• مراحل هفت گانه

BPMSفراگستـــــر چگونه کار میکند؟

در BPMS ابتدا مدل فرایند بر اســاس زبان BPMN 2.0 ترسیم می‌شود.
سپس مدل دادهای و فیلدهای موردنیاز در فرم‌ها طراحی میشوند. همچنین امکان فراخوانی از سایر نرم افزارهای موجود در سازمان نیز به‌سادگی وجود دارد.
در مرحله سوم بر اساس فیلدهای ایجادشده در مرحله قبل، فرمهای موردنظر را با Drag & Drop و در کمترین زمان ممکن طراحی می‌نماییم.
قوانین تجاری یا Business Rules در مرحله چهارم و با Drag & Drop مشــخص میگردند.
تا همین مرحله فرایند قابل‌اجراست. پس از اجرای فرایند، میتوانید مشــخص کنید که هر فعالیت را چه کسی انجام دهد. در مرحله ۶ یکپارچگی و همکاری بین فرایندها اتفاق افتاده و ســپس فرایند از محیط آزمایشــگاهی قابل‌انتشار در محیط واقعی خواهد بود.

۷ مرحله ساخت فرآیند در BPMS فراگستر

۱

طراحی مدل فرایند

Process Modeler

بطور گرافیکی، فرآینـد انجـام کار را تعـریف کنیـد.

۲

طراحی مدل داده

Data Model

در یک محیط کاملا گرافیکی، مدل داده خود را طراحی کنید.

۳

طراحی فرم

Form Generator

بصورت بصری و با Drag & Drop فـرمهای خود را طراحی کنید.

۴

طراحی قوانین تجاری

Business Process Designer

بدون نیاز به برنامه‌نویسی، قوانین کسب و کار را تعیین کنید.

۵

تعریف مجریان فرایند

Performer Designer

مشخص کنید چه کسی، هر فعالیت از فرآیند را اجرا خواهد کرد؟

۶

ابزار یکپارچه سازی

Integrator

اطلاعات فرایندها را با سایر نرم‌افزارهای موجود در سازمان یکپارچه کنید.

۷

ابزار انتشار فرآیند

Work Portal

نرم افزارآماده شده رادر سطـح سازمان اجــرا کنیـد.