پروتکل ارتباطی ECE

امروزه بسیاری از سازمان‌ها که از سیستم مکانیزه مکاتبات اداری برای ثبت و پیگیری مکاتبات خود استفاده می‌کنند و به دنبال رسیدن به هدف مکاتبات بدون کاغذ هستند. برای ارتباط با سازمان بیرون مجبور به بازگشت ناخواسته به روال کاغذی می‌باشند.

استفاده از پروتکل تبادل الکترونیکی مکاتبات ECE (Electronic Crospandence Exchange) در نرم‌افزار اتوماسیون اداری فراگستر، تعامل بین سازمانی، افزایش دقت و سهولت در پیگیری نامه‌ها، تسریع زمان تبادل مکاتبات اداری، را امکان پذیر کرده است.

قابلیت‌های زیرسیستم پروتکل ارتباطی ECE

 • امکان تعریف آدرس های ایمیل جهت استفاده از پروتکل ارتباطی ECE و تعیین دسترسی به کاربر
 • امکان ارسال نامه ها بر اساس پروتکل ارتباطی ECE
 • امکان انتخاب بدنه و پیوست نامه در زمان ارسال از طریق ECE
 • امکان انتخاب آدرس ایمیل گیرندگان نامه در زمان ارسال نامه از طریق ECE
 • امکان درج آدرس ایمیل متفرقه در زمان ارسال نامه از طریق ECE
 • امکان انتخاب آدرس ایمیل گیرندگان رونوشت نامه در زمان ارسال نامه از طریق ECE
 • امکان تنظیم جهت تبدیل بدنه و پیوست نامه به فرمت tiff در زمان ارسال
 • امکان مرتب‌سازی ECE دریافتی بر اساس وضعیت، فرستنده، تاریخ دریافت
 • امکان حذف ECE های دریافت شده و انتقال آن به فهرست ECE های حذف شده و بازیابی آنها
 • امکان ثبت ECE های دریافت شده در قالب نامه وارده
 • امکان ارسال رسید ثبت ECE به سازمان فرستنده
 • امکان دریافت رسید ثبتECE و ثبت آن بر روی نامه ارسال شده
 • امکان انتخاب دبیرخانه، پرونده و محرمانگی در زمان ثبت نامه
 • امکان دریافت خروجی اکسل ECE ارسالی و دریافتی
 • امکان دریافت خروجی فایل تولیدشده ECE ارسالی

نمایی از پروتکل ارتباطی ECE