آیاواقعاً BPMS بهره وری را افزایش می دهد؟

آیاواقعاً BPMS بهره وری را افزایش می دهد؟

یکی ازشرکتهای مشاوره مدیریت برتر دنیا ادعا کرده بود که BPMS تا ۴۶ درصد بهره وری را افزایش میدهد. جای تعجب داردکه آیا تحقق چنین هدفی امکانپذیر است؟ این موضوع به شرکت فراگستر درطول پروژه های مختلف BPMS ثابت شده است. دراین مقاله به برخی از روشهاییکه BPMS باعث افزایش بهره وری میگردد، اشاره خواهد شد:

اولین عاملی که BPMS از طریق آن باعث افزایش بهره وری میشود، صرفه جویی بسیار قابل ملاحظه ایست که در طول پروسه تولید نرم افزار ایجاد خواهد نمود. یعنی با داشتن BPMS دیگر لازم نیست تیمی از تخصصهای مختلف مثل برنامه نویس و تحلیلگر را برای زمانی نسبتاً طولانی به خدمت بگیرید و درزمان بسیار کمتر از روشهای سنتی تولید نرم افزار، میتوانید به سیستم موردنظر برسید.

download

دیگر مشکلات تولید نرم‌افزار به روش‌های سنتی عبارتست از:

• جزیره‌ای بودن سیستمها
• مشکل یاحتی غیرممکن بودن اتصال آنهابه یکدیگر
• برآورده نشدن اهداف کلی سازمان بنحو مطلوب
• حجم زیاد کار برای طراحی وپیاده سازی این سیستمها
• عدم انعطاف‌پذیری وانطباق سیستمها باتغییرات سازمان وفرآیندهای موجود
• افزایش مداوم هزینه‌های نگهداری و توسعه نرم‌افزار
• وابستگی سازمان به تولیدکننده یا یک نرم‌افزار خاص
• ….

موسسات مشاوره مدیریت اشاره کرده اندکه شما با ۱۵درصداز زمان و انرژی روشهای سنتی تولید نرم افزار، از طریق BPMS به سیستم خواهید رسید، بنابراین صرفه جویی ۸۵ درصدی درمراحل تولید نرم افزار درافزایش بهره وری بسیار چشمگیر خواهد بود.

درادامه مراحل تولید نرم افزار بروش مدرن بااستفاده از BPMS ارائه گردیده است:

download (1)

عامل دوم افزایش بهره وری بوسیله BPMS، انجام مکانیزه امور وفرایندهای سازمانیست. یعنی وقتی شما درشرکت یاسازمان، فرایندهاراازطریق BPMS مکانیزه کرده وبصورت مکانیزه انجام میدهید، خیلی از انواع اتلافهای ممکن مثل تاخیر، زمان طولانی پاسخگویی، جابجایی وانتقال رانخواهید داشت.

عامل بعدی افزایش بهره وری از طریق BPMS، انجام برخی ازTaskهای روتین توسط خود سیستم است. یعنی درBPMS شما لازم نیست برای وظایف روتینی که بارها وبارها تکرار میشوند، نیروی انسانی به آن کارها تخصیص داده شود وسیستم مدیریت فرایندها خودش میتواندآن وظایف راانجام دهد. مانند ثبت سند مالی درسیستم مالی که BPMS میتواند اینکار راانجام دهد ودیگر نیازی به وجود فردی برای ثبت سند وجود ندارد.

کنترل زمان انجام فرایندها از طریق BPMS: مهندسین صنایع میدانندکه یکی ازروشهای بهبود فرایندها وسنجش آنها، سنجش زمان و هزینه انجام فرایندها ووظایف داخل آنهاست. برای اینکار روشهای مختلف کارسنجی وزمانسنجی وجود داردکه انجام آنها مستلزم صرف زمان ونیروی انسانی زیادی است. BPMS این قابلیت راداردکه زمان انجام هریک از وظایف رابدون انجام اقدام خاصی محاسبه نموده ودرنهایت زمان انجام فرایندرا محاسبه کند.

انواع روشهای تخصیص و تقسیم کار: درخیلی ازBPMSها انواع روشهای تخصیص وتقسیم کار وجود دارد. بطور مثال این امکان وجود داردکه کاررا By Load تخصیص داد. یعنی کاررا به کارتابل فردی بفرستدکه حجم کار داخل کارتابلش ازبقیه کمتر است. بدلیل این اتفاق، BPMS میتواند باعث حذف گلوگاه ازفرایند شود.

قرار دادن مهلت زمانی برای انجام فعالیتها وشناسایی گلوگاهها ازطریق ابزار BAM (Business Activity Monitoring) موجوددر  BPMS عواملیست که درمقاله بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Got Something To Say: