مزایا و برتری ها

 • تعریف شناسنامه وكاتالوگ ماشین آلات
 • تعریف نسخ متفاوت مستندات ساخت یك قطعه
 • تعریف گروه كالاهای مشابه ومشترك فرعی
 • تعریف ایستگاههای كاری ومشخص نمودن مبنای سنجش سربار ودستمزد
 • تعریف فرمول ساخت نیم ساخته‌ها ودرخت محصول وزمان‌سنجی تولید هركدام
 • تعریف كدهای جایگزین درفرمول ساختها
 • تعریف مواد ونیم ساخته‌های هرفرمول ساخت بهمراه ضرایب مصرف ودرصد استاندارد ضایعات
 • تعریف حد مورد تجزیه هرفرمول ساخت
 • انتساب ماشین آلات ووجایگزینهای آن درمراحل ساخت تولید وسهم برای تولید پیش فرض
 • تعریف نسخه‌های مختلف ازیك درخت محصول
 • تعریف نسخه‌های مختلف ازفرایند تولید یك محصول ونیم ساخته

برای بررسی بیشتر پیشنهاد میکنیم:

مشاوره آنلاین

دانلود کاتالوگ