طبقه بندی فرآیندها
  • نرم افزار BPMS فراگستر

نمایشگاه فرآیندها

تغییرات سریع و عظیم دو دهه اخیر در تکنولوژی و بخصوص افزایش نقـش فنـاوری اطلاعات و نظامهای کامپیوتری در اداره سازمانها، نحوه مدیریت و رهبری سـازمانهـا را دگرگون کرده است. اداره سازمانها به روشهای قدیم و ساختارهایی کـه ریشـه آنهـا بـه ابتدای قرن بیستم برمیگردد، امروزه تقریباً غیرممکن است. سازمانها بایـد خـود را بـرای همگامی با نظامهای جدید اطلاعاتی آماده سازند. تجارت الکترونیکی، نظامهـای یکپارچـه اطلاعاتی، مدیریت زنجیره تأمین کنندگان کالا و خدمات برای سازمانها، مـدیریت ارتبـاط با مشتریان و غیره همه دارای یک فصل مشترک مدیریتی هستند. پایه موفقیت تمـامی ایـن نظامها بر دیدگاه فرایندی استوار است.. در این صفحه سعی کرده ایم تا برخی از فرآیندهای سازمانی متداول را با بیانی شیوا و بهمراه ترسیم مدل برای علاقمندان ارائه دهیم.


فرآیند درخواست تخصیص منابع به پروژه

فرآیند درخواست تخصیص منابع به پروژه

فرآیند درخواست تخصیص منابع به پروژه
در صورت نیاز به تخصیص منابع به پروژه‌ها، افراد درخواست خود را ثبت می‌کنند و در صورت تایید مدیر، کار به واحد تخصیص منابع ارسال می‌شود. این واحد هم درخواست را بررسی می‌کند و منابع موردنیاز را برای پروژه تخصیص می‌دهد و مراتب به شخص درخواست‌کننده اطلاع داده می‌شود. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه مدیریت

فرایند درخواست تجهیزات

فرایند درخواست تجهیزات

farayande-darkhaste-tajhizat
فرایند درخواست تجهیزات به‌منظور مدیریت درخواست‌های تجهیزات واحدهای مختلف سازمانی به منظور تامین تجهیزات موردنیاز آن‌ها شکل گرفته است. در این فرآیند واحدهای مختلف لیست تجهیزات موردنیاز خود را در مرحله ثبت درخواست وارد می‌کنند و درخواست خود را ارسال می‌کنند.

درخواست تجهیزات می‌بایست به تایید مدیر واحد درخواست‌کننده برسد. در صورت عدم تایید موارد به اطلاع درخواست‌کننده می‌رسد و در صورت نیاز به موارد اصلاحی کار به مرحله اول باز می‌گردد تا درخواست مورد تجدیدنظر واقع شود. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرآیند ارایه ایده

فرایند ارائه ایده

فرآیند ارایه ایده
این فرآیند ابتدا با ثبت پیشنهاد توسط پیشنهاد‌دهنده آغاز می‌شود. سپس مسوول بررسی پیشنهادات آن را بررسی کرده و در صورت عدم تایید فرآیند به اتمام می‌رسد. اگر هم پیشنهاد تکراری باشد به اطلاع پیشنهاد‌دهنده می‌رسد. جهت تایید پیشنهاد برای بررسی بیشتر، آن توسط مدیر مربوطه بررسی می‌شود تا در یک بازه زمانی نظر خود را ارایه دهد. (بیشتر…)

دسته بندی: سایر فرایندها

فرآیند امتیازدهی ابزار

فرآیند امتیازدهی ابزار

farayande-emtiaze-abzar
ابتدا باید لیستی از شاخص‌های ارزیابی و امتیازدهی توسط کارشناسان مربوطه تدوین گردد و در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرایند امتیازدهی محیط کار

فرایند امتیازدهی محیط کار

فرایند امتیازدهی محیط کار
در فرایند امتیازدهی محیط کار ابتدا باید لیستی از شاخص‌های ارزیابی و امتیازدهی توسط کارشناسان حوزه HSE تدوین گردد و در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود.

مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظرسنجی و جمع اوری داده‌ها انجام می‏گیرد . پس از تکمیل نظرسنجی نوبت به پالایش پاسخ‌ها و شناسایی داده‌های غیر معتبر می‌رسد و در نهایت داده‌های معتبر وارد نرم‌افزار تحلیل می‌شوند تا براساس نتایج این تحلیل یک گزارش جامع تدوین و برای معاونت طرح و برنامه ارسال می‌گردد. (بیشتر…)

دسته بندی: سایر فرایندها

فرآیند امتیازدهی امکانات فنی

فرآیند امتیازدهی امکانات فنی

فرآیند امتیازدهی امکانات فنی
ابتدا باید لیستی از شاخص‌های ارزیابی و امتیازدهی توسط کارشناس فنی طراحی گردد و در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظرسنجی و جمع‌اوری داده‌ها انجام می‏گیرد. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند امتیاز دهی خدمات شرکتی

فرآیند امتیاز دهی خدمات شرکتی

farayande-emtiaz-sherkati
در فرآیند امتیاز دهی خدمات شرکتی ابتدا باید لیستی از شاخص‌های ارزیابی و امتیاز دهی توسط کارشناسان هر حوزه طراحی گردد و در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع اوری داده ها انجام می‏گیرد. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند امتیازدهی خدمات مشاوره‏‌ای

فرآیند امتیازدهی خدمات مشاوره‏‌ای

farayande-emtiaz-dehi-khadamate-moshavereyi
در فرآیند امتیازدهی خدمات مشاوره‏‌ای ابتدا باید لیستی از شاخص‌های ارزیابی و امتیازدهی توسط کارشناسان هر اداره که از خدمات مشاوره‌‏ای بهره می‌برند طراحی گردد. در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظرسنجی و جمع اوری داده‌ها انجام می‏گیرد. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند امتیاز دهی خدمات فنی

فرآیند امتیاز دهی خدمات فنی

farayande-emtiaz-dehi-khadamate-fani
در مدلسازی فرآیند امتیاز دهی خدمات فنی ابتدا باید لیستی از شاخص های ارزیابی و امتیاز دهی توسط کارشناسان فنی هر حوزه طراحی گردد و در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع اوری داده ها انجام می‏گیرد. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند امتیازدهی خدمات رستورانی

فرآیند امتیازدهی خدمات رستورانی

farayande-emtiaz-dehi-khadamate-restorani
جهت مدلسازی فرآیند امتیازدهی خدمات رستورانی ابتدا مدیر رستوران باید از مسئولین بخش‏های مختلف رستوران (نظیر آشپزخانه، مدیریت مشتریان و …) بخواهد لیستی از شاخص‏های امتیاز دهی متناسب با خدمات رستورانی مرتبط را تدوین نمایند.

در مرحله بعدی مدیر با بررسی لیست، تاییدیه نهایی ان را اعلام مینماید و یکی از افراد را به عنوان مسئول پیگیری انتخاب می‌کند. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع اوری داده ها از مشتریان انجام می‏گیرد. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند امتیاز دهی خدمات رفاهی

فرآیند امتیاز دهی خدمات رفاهی

farayande-emtiaz-dehi-khadamate-refahi
در مدلسازی فرآیند امتیاز دهی خدمات رفاهی ابتدا باید لیستی از شاخصهای ارزیابی و امتیاز دهی توسط گروهی از کارشناسان اداره رفاه طراحی گردد. در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع اوری داده ها انجام می‏گیرد. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند امتیازدهی کارکنان

فرآیند امتیازدهی کارکنان

فرآیند امتیازدهی کارکنان
در فرآیند امتیازدهی کارکنان ابتدا باید لیستی از شاخص‌های ارزیابی و امتیازدهی توسط گروهی از کارشناسان اداره رفاه طراحی گردد. و در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع‌آوری داده ها انجام می‏گیرد. (بیشتر…)

دسته بندی: سایر فرایندها

فرآیند ارزیابی قطعه

فرآیند ارزیابی قطعه

farayande-arzyabi-ghate
در فرآیند ارزیابی قطعه ، در صورت طراحی و تولید یک قطعه توسط یک واحد تولیدی برای اولین بار واحد تولید با ثبت مشخصات و ویژگی‌های قطعه درخواست ارزیابی قطعه را ثبت و ارسال می‌کند. واحد آزمایشگاه هم پس از دریافت درخواست، بنا به استانداردهای از پیش‌تعیین‌شده قطعه را ارزیابی کرده و نتایج را ارسال می‌کند تا مراتب به اطلاع واحد تولید برسد. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرآیند اعلام برنامه حمل

فرآیند اعلام برنامه حمل

farayande-elame-barname-haml
حهت مدلسازی فرآیند اعلام برنامه حمل کارشناس خرید پروژه، مدارک حمل کالا را از تامین‌کننده و همچنین مدارک بازرسی کالا را از بازرسان و شرکت‌های بازرسی طرف قرارداد اخذ نموده و تقاضای حمل کالا را صادر می‌نماید. در صورتیکه کالا در خارج از ایران باشد، کارشناس لجستیک و پشتیبانی کالا پس از دریافت مدارک حمل براساس نوع حمل با یک شرکت فورواردر قرارداد امضاء نموده و اسناد حمل کالا را برای ایشان ارسال می‌نماید. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند درخواست معاینه پزشکی

فرآیند درخواست معاینه پزشکی

farayande-moayene-pezeshki
فرآیند درخواست معاینه پزشکی می‌تواند جهت مدیریت خدمات پزشکی و زمانبندی معاینات مورد استفاده قرار گیرد. ابتدا درخواست‌کنندگان می‌توانند با ورود به سامانه درخواست معاینه را برای حوزه مورد درخواستی و پزشک مورد نظر ثبت نمایند. سپس کار به کارتابل منشی ارسال می‌شود و بنا به درخواست و زمان‌بندی پیشنهادی، زمان ویزیت را مشخص می‌کند و به درخواست‌کننده اعلام می‌کند و کار به دکتر معالج ارسال می‌شود. در صورت اعلام تغییر زمان ویزیت توسط درخواست‌کننده دوباره زمان جدیدی توسط منشی به وی اختصاص می‌یابد.

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند اخذ مجوز خروج اقلام از شرکت

فرآیند اخذ مجوز خروج اقلام از شرکت

farayande-khoroje-aghlam
جهت مدلسازی فرآیند اخذ مجوز خروج اقلام از شرکت ابتدا بایستی در صورت نیاز به خروج اقلام سازمانی در یک شرکت، درخواست‌کننده در درخواست خود لیست اقلام را که شامل نام و کد و اطلاعات دیگر کالاها می‌شود را شکل می‌دهد و درخواست خود را ارسال می‌کند. مدیر درخواست کننده پس از بررسی درخواست در صورت تایید مراتب می‌بایست به تایید واحد اداری (مدیریت اداری) نیز برسد.

در صورت تایید کار به واحد انبار ارسال می‌شود تا اقلام تحویل درخواست‌کننده شوند و لیست آن‌ها در سیستم انبار مربوطه ثبت شوند. پس از تحویل اقلام واحد انبار با ارسال درخواست به کارتابل واحد حراست، این واحد می‌تواند کالاهای خروجی را با درخواست تاییدشده مورد تطبیق قرار دهد و اجازه خروج را صادر کند. در انتهای فرآیند هم در صورت لزوم اطلاع از خروج اقلام به واحدهای مورد نیاز ارسال می‌شود.

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند درخواست پاداش

فرآیند درخواست پاداش(حوزه بانکداری)

farayande-darkhaste-padash
در فرآیند درخواست پاداش در صورتیکه پاداش موردنظر از نوع کارانه بهره‌وری باشد پس از آنکه عملیات محاسبه روز کارانه هر شعبه براساس شاخصهای موردنظر توسط مدیریت طرح و برنامه صورت می‌پذیرد؛ این اطلاعات در اختیار امور هماهنگی سرپرستی‌ها قرارمی‌گیرد تا پس از انجام تعدیلات بشرح ذیل جهت پرداخت اقدام شود. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرایند اصلاح کارکرد روزانه/هفتگی

فرایند اصلاح کارکرد روزانه/هفتگی

farayande-eslahe-karkard
در مدلسازی فرایند اصلاح کارکرد روزانه/هفتگی افراد درخواست‌کننده در صورت مغایرت سیستم کارکرد روزانه و یا هفتگی خود، شرح درخواست خود را به مدیر خود ارسال می‌کنند و مدیر آن‌ها در صورت تایید کار را به واحد مالی ارسال می‌کند. واحد مالی هم درخواست را بررسی می‌کند و آن را رد و اعلام می‌کند و یا در صورت نیاز به موارد اصلاحی کار را به واحد درخواست‌کننده برمی‌گرداند. همچنین در صورت تایید آن، کار به فعالیت واسط SOA ارسال می‌شود تا سیستم کارکرد به روز شود و کسرکار اصلاح شود. در مرحله آخر اصلاح صورت‌گرفته به اطلاع درخواست‌کننده می‌رسد.

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرایند درخواست تسهیلات رفاهی

فرایند درخواست تسهیلات رفاهی

farayande-tashilate-refahi
در مدلسازی فرایند درخواست تسهیلات رفاهی و در صورت درخواست پرسنل برای استفاده از امکانات رفاهی اقامتی در ابتدا باید بصورت تلفنی استعلامی از در دسترس بودن محل اقامتی مورد نظر انجام دهد. سپس وجه مورد نظر را پرداخت و تصویر فیش پرداختی را ضمیمه درخواست خود نماید و از طریق پورتال برای اداره رفاه ارسال نماید. اداره رفاه نیز پس از بررسی درخواست و زمان استفاده از آن، نتیجه آن را به پرسنل مربوطه اعلام می‌نماید.

برای استفاده از سایر امکانات رفاهی نظیر امکانات ورزشی درخواست پرسنل پس از تایید شدن مسئول مستقیم متقاضی و سپس سرپرست منطقه (یا مدیر و معاونت برای پرسنل ستادی) به اداره رفاه ارجاع داده می‌شود این اداره نیز با توجه به امکاناتی که دراختیار دارد نسبت به تایید یا رد درخواست اقدام می‌نماید و یک رو نوشت از تاییدیه درخواست به سرپرست مربوطه ارسال می‌نمایند در نهایت این لیست به دایره حقوق و دستمزد ارجاع داده می‌شود تا بر اساس ایین نامه سهم پرسنل از حقوق وی کسر شود.

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرایند ثبت و مدیریت صورتجلسات

فرایند ثبت و مدیریت صورتجلسات

farayande-sabte-soratjalasat
جهت مدلسازی فرایند ثبت و مدیریت صورتجلسات در ابتدا مسئول جلسات سازمان بایستی تاریخ، موضوع، شرح و مدیر جلسه و همچنین لیست مدعوین را تنظیم و به افرادی که قرار است در جلسه شرکت نمایند اطلاع رسانی شود؛ تا پس از اعلام حضور یا عدم حضور مدعوین در خصوص برگزاری جلسه در تاریخ مقرر تصمیم‏گیری ‏شود. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه مدیریت

فرآیند ارجاع کار

فرآیند ارجاع کار

farayande-erjae-kar
مدیران واحدهای مختلف می‌توانند با درخواست جدید در فرآیند ارجاع کار وارد فعالیت اول شوند و لیستی از کارها را ایجاد کنند و مسوولین انجام کار را در حوزه مربوط به خود انتخاب کنند. پس از ارسال ارجاع کار، هرکدام از ردیف‌های انجام کار به افراد مشخص‌شده ارسال می‌شوند. این افراد هم شرح انجام کار محول‌شده را تکمیل کرده و موارد را به مدیر ارجاع‌کننده کار ارسال می‌کنند. مدیر هم در نهایت موارد را مشاهده می‌کند و تصمیمات مقتضی را اتخاذ می‌نماید.

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه مدیریت

فرآیند جمع بندی نظرات مشاوران فنی

فرآیند جمع بندی نظرات مشاوران فنی

فرآیند جمع بندی نظرات مشاوران فنی
جهت فرآیند جمع بندی نظرات مشاوران فنی بایستی پس ازمشخص شدن موضوع موردنظر و انتخاب مشاوران فنی حوزه مربوطه بایستی سوالاتی توسط معاونت طرح و برنامه تدوین و برای ایشان ارسال گردد. تا پس از دریافت تعداد مشخصی از پاسخ‌ها نسبت به تحلیل پاسخ‌های دریافت شده اقدام نمایند و با جمع بندی نتایج حاصله گزارشی تدوین و برای مدیریت ارسال گردد. (بیشتر…)

دسته بندی: سایر فرایندها

فرآیند پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد

فرآیند پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد

farayande-pardakhte-vojoh
در فرآیند پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد ، مدارک و مستندات مربوط به هر پروژه پس از تایید مدیر پروژه برای مسئول قراردادها ارسال می‌گردد؛ تا وی با توجه به میزان پیشرفت پروژه و مطابق با قرارداد مربوطه میزان پرداختی به پیمانکار یا تامین کننده را مشخص و دستور پرداخت ان را صادر نماید. در گام بعدی واحد مالی نسبت به صدور چک و اخذ تاییدات و امضاهای آن اقدام نماید و پس از آن چک به نماینده مشتری تحویل و رسید دریافت میشود.

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه مالی

فرآیند تامین بودجه سالانه

فرآیند تامین بودجه سالانه

farayande-tamine-bodje-salane
جهت مدلسازی فرآیند تامین بودجه سالانه و برای بودجه نویسی ابتدا اطلاعات تخمینی هر واحد در خصوص بودجه‌های درآمدی و هزینه‌ای گرفته می‌شود. و با توجه به گزارشات تحلیل عملکرد بودجه‌ دوره‌های قبلی، پیش نویسی از بودجه تدوین می‌شود و در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از اینکه زیر نظر مدیرعامل و معاونین نسخه‌ نهایی بودجه تدوین و مستندسازی شد؛ جلسه‌ای با حضور سایر ذینفعان و سهامداران برگزار می‌شود تا تایید نهایی هم از سهام‌دار عمده اخذ گردد؛ سپس به کلیه مدیریت‌ها ابلاغ شود. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه مالی

فرایند عقد قراردادهای کلان

فرایند عقد قراردادهای کلان

farayande-aghde-gharardade-kalan
در فرایند عقد قراردادهای کلان درخواست‌کنندگان عقد قرارداد خرد با سازمان از طریق سامانه درخواست خود را ارسال می‌کنند. سپس کارشناس قراردادها درخواست را مورد بررسی کلی قرار می‌دهد و در صورت تایید به درخواست‌کننده اعلام می‌کند که مستندات مورد نیاز را تحویل دهد. پس از اخذ مستندات توسط کارشناس درخواست به مدیریت واحد امور حقوقی و قراردادها ارسال می‌شود تا درخواست توسط ایشان بررسی گردد. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرایند عقد قراردادهای خرد

فرایند عقد قراردادهای خرد

farayande-aghde-gharardade-khord
در فرایند عقد قراردادهای خرد درخواست‌کنندگان عقد قرارداد خرد با سازمان از طریق سامانه درخواست خود را ارسال می‌کنند. سپس کارشناس قراردادها درخواست را مورد بررسی کلی قرار می‌دهد و در صورت تایید به درخواست‌کننده اعلام می‌کند که مستندات مورد نیاز را تحویل دهد.

پس از اخذ مستندات توسط کارشناس درخواست به مدیریت واحد امور حقوقی و قراردادها ارسال می‌شود تا درخواست توسط ایشان بررسی گردد. در صورت تایید درخواست توسط مدیر واحد حقوقی، پیش‌نویس قرارداد تهیه و امضای درخواست‌کننده توسط کارشناس حقوقی اخذ می‌گردد. پس از این مرحله در انتها هم قرارداد به مدیریت عامل سازمان ارسال می‌شود تا توسط ایشان هم به امضا برسد.

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند پذیرایی از مهمان-تشریفات

فرآیند پذیرایی از مهمان-تشریفات

farayande-pazirayi-tashrifat
در فرآیند پذیرایی از مهمان-تشریفات ابتدا فرض میشود برگزاری جلسه یا مراسم طی درخواستی به اطلاع اداره خدمات رسیده می‌شود تا با توجه به ماهیت مراسم و تعداد مدعوین اقدام به عقد قرارداد با هتل نماید. یا در صورت امکان یکی از ساختمان‌های ستادی را برای این جلسه یا مراسم تجهیز کند و در صورت لزوم و با توجه به محل برگزاری مراسم/جلسه باید مجوزهای مربوطه از نیروی انتظامی گرفته شود. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه روابط عمومی

فرآیند ارتقا

فرآیند ارتقا

farayande-ertegha
در فرآیند ارتقا ، بر اساس آیین نامه ارتقا گروه شغلی و نظام طبقه‌بندی مشاغل، امتیازات هرکدام از پرسنل بصورت سیستماتیک محاسبه می‌گردد. دایره تطبیق نیز بصورت ماهانه لیستی از پرسنلی که به امتیازات لازم برای ارتقا دست یافته‌‌اند استخراج می‌نماید. پس از استعلام و اخذ رضایت و تاییدیه مدیریت مربوطه به منظور بررسی و کنترل سوابق اشخاص به کمیته طبقه‌بندی مشاغل ارجاع داده می‌شود. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند آزمایش دوره‌ای

فرآیند آزمایش دوره‌ای

farayande-azmayeshe-doreyi
فرآیند آزمایش دوره‌ای در طول زمان‌های از پیش‌تعیین‌شده آغاز می‌شود تا کار، وارد کارتابل واحد آزمایشگاه شود. واحد آزمایشگاه هم بنا به لیست قطعات مشخص‌شده و مطابق با استانداردهای مشخص، قطعات را مورد آزمایش قرار می‌دهد و در صورت مشاهده موارد خارج از بازه‌های مورد قبول کنترلی، لیست آن‌ها را در اختیار واحد تولید قرار می‌دهد تا عملیات ارزیابی خط تولید قطعات انجام شود.

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرایند آزمایش قطعه

فرایند آزمایش قطعه

farayande-azmayeshe-ghate
در فرایند آزمایش قطعه ، در صورت طراحی و تولید یک قطعه توسط یک واحد تولیدی برای اولین بار واحد تولید با ثبت مشخصات و ویژگی‌های قطعه درخواست آزمایش قطعه را ثبت و ارسال می‌کند. واحد آزمایشگاه هم پس از دریافت درخواست، بنا به استانداردهای از پیش‌تعیین‌شده قطعه را آزمایش کرده و نتایج را ارسال می‌کند تا مراتب به اطلاع واحد تولید برسد.

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرایند بازرسی دوره‌ای

فرایند بازرسی دوره‌ای

periodical-review
در فرایند بازرسی دوره‌ای هر کدام از تجهیزات باید پس از بهره‌برداری در دوره‌های زمانی معینی مورد بازرسی‌های ادواری فنی لازم قرار بگیرند. در این بازرسی چک لیست اختصاصی هرکدام از تجهیزات بایستی توسط مهندسی بازرس و در صورت نیاز مسئول HSE تکمیل گردد. تا پس از بررسی وضعیت و انجام تست‌های استاندارد بر روی تجهیزات اقدام به ارایه تاییدیه کتبی نمایند.

دوره‏ زمانبدی بعدی براساس زمانبدی تعیین شده در گواهینامه صادره بایستی انجام گیرد. لذا در بانک اطلاعاتی تجهیزات بایستی علاوه بر ثبت نتایج بازرسی‌های دوره ای، تاریخ بازرسی بعدی نیز بروزرسانی شود. در صورت وجود هرگونه مشکل یا خرابی تا زمان رفع آن گواهینامه بازرسی صادر نخواهد شد. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرایند بازرسی تجهیزات

فرایند بازرسی تجهیزات

training-courses
در فرایند بازرسی تجهیزات در ابتدا متقاضی با ثبت درخواست بازرسی و بیان جزئیات مربوط به کالا نظیر ارزش ریالی کالا، محل بازرسی کالا، مشخصات فنی کالا و نوع گواهینامه بازرسی کالا اقدام به ارسال ان به معاونت بازرسی و مهندسی نماید. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرآیند نیازسنجی و برگزاری دوره های آموزشی

فرآیند نیازسنجی و برگزاری دوره های آموزشی

training-courses
در فرآیند نیازسنجی و برگزاری دوره های آموزشی هرکدام از نمایندگان اموزشی مستقر در واحدهای مختلف سازمان اقدام به شناسایی عنوان دوره‏‌های پیشنهادی، تاریخ پیشنهادی و تعداد متقاضی هر دوره در قالب یک گزارش نیازسنجی می‏نمایند. تمامی این گزارشها برای اداره آموزش ارسال می گردد تا تقویم آموزشی یک دوره زمانی (سه ماهه یا شش ماه) تدوین و به مدیر اداره اموزش ارایه شود. در صورت تایید ایشان، تقویم اموزشی به کلیه واحدهای سازمانی ابلاغ می‏گردد. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرایند درخواست ملزومات اداری

فرایند درخواست ملزومات اداری

malzomate-edari
در فرایند درخواست ملزومات اداری متقاضی درخواست خود را در قالب یک لیست تدوین و برای مدیر یا مسئول مستقیم خود ارسال می‌نماید. مدیر نیز با توجه به ضوابط و شرایط سازمان، درخواست متقاضی را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت تایید برای انبار ارسال می‌نماید. در صورتیکه این درخواست نیاز به اصلاح داشته باشد به متقاضی ارجاع داده می شود. انبار نیز با بررسی موجودی اقلام درخواستی اقدام به صدور حواله تحویل تعداد موجود از ملزومات اداری می نماید و در غیر اینصورت ضمن اطلاع رسانی به متقاضی و در صورت نیاز مجدد به اقلام مربوطه اقدام به ثبت سفارش میکند.

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرایند درخواست خرید کالا

فرایند درخواست خرید کالا

فرایند درخواست خرید کالا
فرایند درخواست خرید کالا توسط کارشناس خرید ثبت درخواست می‌شود. کارشناس خرید با توجه به لیستی که توسط فرآیند درخواست کالا جهت خرید به تصویب رسیده‌اند، فاکتور خرید را تنظیم می‌کند و آن را به واحد برنامه‌ریزی ارسال می‌کند. درخواست خرید توسط مدیر واحد برنامه‌ریزی بررسی می‌شود. مدیر اگر نیاز به موارد اصلاحی باشد کار را به شخص درخواست‌کننده با ارایه توضیحات به شخص درخواست‌کننده بر می‌گرداند و در صورت عدم تایید به درخواست‌کننده اعلام عدم تایید درخواست خرید می‌شود. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند درخواست کالا از انبار

فرآیند درخواست کالا از انبار

product-request
فرآیند درخواست کالا از انبار جهت مدیریت درخواست‌های کالای واحدهای مختلف تدوین می‌شود. ابتدا واحد درخواست‌کننده لیست کالاهای درخواستی خود را تکمیل کرده و به مدیر واحد خود ارسال می‌کند. مدیر واحد درخواست‌کننده هم درخواست را بررسی می‌کند و در صورت نیاز به موارد اصلاحی کار را به شخص درخواست‌کننده برمی‌گرداند. در صورت عدم تایید درخواست هم موارد به اطلاع درخواست‌کننده می‌رسد. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

سامانه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر فرآیندهای تعمیرات

سامانه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر فرآیندهای تعمیرات

farayande-tamirat
در سامانه نگهداری و تعمیرات واحد پشتیبانی با بررسی درخواست تعمیرات که توسط یکی از پرسنل سازمانی به ثبت رسیده است در خصوص تایید و نوع تعمیرات موردنیاز تصمیم‌گیری می‌نماید. در صورتیکه درخواست از نوع برون سپاری باشد باید تاییدیه مدیرعامل اخذ گردد.

مدیرعامل نیز با بررسی توضیحات واحد پشتیبانی و هزینه تقریبی تعمیرات در خصوص تایید یا رد آن تصمیم‌‏گیری می‏نماید و نتیجه آن به اطلاع واحد پشتیبانی رسانید می‌شود. تا ضمن پیگیری وضعیت تعمیرات به درخواست کننده نیز اطلاع رسانی شود. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرایند تعمیرات دوره‌ای

فرایند تعمیرات دوره‌ای

tamirate-doreyi
فرایند تعمیرات دوره‌ای در مدت زمان‌های ازپیش تعیین‌شده آغاز می‌شود و با توجه به نوع تجهیزآلات و یا سیستم‌ها به کارشناسان فنی آن‌ها ارجاع داده می‌شود. کارشناسان با توجه به چک‌لیست‌های طراحی‌شده تعمیرات و تعویض‌ قطعات را انجام می‌دهند و مراتب را به نفرات مسوول ارسال می‌کنند. چنانچه نیاز به تعمیرات اضطراری هم باشد، فرآیند تعمیرات اضطراری آغاز می‌شود. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرآیند تعمیرات اضطراری

فرآیند تعمیرات اضطراری

tamirate-ezterari
فرآیند تعمیرات اضطراری با توجه به فرآیندهای تعمیرات پیشگیرانه و یا فرآیند تعمیرات دوره‌ای و یا با توجه به ایجاد کارشناسان مسوول سیستم‌ها و تجهیزآلات آغاز می‌شود و کار به مسوول فنی ارسال می‌شود تا به بررسی سیستم‌ها و تجهیزآلات بپردازند و در صورت رفع مشکل مراتب را به واحدهای مربوطه اطلاع دهند. در صورت عدم رفع کار به واحد مربوطه ارجاع داده می‌شود تا اقدامات مقتضی جهت رفع مشکل و تعمیرات باقیمانده انجام شود. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرآیند تعمیرات پیشگیرانه

فرآیند تعمیرات پیشگیرانه

pishgirane
فرآیند تعمیرات پیشگیرانه در مدت زمان‌های ازپیش تعیین‌شده آغاز می‌شود و با توجه به نوع تجهیزآلات و یا سیستم‌ها به کارشناسان فنی آن‌ها ارجاع داده می‌شود. کارشناسان با توجه به چک‌لیست‌های طراحی‌شده تعمیرات و اقدامات پیشگیرانه را انجام می‌دهند و کار به مدیران فنی ارجاع داده می‌شود. مدیران فنی هم کارهای انجام‌شده و توضیحات مربوطه را بررسی کرده و در صورت نیاز فرآیند تعمیرات اضطراری را آغاز می‌کنند. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرآیند پیش بینی تولید/فروش

فرآیند پیش بینی تولید/فروش

pishbini-tolid-forosh
فرآیند پیش بینی تولید/فروش در ابتدای امر توسط کارشناس تولید برای محصولاتی که قصد پیش‌بینی تقاضا و عرضه سال آتی را دارد، آغاز می‌شود. کارشناس تولید محصولات مدنظر را مشخص می‌کند و ویژگی‌های این محصولات را در سازمان عرضه‌کننده اعم از مشخصه‌های منحصربفرد محصول و غیره را بیان می‌کند. همچنین معیارهای ارزیابی جهت برنامه‌ریزی تولید توسط کارشناس طراحی می‌شود در مرحله بعد مدیر تولید، درخواست کارشناس تولید را پاراف کرده و کار همزمان به واحدهای مدیریت کیفیت، واحد فنی و واحد مالی و واحد فروش ارسال می‌شود. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

سامانه ارزیابی مشتریان و خریداران

فرآیند ارزیابی مشتریان و خریداران

moshtarian-kharidaran
مشتریان بهترین ابزار برای شناسایی ضغف‌ها و کمبودهای سازمان شما هستند. آن‌ها می‌توانند شما را در انتخاب شیوه برخورد با مشتری، تولید، ارائه خدمات و… راهنمایی کنند. شما با ارزیابی دیدگاه‌ها و نظرات گران قیمت مشتریان خود می‌توانید برای هماهنگ‌سازی تولیدات و خدمات خود با خواسته‌های آنها برنامه‌ریزی کنید و ضعف‌های خود را رفع کنید. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

سامانه ارزیابی تامین کنندگان و فروشندگان

فرایند ارزیابی تامین کنندگان و فروشندگان

arzyabi-tamin-konandegan
در فرایند ارزیابی تامین کنندگان و فروشندگان درخواست ارزیابی تامین کننده بایستی توسط مدیر پروژه تدوین و برای کمیته ارزیابی و تطبیق ارسال گردد. این کمیته نیز با بررسی مدارک پیوستی درخواست و در صورت کامل بودن این مدارک اقدام به ارزیابی تامین کننده در سه بخش زمانی، کیفی و مالی و براساس شاخص‏های استخراج شده نمایند. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

سامانه منبع یابی و ارزیابی تامین کنندگان و فروشندگان

سامانه منبع یابی و ارزیابی تامین کنندگان و فروشندگان

manba-yabi
بر اساس اطلاعات کیفی و فنی که از تامین‌کنندگان کسب می‌شود و همچنین اطلاعات عملکرد گذشته تامین‌کنندگان، شناسایی و ارزیابی تامین‌کنندگان و بروزرسانی لیست سیاه انجام می‌گیرد تا در نهایت برنامه عملیاتی تامین نیازمندی‌ها که زمان، هزینه‌، اولویت‌ها و مکانیزم‌های اجرایی تامین نیازمندی‌های را در یک دوره زمانی مشخص تعیین می‌کند تدوین می‌شود. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند نظام پیشنهادات

فرآیند نظام پیشنهادات

nezame-pishnahadat
با توجه به پیشنهاداتی که از منابع مختلف برای اداره تحقیق و پژوهش و روابط عمومی فرستاده می‏شود بایستی در ابتدا پیشنهادات دسته‌بندی شوند و سپس هر پیشنهاد به اداره مرتبط ارسال گردد تا در آن جا مورد بررسی قرار گیرد.

پس از ارجاع به اداره مربوطه نیز این پیشنهاد توسط اداره تحقیق و پژوهش ره‌گیری می‌شود تا وضعیت آن به اطلاع شخص پیشنهاد دهنده برسد. در واقع وضعیت پیشنهاد و اینکه در چه مرحله‌ای از پیشرفت قرار دارد در پورتال به روز رسانی می‌شود. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

سامانه خدمات پشتیبانی Help Desk

سامانه خدمات پشتیبانی Help Desk

helpdesk-large
فرآیند سامانه خدمات پشتیبانی یا Help Desk می‌تواند درگاه ارتباطی مشتریان با سازمان باشد. در ابتدا مشتریان و یا حتی افراد داخل سازمان از طریق سامانه نظرات، پیشنهادات و مشکلات مربوط به سیستم‌ها و محصولات سازمان را با ثبت درخواست وارد می‌کنند و آن را ارسال می‌کنند. سپس کارشناس واحد ارتباط با مشتریان درخواست را بررسی کرده و پس از ریشه‌یابی کلی، آن را به واحدهای فنی مربوطه ارجاع می‌دهد. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه فناوری اطلاعات

فرایند پرداخت مساعده

فرایند پرداخت مساعده

mosaede-large
فرایند پرداخت مساعده به این صورت است که ابتدا کارکنان تقاضای خود را برای دریافت وام به امور رفاهی شرکت ارائه می‌دهند. و امور رفاهی تقاضاهای دریافت‌شده را ثبت و در دوره‌های زمانی مشخص، لیست متقاضیان وام را مشخص می‌نماید تا کمیته وام‌های ضروری در دوره‌های زمانی مشخص تشکیل شده و با توجه به لیست مشخص‌شده از سوی امور رفاهی و همچنین بودجه مصوب جهت پرداخت وام، لیست افراد واجد شرایط را مشخص کند. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه مالی

فرآیند ثبت و محاسبات اضافه کار

فرآیند ثبت و محاسبات اضافه کار

process25-large
در فرآیند ثبت و محاسبات اضافه کار پرسنل متقاضی اضافه کار پس از ثبت اطلاعات مربوط به اضافه کاری و تشریح کار انجام شده در ان مدت برای مدیر خود ارسال می‌نماید. مدیر نیز در صورت موافقت و تایید درخواست، آن را برای کارگزینی می‌فرستد و در نهایت با ثبت اضافه کاری و لحاظ کردن آن در کارکرد پرسنل به متقاضی اطلاع رسانی می‏شود. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند ثبت و محاسبات مرخصی

فرآیند ثبت و محاسبات مرخصی

process25-large

در فرآیند ثبت و محاسبات مرخصی درخواست کننده مرخصی در ابتدا بایستی نوع مرخصی (روزانه، ساعتی یا استحقاقی، استعلاجی) مشخص نماید در صورتیکه مانده مرخصی قابل استفاده‌‏ای داشت و با توجه به چارت سازمانی، جانشین خود را مشخص نماید. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند درخواست تسهیلات مالی

فرآیند درخواست تسهیلات مالی

process26-large

در فرآیند درخواست تسهیلات مالی متقاضی با تکمیل اطلاعات مربوط به نوع، مبلغ وام و سایر اطلاعات مالی موردنیاز سیستم اقدام به ثبت درخواست می‏کند و این درخواست پس از بررسی و تایید توسط مدیر مستقیم متقاضی برای واحد مالی ارسال می‏گردد. تا با بررسی سابقه وام‏های اخذ شده توسط متقاضی و سایر شرایط لازم برای تخصیص وام, درخواست را برای مدیر عامل ارسال می نمایند. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه مالی

فرآیند درخواست و تامین خودرو

فرآیند درخواست و تامین خودرو

process26-large

در فرآیند درخواست و تامین خودرو متقاضی بایستی با مشخص نمودن مبدا، مقصد، زمان، نوع خودرو (طرح دار، بدون طرح) درخواست خود را ثبت و برای مدیریت واحد ارسال نماید تا مورد بررسی قرار بگیرد و پس از آن برای واحد ترابری ارسال گردد. و این واحد با توجه به مشخصات درخواست و نیز خودروهای در دسترس نسبت به تامین خودرو اقدام نماید.

در صورتیکه تامین از طریق آژانس باشد تاییدیه درخواست خودرو به اطلاع متقاضی رسانیده می‏شود و در صورتیکه نوع تامین از طریق خودروهای سازمانی باشد باید تاییدیه مدیریت مالی و منابع انسانی اخذ و به متقاضی اعلام شود. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند درخواست صدورنامه/ گواهی اداری

فرآیند درخواست صدورنامه/ گواهی اداری

process59-large

جهت مدلسازی فرآیند درخواست صدورنامه/ گواهی اداری درنظر میگیریم در ابتدا کارمند متقاضی باید درخواست خود را به همراه رونوشت برابر اصل شده آن برای مدیریت ذیربط خود ارسال نماید تا پس از تایید ایشان به امور اداری ارسال شود. این اداره نیز پس از بررسی و کنترل درخواست طبق ضوابط و آیین‌نامه‌‌های نسبت به صدور گواهی و ارسال آن به فرد متقاضی  اقدام می‌کند. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرایند درخواست ملاقات با مسئولین و مدیران

فرایند درخواست ملاقات با مسئولین و مدیران

process3-large

در فرایند درخواست ملاقات با مسئولین و مدیران ، درخواست کننده با مشخص نمودن موضوع ملاقات، شخص ملاقات شونده، تاریخ ساعت و مکان ملاقات درخواست خود را ثبت می‌‏نماید. در مرحله بعد این درخواست به دست مسئول هماهنگی جلسات می‏رسد تا با بررسی برنامه کاری ملاقات شونده، وضعیت درخواست متقاضی را به اطلاع وی برساند و در صورت لزوم هماهنگی های لازم جهت تغییر زمان، تاریخ یا محل ملاقات صورت گیرد. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه روابط عمومی

فرآیند ارایه خدمات فناوری اطلاعات

فرآیند ارایه خدمات فناوری اطلاعات

process2

در فرآیند ارایه خدمات فناوری اطلاعات ، در ابتدا متقاضی خدمت مربوطه بایستی درخواست خود را ثبت کند. یعنی ابتدا نوع درخواست خود را مشخص نماید و شرح مختصری برای آن بنویسد تا در مرحله بعدی این درخواست برای لایه های مختلف پشتیبانی واحد فناوری اطلاعات ارسال گردد و مورد بررسی قرار گیرد. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه فناوری اطلاعات

فرآیند پرداخت وجه کالا یا خدمات

فرآیند پرداخت وجه کالا یا خدمات

model1

در فرآیند پرداخت وجه کالا یا خدمات ، ابتدا اطلاعات درخواست پرداخت وجه نظیر گیرنده وجه، مبلغ، نوع و تاریخ پرداخت بایستی ثبت و به منظور تایید برای مسئول یا مدیر مستقیم خود ارسال نماید. تا پس از بررسی و در صورت تایید برای مسئول فنی فرستاده شود. و بررسی‌‏های لازم بر روی آن انجام شود و در صورت تایید برای مسئول مالی ارسال گردد تا بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در مراحل قبل دستور پرداخت وجه را صادر و به صندوق ارسال نماید. تا عملیات پرداخت انجام و به اطلاع متقاضی رسانده شود. (بیشتر…)

دسته بندی: حوزه مالی

تلگرام فراگستر

عضو کانال آکادمی مجازی BPM در تلگرام شوید