مدل های فرآیند عملیاتی (جلسه ۲۰)

در ادامه جلسه قبل به بررسی سطح سوم از چهارچوب کاموندا میپردازیم. با ما همراه باشید…..

 مرز رسمی سازی

BPMN بر این فرض قرار دارد که میتوانیم جریان یک فرایند را به عنوان کنترل جریان شفاف و واضح تعریف نماییم. هر چه بخواهیم یک فرایند  SOLLرا در BPMN دقیق تر مدلسازی نماییم، چهارچوب افرادی که در این فرایند میتوانند درگیر باشند تنگتر است. اگر بخواهیم اغراق شده صحبت کنیم، استفاده از این الگو معادل یک خط مونتاژ صنعتی است که در آن کارهای هر یک از مشارکت کنندگان فرایند با جزئیات میتواند از قبل تعیین شود و هیچ خلاقیت و کار اضافی در کار وجود ندارد. این رویکرد همیشه با موافقت رو به رو نمیشود و در صفحه های اینترنتی گاهی اوقات بحثهایی در مورد معنی دار بودن  BPMاتفاق میافتد که تقریباً ماهیت ایدئولوژیکی دارند. مخالفان  BPMخود را مانند یک نوع روانشناس تلقی میکنند که افزایش روز افزون تکنولوژی و تحت الشعاع قراردادن جامعه مان را مورد نقد قرار میدهند.

در این آموزش ها  قصد نداریم که به این مباحث بپردازیم، اما میخواهیم در این ارتباط نکات کاربردی را یادآور شویم: در خیلی از پروژه های  BPMکه در آنها شرکت داشتیم، میبایستی از یک سری از «لکه ای سفید» در مدلهای فرایند چشم پوشی میکردیم. لذا بخش هایی را در فرایند و هم چنین در زیر فرایند ترسیم میکنیم که در قالب یک بهبود  ISTیا مفهوم  SOLLنمیتوانستند به صورت شفاف توضیح داده شوند. در اینجا علل مثبت و منفی وجود دارد:

■ در موقعیت منفی یک عدم شفافیت بزرگی در مورد زیر فرایندها که چطور باید انجام شوند یا انجام میشود وجود دارد. دانش این کار بنا به دلایل مختلفی هنوز موجود نیست. اما میخواهیم این وضعیت را تغییر دهیم.

■ در حالت مثبت، زیر فرایند دقیقاً همانطور که باید باشد انجام میگیرد. دانش این کار طبیعتاً در ذهن کسی است که دارد آن را انجام میدهد و لذا ماهیت مطلق دارد، اما قبول است.

در حالت اول اگر میخواهیم فرایند را مدلسازی کنیم، باید یک وضعیت میانی نامطلوبی را مستندسازی نماییم. در حالــت دوم یک وضعیت مطلوب و قاطع را مستندسازی میکنیم. برای هر دو حالت در بخش های قبلی با ساختار مربوطه آشنا شدید، که به ما در اینجا کمک میکند: زیر فرایند Adhoc در شکل زیر

آمادگی سفر میتواند از این فعالیت ها تشکیل شود، اما اجباری در کار نیست.

آمادگی سفر میتواند از این فعالیت ها تشکیل شود، اما اجباری در کار نیست.

یر فرایندهای  Adhoc مانند یک نوع «نامه آزاد» برای آنالیزور فرایند هستند. آنها تعیین میکنند که کدام فعالیتها در چهارچوب کارش میتوانند اجرا شوند، چند بار این اتفاق روی میدهد، به چه ترتیب انجام شوند یا اینکه اصلا انجام میشوند یا خیر، کاملا به شرکت کننده محول میشود. با استفاده از زیر فرایند  Adhoc میتوانید در چهارچوب یک بهبود  ISTیا مفهوم  SOLLبه صورت کاملا هدف مند زمینه هایی که هنوز نامشخص هستند را از هم مرزبندی نمایید و فرایند را دقیق تر توصیف کنید، زیرا فرایند  Adhoc یک ابزار بسیار مفید است که از آن به کرات در پروژه های BPM استفاده میکنیم.

اگر بخواهید یک زیر فرایند  Adhoc را خودکارسازی نمایید، طبیعتاً میتواند کار سختی باشد. در اینجا به سرعت وارد قوانین و مقرراتی میشویم، مانند مدیریت موردی، که در موتورهای فرایند نمیتوانند تصویر شوند. در برخی از موارد یک زیر فرایند Adhoc با حتی دیاگرام سنتی «موقعیت استفاده» در  UML مطابقت میکند، ضمن اینکه در آن به راحتی لیست میشود کدام عملگرهای یک کاربر را در نرم افزارش میتواند فرابخواند، بدون اینکه یک ترتیب مشخصی برای آن برقرار باشد. ضمن اینکه میتواند این اتفاق بیفتد که شما با یک زیر فرایند  Adhoc در خودکارسازی فرایندیک «لکه سفید» تولید کنید که توسط موتور فرایند نه میتواند هدایت و نه کنترل شود.

بیستمین جلسه از دوره “نحوه مدلسازی فرآیندها” به پایان رسید. از اینکه تا به اینجای کار با ما همراه بودید، سپاسگزاریم.

برای راحتی دسترسی شما به مطالب آموزشی، سعی میکنیم هر جلسه را در قالب یک فایل pdf در انتهای آن ارائه کنیم تا اگر دوستانی در زمان آموزش نتوانستند مطالب را دنبال کنند، به صورت مجتمع و یکجا مطالب را مطالعه کنند.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

آن دسته از دوستانی که علاقه مند به دریافت این آموزش ها از طریق گوشی موبایل خود هستند میتوانند از طریق کانال تلگرام آکادمی BPM  این آموزش ها را دنبال کنند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Got Something To Say: