شاخص‎‌های سنجش عملکرد افراد برای پرداخت پاداش

شاخص‎‌های سنجش عملکرد افراد برای پرداخت پاداش

در این پژوهش شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد افراد شناسایی شده و الگوی مناسبی برای پرداخت پاداش به آنها ارائه می‌گردد.

روند کنونی ارزیابی عملکرد در داخل سازمان با الهام از مدیریت عملکرد پا را فراتر نهاده و در آن جدای از ارزیابی عملکرد به تعیین میزان شایستگی و لیاقت، قابلیت رشد و ارتقا و ترفیع نیز توجه شده است.

اولویت سازمان های کنونی، تعیین هرچه مطلوب تر شاخص های مورد ارزیابی و دقت در تخصیص امتیاز به آنهاست.

پژوهش حاضر به شناسایی شاخص های کلیدی سنجش عملکرد افراد برای پرداخت پاداش و ارائه الگوی مناسب می پردازد.

ابتدا با بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌های صورت گرفته توسط متخصصین، خبرگان صنعت و پژوهشگران علوم مدیریت، این معیارها و شاخص‌ها تعیین شد، اعتبار پرسشنامه‌ها براساس روش آلفای کرونباخ بررسی گردید که حاکی از پایایی بالای ابزار اندازه گیری بود و سپس با بررسی میدانی و نظرسنجی از جامعه آماری پژوهش که ۱۲۱ نفر از کارکنان یک شرکت بوده‌اند و به کمک نرم افزارSPSS داده‌ها بررسی گردیدند و معیارها و شاخص‌های مذکور تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان دادند در شاخص های عمومی عملکرد فردی عامل مهارتهای ادراکی بیشترین امتیاز با میانگین ۰۱/۴ را داشته که شامل سه شاخص استقبال ازا ایده های جدید، طرح های پیشنهادی موثر برای سازمان و توانایی فکرکردن و بروز خلاقیت و عامل مدیریت عملکرد کمترین امتیاز با میانگین ۶۱/۳ با پنج شاخص به خود اختصاص داده اند.

همچنین با توجه به نتایج بدست آمده، در هر سازمانی شاخص های عملکرد اختصاصی شناسایی و رتبه بندی گردید که به عنوان مثال در واحد تولید شاخص‌های میزان تسلط به اطلاعات و تخصص مربوطه با میانگین ۱۳/۴ و نحوه استفاده از ابزارها و دستگاه‌ها با میانگین ۸۹/۳ و میزان دقت در تولید محصولات با میانگین ۸۹/۳ بیشترین امتیاز را در نظرسنجی کسب نمودند. در مجموع با توجه به نتایج بدست آمده الگویی در خصوص نظام پاداش مبتنی بر عملکرد فردی مشتمل بر پنج جدول که در هر کدام ۱۵ شاخص عمومی عملکرد عمومی و ۵ شخص اختصاصی عملکرد فردی بر اساس واحد سازمانی مربوطه ارائه گردید.

 

برای دریافت متن کامل مقاله اینجا را کلیک نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

Got Something To Say: