فرآیند درخواست تخصیص منابع به پروژه

farayande-project-resources
در صورت نیاز به تخصیص منابع به پروژه‌ها، افراد درخواست خود را ثبت می‌کنند و در صورت تایید مدیر، کار به واحد تخصیص منابع ارسال می‌شود. این واحد هم درخواست را بررسی می‌کند و منابع موردنیاز را برای پروژه تخصیص می‌دهد و مراتب به شخص درخواست‌کننده اطلاع داده می‌شود.