چیست؟

تفاوت راهکار BPMS با نرمافزارهای MIS چیست؟

بسیاری از افراد با توسعه نرم افزارهای MIS همچون حسابداری، منابع انسانی و .. آشنا هستند و اکنون با راهکار جدیدی به نام BPMS آشنا شده اند و برایشان این سوال مطرح می شود که چه تفاوتی بین MIS و BPMS وجود دارد؛ در این مقاله سعی شده است بصورت کاربردی تفاوت های این دو راهکار و نقاط قوت و ضعف هریک را شرح دهیم.

شاید در ابتدای کار بهتر باشد مروری مختصر بر امکانات BPMS فراگستر داشته باشیم.

BPMS فراگستر از شش مرحله مجزای زیر تشکیل شده است:

ادامه مطلب