اتوماسیون اداری تحت وب فراگستر در شرکت مهندسی ایریتک

اتوماسیون اداری تحت وب فراگستر در شرکت مهندسی ایریتک

ایریتک یک شرکت پیمانکاری عمومی بین المللی بوده که درزمینه اجرای پروژه های صنعتی کلان درحوزه های مختلف نفت، گاز وپتروشیمی، متالورژی ومعدن بصورت کلید دردست فعالیت مینماید. این شرکت درقالب پروژه های EPCبه ارائه خدمات طراحی ومهندسی، تامین تجهیزات، بازرسی فنی تجهیزات، اجرا، مدیریت پروژه ها وتامین مالی به ایجاد ارزش برای کارفرمایان خود کمک مینماید.

رهبری وبرنامه ریزیهای شرکت بمنظور افزایش کارایی سازمانی، استفاده بیشتر ازپتانسیلهای بازار، توانمندی سرمایه های ملی، ایجاد وافزایش قابلیتهای مهندسی وتکنولوژیکی، بهره مندی وافزایش قابلیتهای منابع ونیروی انسانی، اجرای سلامت وسریع پروژه ها، همگی ازجمله ماموریتهای اصلی مدیریت سازمان میباشد. بااین امیدکه در پیشبرد اهداف توسعه صنعتی کشور، نقش وماموریت این سازمان بخوبی ایفا گردد.

ماموریت بنیادی فراگستر تسهیل فرایند ایجادو راه اندازی واحدهای صنعتی بااستفاده بهتراز منابع میباشد. بدین ترتیب درتلاش هستیم تانیازها وانتظارات کارفرمایان خودرا بابهره گیری ازتخصص ومهارتهایمان درکلیه امور برآورده نماییم.

گفتنیست سیستم اتوماسیون اداری تحت وب فراگستر، یک سیستم جامع ویکپارچه نرم افزاری برای مدیریت گردش اطلاعات، فرایندها ومکاتبات اداری وسازمانیست. یک ابزار نرم افزاری قوی، سریع ودقیق برای ورود، بازیابی، جستجو، مشاهده، ویرایش، گزارشگیری وگردش مجموعه اطلاعات سازمانی در بین تمام کارکنان ومدیران سازمان متناسب باساختارامنیتی آن است.

به برخی ازمزایا ودستاوردهای بکارگیری سیستم  اتوماسیون اداری بشرح زیر میتوان اشاره نمود:

 • کنترل گردش الکترونیکی کلیه مکاتبات داخل سازمانی وبالا بردن سرعت گردش مکاتبات
 • امکان جستجوی سریع وهوشمند انواع اطلاعات ومکاتبات سازمانی
 • دسترسی سریع به اطلاعات ودرنتیجه سرعت درپاسخگویی به مراجعان
 • کنترل برعملکرد کاربران وسرعت درپیگیری ورفع مشکلات
 • حذف عملیات بایگانی، دسترسی به نامه های کاغذی واستفاده بهینه ازفضاهای مربوط به بایگانی
 • امکان صدور گزارشها ونمودارهای آماری وکاربردی جهت بررسی وضعیت مکاتبات
 • امکان کنترل وپیگیری نامه های ارجاع داده شده به هرفرد توسط خودش و عدم نیازبه گردش دستی نامه  درسازمان
 • امکان ارائه اطلاعات به ارباب رجوع نسبت به وضعیت هرنامه در هربخش
 • استفاده ازسرویسهای رایانه ای جهت یادآوری زمان اقدام به نامه ها وجلوگیری ازتاخیر
 • امکان کنترل وضعیت گردش یک نامه وموقعیت فعلی آن ازهرنقطه
 • نگهداری اطلاعات بصورت الکترونیکی
 • بوجود آمدن روشهای مناسب اداری و سازمانی ازطریق بازنگری روشهای کاری
 • تسهیل درثبت وگردش مکاتبات درصورت بالا بودن حجم مکاتبات و …
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Got Something To Say: