نوشته‌ها

مدل های فرآیند عملیاتی (جلسه ۲۲)

مدل های فرآیند عملیاتی (جلسه ۲۲)

/
برای ایجاد مدل‌های سطح ۲ محدودیتی در استفاده از مجموعه نمادها پیشنهاد نمی‌کنیم. علت آن بسیار ساده است زیرا این مورد به شدت به سازمان شما و نیازهایتان بستگی دارد که از کدام نمادها در سطح ۲ باید استفاده شود.
مدل های فرآیند عملیاتی (جلسه ۲۱)

مدل های فرآیند عملیاتی (جلسه ۲۱)

/
در بخش های قبل فرایند «تایید سفارش» را مشاهده کردیم و صحبت کردیم که کدام خطاها در حین اجرا کار می‌توانند رخ دهند. حال می‌خواهیم یک سوال دیگر را مطرح کنیم، که تحت کدام شرایط باید اعتبار مشتری اصلاً موردبررسی قرار گیرد؟ فرض می‌کنیم که این سوال به ویژگی‌های مشخصی از مشتری و ارزش سفارش بستگی دارد. سپس اولین قدم در فرایند را به‌طور کلی به‌عنوان «بررسی اطلاعات سفارش» تعریف می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم که آیا بررسی اعتبار در اینجا لازم است یا خیر
مدل های فرآیند عملیاتی (جلسه ۲۰)

مدل های فرآیند عملیاتی (جلسه ۲۰)

/
BPMN بر این فرض قرار دارد که میتوانیم جریان یک فرایند را به عنوان کنترل جریان شفاف و واضح تعریف نماییم. هر چه بخواهیم یک فرایند SOLLرا در BPMN دقیق تر مدلسازی نماییم، چهارچوب افرادی که در این فرایند میتوانند درگیر باشند تنگتر است....
مدل های فرآیند عملیاتی (جلسه ۱۹)

مدل های فرآیند عملیاتی (جلسه ۱۹)

/
میدانید که چهارچوب BPMN ما از چندین سطح تشکیل شده است که فرایندهای متفاوت و با جزئیات را در برمیگیرند. در سطح ۲ علاوه بر این با سطوح مختلفی از مدل فرایند کار میکنیم تا دیاگرام هرکدام از نقش هایی را که بیشتر به کار میآید را نشان داد. شاید تا حالا از خودتان پرسیده باشید که کدام نقشها نماد « BPMNزیر فرایند» را در این چهارچوب ایفا میکنند. در بخش های قبل نشان دادیم که زیر فرایند در BPMNبه ویژه برای سه چیز مناسب هستند....
مدل های فرآیند عملیاتی (جلسه ۱۸)

مدل های فرآیند عملیاتی (جلسه ۱۸)

/
در مدیریت فرایند سازمانی یک اصطلاح وجود دارد به نام «بازده اولین مسیر FPY در اینجا درصد بازده از نتایجی بدست میآید که در اولین چرخه فرایند به صورت صحیح میباشند و هیچ اضافه کاری را لازم ندارند.