طبقه بندی فرآیندها
  • نرم افزار BPMS فراگستر

نمایشگاه فرآیندها

تغییرات سریع و عظیم دو دهه اخیر در تکنولوژی و بخصوص افزایش نقـش فنـاوری اطلاعات و نظامهای کامپیوتری در اداره سازمانها، نحوه مدیریت و رهبری سـازمانهـا را دگرگون کرده است. اداره سازمانها به روشهای قدیم و ساختارهایی کـه ریشـه آنهـا بـه ابتدای قرن بیستم برمیگردد، امروزه تقریباً غیرممکن است. سازمانها بایـد خـود را بـرای همگامی با نظامهای جدید اطلاعاتی آماده سازند. تجارت الکترونیکی، نظامهـای یکپارچـه اطلاعاتی، مدیریت زنجیره تأمین کنندگان کالا و خدمات برای سازمانها، مـدیریت ارتبـاط با مشتریان و غیره همه دارای یک فصل مشترک مدیریتی هستند. پایه موفقیت تمـامی ایـن نظامها بر دیدگاه فرایندی استوار است.. در این صفحه سعی کرده ایم تا برخی از فرآیندهای سازمانی متداول را با بیانی شیوا و بهمراه ترسیم مدل برای علاقمندان ارائه دهیم.


فرآیند درخواست تخصیص منابع به پروژه

فرآیند درخواست تخصیص منابع به پروژه

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه مدیریت

فرایند درخواست تجهیزات

فرایند درخواست تجهیزات

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرآیند ارایه ایده

فرایند ارائه ایده

(بیشتر…)

دسته بندی: سایر فرایندها

فرآیند امتیازدهی ابزار

فرآیند امتیازدهی ابزار

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرایند امتیازدهی محیط کار

فرایند امتیازدهی محیط کار

(بیشتر…)

دسته بندی: سایر فرایندها

فرآیند امتیازدهی امکانات فنی

فرآیند امتیازدهی امکانات فنی

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند امتیاز دهی خدمات شرکتی

فرایند امتیازدهی خدمات شرکتی

farayande-emtiaz-sherkati
ابتدا باید لیستی از شاخص های ارزیابی و امتیاز دهی توسط کارشناسان هر حوزه طراحی گردد و در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع اوری داده ها انجام می‏گیرد . پس از تکمیل نظرسنجی نوبت به پالایش پاسخ‌ها و شناسایی داده‌های غیر معتبر می‌رسد و در نهایت داده‌های معتبر وارد نرم‌افزار تحلیل می‌شوند تا بر اساس نتایج این تحلیل یک گزارش جامع تدوین و برای معاونت طرح و برنامه ارسال می‌گردد. این گزارش توسط این معاونت بررسی و برای مدیرعامل ارسال می‌شود. مدیرعامل نیز با توجه به شاخص‌هایی این گزارش و بر اساس تشخیص و مشاوره با هیئت مدیره این گزارش را به واحد‌های مربوطه ارجاع می‌دهد.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند امتیازدهی خدمات مشاوره‏ای

فرایند امتیازدهی خدمات مشاوره ای

farayande-emtiaz-dehi-khadamate-moshavereyi
ابتدا باید لیستی از شاخص های ارزیابی و امتیاز دهی توسط کارشناسان هر اداره که از خدمات مشاوره‏ای بهره می برند طراحی گردد و در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع اوری داده ها انجام می‏گیرد . پس از تکمیل نظرسنجی نوبت به پالایش پاسخ‌ها و شناسایی داده‌های غیر معتبر می‌رسد و در نهایت داده‌های معتبر وارد نرم‌افزار تحلیل می‌شوند تا بر اساس نتایج این تحلیل یک گزارش جامع تدوین و برای معاونت طرح و برنامه ارسال می‌گردد. این گزارش توسط این معاونت بررسی و برای مدیرعامل ارسال می‌شود. مدیرعامل نیز با توجه به شاخص‌هایی این گزارش و بر اساس تشخیص و مشاوره با هیئت مدیره این گزارش را به واحد‌های مربوطه ارجاع می‌دهد.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند امتیاز دهی خدمات فنی

فرایند امتیازدهی خدمات فنی

farayande-emtiaz-dehi-khadamate-fani
ابتدا باید لیستی از شاخص های ارزیابی و امتیاز دهی توسط کارشناسان فنی هر حوزه طراحی گردد و در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع اوری داده ها انجام می‏گیرد . پس از تکمیل نظرسنجی نوبت به پالایش پاسخ‌ها و شناسایی داده‌های غیر معتبر می‌رسد و در نهایت داده‌های معتبر وارد نرم‌افزار تحلیل می‌شوند تا بر اساس نتایج این تحلیل یک گزارش جامع تدوین و برای معاونت طرح و برنامه ارسال می‌گردد. این گزارش توسط این معاونت بررسی و برای مدیرعامل ارسال می‌شود. مدیرعامل نیز با توجه به شاخص‌هایی این گزارش و بر اساس تشخیص و مشاوره با هیئت مدیره این گزارش را به واحد‌های مربوطه ارجاع می‌دهد.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند امتیازدهی خدمات رستورانی

فرایند امتیازدهی خدمات رستوران

farayande-emtiaz-dehi-khadamate-restorani
ابتدا مدیر رستوران باید از مسئولین بخش‏های مختلف رستوران (نظیر آشپزخانه, مدیریت مشتریان و …) بخواهد لیستی از شاخص‏های امتیاز دهی متناسب با خدمات رستورانی مرتبط را تدوین نمایند. در مرحله بعدی مدیر با بررسی لیست, تاییدیه نهایی ان را اعلام مینماید و یکی از افراد را به عنوان مسئول پیگیری انتخاب می کند. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع اوری داده ها از مشتریان انجام می‏گیرد . پس از تکمیل نظرسنجی نوبت به پالایش پاسخ‌ها و شناسایی داده‌های غیر معتبر می‌رسد و در نهایت داده‌های معتبر وارد نرم‌افزار تحلیل می‌شوند تا بر اساس نتایج این تحلیل یک گزارش جامع تدوین و برای مدیر رستوران ارسال می‌گردد تا بر اساس امتیازهایی که مشتریان به خدمات رستوران داده اند اقدام به تصمیم گیری و بهبود خدمات نمایند.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند امتیاز دهی خدمات رفاهی

فرآیند امتیاز دهی خدمات رفاهی

farayande-emtiaz-dehi-khadamate-refahi
ابتدا باید لیستی از شاخص های ارزیابی و امتیاز دهی توسط گروهی از کارشناسان اداره رفاه طراحی گردد و در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع اوری داده ها انجام می‏گیرد . پس از تکمیل نظرسنجی نوبت به پالایش پاسخ‌ها و شناسایی داده‌های غیر معتبر می‌رسد و در نهایت داده‌های معتبر وارد نرم‌افزار تحلیل می‌شوند تا بر اساس نتایج این تحلیل یک گزارش جامع تدوین و برای معاونت طرح و برنامه ارسال می‌گردد. این گزارش توسط این معاونت بررسی و برای مدیرعامل ارسال می‌شود. مدیرعامل نیز با توجه به شاخص‌هایی این گزارش و بر اساس تشخیص و مشاوره با هیئت مدیره این گزارش را به واحد‌های مربوطه ارجاع می‌دهد.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند امتیازدهی کارکنان

فرآیند امتیازدهی کارکنان

(بیشتر…)

دسته بندی: سایر فرایندها

فرآیند ارزیابی قطعه

فرآیند ارزیابی قطعه

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرآیند اعلام برنامه حمل

فرآیند اعلام برنامه حمل

farayande-elame-barname-haml
کارشناس خرید پروژه، مدارک حمل کالا را از تامین‌کننده و همچنین مدارک بازرسی کالا را از بازرسان و شرکت‌های بازرسی طرف قرارداد اخذ نموده و تقاضای حمل کالا را صادر می‌نماید. در صورتی که کالا در خارج از ایران باشد، کارشناس لجستیک و پشتیبانی کالا پس از دریافت مدارک حمل براساس نوع حمل با یک شرکت فورواردر قرارداد امضاء نموده و اسناد حمل کالا را برای ایشان ارسال می‌نماید کارشناس لجستیک و پشتیبانی کالا پس از رسیدن کالا به گمرک داخلی با هماهنگی فورواردر نسبت به ترخیص کالا اقدام می‌نماید و پس از آن وسیله نقلیه حمل تا انبار را انتخاب و نسبت به حمل و نقل کالا تا انبارهای پروژه اقدام می‌نماید. در صورتی که کالا از منابع داخلی تامین شده باشد کارشناس لجستیک و پشتیبانی کالا روش حمل را انتخاب و نسبت به حمل و نقل کالا تا انبارهای پروژه اقدام می‌نماید پس از ورود کالا به سایت پروژه، انبار کالا را تحویل گرفته و رسید ورود به انبار را صادر می‌نماید.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند درخواست معاینه پزشکی

فرآیند درخواست معاینه پزشکی

farayande-moayene-pezeshki
این سامانه می‌تواند جهت مدیریت خدمات پزشکی و زمانبندی معاینات مورد استفاده قرار گیرد. ابتدا درخواست‌کنندگان می‌توانند با ورود به سامانه درخواست معاینه را برای حوزه مورد درخواستی و پزشک مورد نظر ثبت نمایند. سپس کار به کارتابل منشی ارسال می‌شود و بنا به درخواست و زمان‌بندی پیشنهادی، زمان ویزیت را مشخص می‌کند و به درخواست‌کننده اعلام می‌کند و کار به دکتر معالج ارسال می‌شود. در صورت اعلام تغییر زمان ویزیت توسط درخواست‌کننده دوباره زمان جدیدی توسط منشی به وی اختصاص می‌یابد.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند اخذ مجوز خروج اقلام از شرکت

فرآیند اخذ مجوز خروج اقلام از شرکت

farayande-khoroje-aghlam
در صورت نیاز به خروج اقلام سازمانی در یک شرکت، درخواست‌کننده در درخواست خود لیست اقلام را که شامل نام و کد و اطلاعات دیگر کالاها می‌شود را شکل می‌دهد و درخواست خود را ارسال می‌کند. مدیر درخواست کننده پس از بررسی درخواست در صورت تایید مراتب می‌بایست به تایید واحد اداری (مدیریت اداری) نیز برسد. در صورت تایید کار به واحد انبار ارسال می‌شود تا اقلام تحویل درخواست‌کننده شوند و لیست آن‌ها در سیستم انبار مربوطه ثبت شوند. پس از تحویل اقلام واحد انبار با ارسال درخواست به کارتابل واحد حراست، این واحد می‌تواند کالاهای خروجی را با درخواست تاییدشده مورد تطبیق قرار دهد و اجازه خروج را صادر کند. در انتهای فرآیند هم در صورت لزوم اطلاع از خروج اقلام به واحدهای مورد نیاز ارسال می‌شود.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند درخواست پاداش

فرآیند درخواست پاداش(حوزه بانکداری)

farayande-darkhaste-padash
در صورتی که پاداش مورد نظر از نوع کارانه بهره وری باشد پس از آنکه عملیات محاسبه روزکارانه هر شعبه بر اساس شاخصهای مورد نظر توسط مدیریت طرح و برنامه صورت می‌پذیرد این اطلاعات در اختیار امور هماهنگی سرپرستی‌ها قرارمی‌گیرد تا پس از انجام تعدیلات بشرح ذیل جهت پرداخت اقدام شود. اطلاعات کارکرد هر پرسنل در دوره‌های زمانی سه ماهه توسط سرپرستی مربوطه برای اداره امور هماهنگی سرپرستی‌ها ارسال می‌گردد و این اداره نیز با توجه به آماری که از جابه‌جایی‌ها و اطلاعاتی نظیر میزان رضایت سرپرستی یا رئیس شعبه از سرپرستی ها دریافت می نماید تعداد روز کارانه اشخاص را محاسبه و پس از تائید مسولین ارشد جهت پرداخت نهایی به امور مالی ارسال می نماید در خصوص پاداش جذب منابع نیز در صورتی که با مرور اطلاعات شعب، منابع یک شعبه نسبت به پایان سال گذشته بیش از یک حد مشخص (مثلا ۵۰ درصد) رشد داشته باشد مشروط به ماندگاری ۲ ماه منابع معادل ۱۵ تا ۳۰ روز و بسته به درصد میزان رشد منابع به آن شعبه پاداش پرداخت می‌شود. در خصوص پاداش وصول مطالبات معوق نیز هر سه ماه یکبار لیستی توسط سرپرستی تدوین و به اداره امور هماهنگی سرپرستی‌ها ارسال می‌گردد و پس از تجمیع این گزارشات از تمامی سرپرستی‌ها، برای مدیریت پیگیری وصول مطالبات ارسال می‌شود تا با تایید نهایی و صدور دستور پرداخت پاداش مورد نظر که درصدی از مطالبات بانک است انجام گیرد.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرایند اصلاح کارکرد روزانه/ هفتگی

فرایند اصلاح کارکرد روزانه/ هفتگی

farayande-eslahe-karkard
افراد درخواست‌کننده در صورت مغایرت سیستم کارکرد روزانه و یا هفتگی خود، شرح درخواست خود را به مدیر خود ارسال می‌کنند و مدیر آن‌ها در صورت تایید کار را به واحد مالی ارسال می‌کند. واحد مالی هم درخواست را بررسی می‌کند و آن را رد و اعلام می‌کند و یا در صورت نیاز به موارد اصلاحی کار را به واحد درخواست‌کننده برمی‌گرداند و همچنین در صورت تایید آن، کار به فعالیت واسط SOA ارسال می‌شود تا سیستم کارکرد به روز شود و کسرکار اصلاح شود. در مرحله آخر اصلاح صورت‌گرفته به اطلاع درخواست‌کننده می‌رسد.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرایند درخواست تسهیلات رفاهی

فرایند درخواست تسهیلات رفاهی

farayande-tashilate-refahi
در صورت درخواست پرسنل برای استفاده از امکانات رفاهی اقامتی در ابتدا باید به صورت تلفنی استعلامی از در دسترس بودن محل اقلمتی مورد نظر انجام دهد و سپس وجه مورد نظر را پرداخت و تصویر فیش پرداختی را ضمیمه درخواست خود نماید و از طریق پورتال برای اداره رفاه ارسال نماید. اداره رفاه نیز پس از بررسی درخواست و زمان استفاده از آن، نتیجه آن را به پرسنل مربوطه اعلام می‌نماید. برای استفاده از سایر امکانات رفاهی نظیر امکانات ورزشی درخواست پرسنل پس از تایید شدن مسئول مستقیم متقاضی و سپس سرپرست منطقه (یا مدیر و معاونت برای پرسنل ستادی) به اداره رفاه ارجاع داده می‌شود این اداره نیز با توجه به امکاناتی که دراختیار دارد نسبت به تایید یا رد درخواست اقدام می‌نماید و یک رو نوشت از تاییدیه درخواست به سرپرست مربوطه ارسال می‌نمایند در نهایت این لیست به دایره حقوق و دستمزد ارجاع داده می‌شود تا بر اساس ایین نامه سهم پرسنل از حقوق وی کسر شود.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرایند ثبت و مدیریت صورتجلسات

فرایند ثبت و مدیریت صورتجلسات

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه مدیریت

فرآیند ارجاع کار

فرآیند ارجاع کار

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه مدیریت

فرآیند جمع بندی نظرات مشاوران فنی

فرآیند جمع بندی نظرات مشاوران فنی

(بیشتر…)

دسته بندی: سایر فرایندها

فرآیند پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد

فرآیند پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه مالی

فرآیند تامین بودجه سالانه

فرآیند تامین بودجه سالانه

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه مالی

فرایند عقد قراردادهای کلان

فرایند عقد قراردادهای کلان

farayande-aghde-gharardade-kalan
درخواست‌کنندگان عقد قرارداد خرد با سازمان از طریق سامانه درخواست خود را ارسال می‌کنند. سپس کارشناس قراردادها درخواست را مورد بررسی کلی قرار می‌دهد و در صورت تایید به درخواست‌کننده اعلام می‌کند که مستندات مورد نیاز را تحویل دهد. پس از اخذ مستندات توسط کارشناس درخواست به مدیریت واحد امور حقوقی و قراردادها ارسال می‌شود تا درخواست توسط ایشان بررسی گردد. در صورت تایید درخواست توسط مدیر واحد حقوقی، کار همزمان به واحد مالی، فنی و سرمایه‌گذاری ارسال می‌شود تا نظرات آن‌ها اخذ شود. در ادامه کار نظرات تجمیع می‌شوند و به کارتابل مدیریت حقوقی ارسال می‌شوند تا ایشان بررسی نهایی خود را برروی درخواست انجام دهند. در صورت تایید درخواست، کار به کارتابل کمیسیون معاملات ارسال می‌شود تا اعضای این کمیسیون در زمان‌های برگزاری جلسات درخواست را بررسی کنند. در صورت تایید پیش‌نویس قرارداد تهیه و امضای درخواست‌کننده توسط کارشناس حقوقی اخذ می‌گردد. پس از این مرحله در انتها هم قرارداد به مدیریت عامل سازمان ارسال می‌شود تا توسط ایشان هم به امضا برسد.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرایند عقد قراردادهای خرد

فرایند عقد قراردادهای خرد

farayande-aghde-gharardade-khord
درخواست‌کنندگان عقد قرارداد خرد با سازمان از طریق سامانه درخواست خود را ارسال می‌کنند. سپس کارشناس قراردادها درخواست را مورد بررسی کلی قرار می‌دهد و در صورت تایید به درخواست‌کننده اعلام می‌کند که مستندات مورد نیاز را تحویل دهد. پس از اخذ مستندات توسط کارشناس درخواست به مدیریت واحد امور حقوقی و قراردادها ارسال می‌شود تا درخواست توسط ایشان بررسی گردد. در صورت تایید درخواست توسط مدیر واحد حقوقی، پیش‌نویس قرارداد تهیه و امضای درخواست‌کننده توسط کارشناس حقوقی اخذ می‌گردد. پس از این مرحله در انتها هم قرارداد به مدیریت عامل سازمان ارسال می‌شود تا توسط ایشان هم به امضا برسد.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند پذیرایی از مهمان-تشریفات

فرآیند پذیرایی از مهمان-تشریفات

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه روابط عمومی

فرآیند ارتقا

فرآیند ارتقا

farayande-ertegha
بر اساس آیین نامه ارتقا گروه شغلی و نظام طبقه‌بندی مشاغل, امتیازات هر کدام از پرسنل به صورت سیستماتیک محاسبه می‌گردد. دایره تطبیق نیز به صورت ماهانه لیستی از پرسنلی که به امتیازات لازم برای ارتقا دست یافته‌‌اند استخراج می‌نماید و پس از استعلام و اخذ رضایت و تاییدیه مدیریت مربوطه به منظور بررسی و کنترل سوابق اشخاص به کمیته طبقه‌بندی مشاغل ارجاع داده می‌شود. لیست افرادی که توسط این کمیته مورد تایید قرار گرفته‌‌اند برای مدیر عامل ارسال می‌گردد. مدیر عامل نیز پس از بررسی و در صورت صلاحدید تایید و تصویب نهایی را انجام و لیست را به اداره کارگزینی ارجاع می‌دهد. اداره کارگزینی نیز وظیفه اعمال ارتقا گروه شغلی و محاسبه تاثیر آن بر روی حقوق مزایای پرسنل مربوطه را بر عهده دارد.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند آزمایش دوره‌ای

فرآیند آزمایش دوره‌ای

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرایند آزمایش قطعه

فرایند آزمایش قطعه

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرایند بازرسی دوره‌ای

فرایند بازرسی دوره‌ای

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرایند بازرسی تجهیزات

فرایند بازرسی تجهیزات

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرآیند نیازسنجی و برگزاری دوره های آموزشی

فرآیند نیازسنجی و برگزاری دوره های آموزشی

training-courses
هر کدام از نمایندگان اموزشی مستقر در واحدهای مختلف سازمان اقدام به شناسایی عنوان دوره‏های پیشنهادی, تاریخ پیشنهادی و تعداد متقاضی هر دوره در قالب یک گزارش نیازسنجی می‏نمایند و تمامی این گزارشها برای اداره اموزش ارسال می گردد تا تقویم آموزشی یک دوره زمانی (سه ماهه یا شش ماه) تدوین و به مدیر اداره اموزش ارایه شود و در صورت تایید ایشان, تقویم اموزشی به کلیه واحدهای سازمانی ابلاغ می‏گردد. هر کدام از واحدهای سازمانی بایستی لیست پرسنل خود را متناسب با پیش نیازهای هر دوره به اداره اموزش اعلام نمایند. اداره اموزش نیز با بررسی لیست نفرات هر دوره در صورتی که دوره مربوطه به حدنصاب برسد اقدام به انتخاب اساتید هر دوره می‏نمایند و پس از برگزاری هر دوره ضمن نظرسنجی از پرسنل, پرونده اموزشی هر یک از شرکت کنندگان در دروه را به روزرسانی می‏نمایند.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرایند درخواست ملزومات اداری

فرایند درخواست ملزومات اداری

malzomate-edari
متقاضی درخواست خود را در قالب یک لیست تدوین و برای مدیر یا مسئول مستقیم خود ارسال می نماید. مدیر نیز با توجه به ضوابط و شرایط سازمان, درخواست متقاضی را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت تایید برای انبار ارسال می نماید. در صورتی که این درخواست نیاز به اصلاح داشته باشد به متقاضی ارجاع داده می شود. انبار نیز با بررسی موجودی اقلام درخواستی اقدام به صدور حواله تحویل تعداد موجود از ملزومات اداری می نماید و در غیر اینصورت ضمن اطلاع رسانی به متقاضی و در صورت نیاز مجدد به اقلام مربوطه اقدام به ثبت سفارش میکند.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرایند درخواست خرید کالا

فرایند درخواست خرید کالا

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند درخواست کالا از انبار

فرآیند درخواست کالا از انبار

product-request
فرآیند درخواست کالا از انبار جهت مدیریت درخواست‌های کالای واحدهای مختلف تدوین می‌شود. ابتدا واحد درخواست‌کننده لیست کالاهای درخواستی خود را تکمیل کرده و به مدیر واحد خود ارسال می‌کند. مدیر واحد درخواست‌کننده هم درخواست را بررسی می‌کند و در صورت نیاز به موارد اصلاحی کار را به شخص درخواست‌کننده برمی‌گرداند. در صورت عدم تایید درخواست هم موارد به اطلاع درخواست‌کننده می‌رسد. اگر درخواست تایید شود، کار به مدیر اداری ارسال می‌شود تا درخواست را بررسی و تایید کنند. پس از تایید درخواست توسط مدیر اداری، درخواست به واحد انبار ارسال می‌شود. واحد انبار بنا به موجودی انبار، اقدام به تحویل لیست کالاها می‌کند و مقادیر تحویلی را در سیستم وارد می‌کند. موارد تحویل‌نشده هم در لیست کالاهای مورد نیاز جهت تامین و یا خرید وارد می‌شوند تا در نقطه‌های زمانی سفارش خرید توسط فرآیند خرید انجام شوند. موارد تحویل‌شده هم به اطلاع درخواست‌کننده می‌رسد و کالاهایی هم که نیاز به خرید دارند، به درخواست‌کننده زمانبندی اعلام می‌شود تا بنا به آن درخواست‌کننده در درخواست بعدی تقاضای کالای مورد نیاز کند.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

سامانه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر فرآیندهای تعمیرات

سامانه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر فرآیندهای تعمیرات

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرایند تعمیرات دوره‌ای

فرایند تعمیرات دوره‌ای

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرآیند تعمیرات اضطراری

فرایند تعمیرات اضطراری

tamirate-ezterari
فرآیند تعمیرات اضطراری با توجه به فرآیندهای تعمیرات پیشگیرانه و یا فرآیند تعمیرات دوره‌ای و یا با توجه به ایجاد کارشناسان مسوول سیستم‌ها و تجهیزآلات آغاز می‌شود و کار به مسوول فنی ارسال می‌شود تا به بررسی سیستم‌ها و تجهیزآلات بپردازند و در صورت رفع مشکل مراتب را به واحدهای مربوطه اطلاع دهند. در صورت عدم رفع کار به واحد مربوطه ارجاع داده می‌شود تا اقدامات مقتضی جهت رفع مشکل و تعمیرات باقیمانده انجام شود.

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرآیند تعمیرات پیشگیرانه

فرآیند تعمیرات پیش گیرانه

pishgirane
فرآیند تعمیرات پیش گیرانه در مدت زمان‌های ازپیش تعیین‌شده آغاز می‌شود و با توجه به نوع تجهیزآلات و یا سیستم‌ها به کارشناسان فنی آن‌ها ارجاع داده می‌شود. کارشناسان با توجه به چک‌لیست‌های طراحی‌شده تعمیرات و اقدامات پیشگیرانه را انجام می‌دهند و کار به مدیران فنی ارجاع داده می‌شود. مدیران فنی هم کارهای انجام‌شده و توضیحات مربوطه را بررسی کرده و در صورت نیاز فرآیند تعمیرات اضطراری را آغاز می‌کنند.

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرآیند پیش بینی تولید/فروش

فرآیند پیش بینی تولید/فروش

pishbini-tolid-forosh
فرآیند پیش‌بینی تولید/ فروش در ابتدای امر توسط کارشناس تولید برای محصولاتی که قصد پیش‌بینی تقاضا و عرضه سال آتی را دارد، آغاز می‌شود. کارشناس تولید محصولات مدنظر را مشخص می‌کند و ویژگی‌های این محصولات را در سازمان عرضه‌کننده اعم از مشخصه‌های منحصر بفرد محصول و غیره را بیان می‌کند. همچنین معیارهای ارزیابی جهت برنامه‌ریزی تولید توسط کارشناس طراحی می‌شود در مرحله بعد مدیر تولید، درخواست کارشناس تولید را پاراف کرده و کار همزمان به واحدهای مدیریت کیفیت، واحد فنی و واحد مالی و واحد فروش ارسال می‌شود. واحد مدیریت کیفیت ارزیابی کیفی محصول را در برابر محصولات مشابه رقبا انجام می‌دهد و نتیجه ارزیابی را ارسال می‌کند. واحد فنی ویژگی‌های فنی محصولات را در برابر محصولات رقیب مشخص کرده و کاستی‌ها و برتری‌های آن را اندازه‌گیری می‌کند و کار خود را ارسال می‌کند. واحد فروش به تحلیل بازار تقاضا و ارزیابی معیارهای ریسک مشخص‌شده می‌پردازد. در نهایت واحد مالی هم بودجه پیش‌بینی شده برای تخصیص تولید دوره برنامه‌ریزی آتی را مشخص می‌کند و کار خود را ارسال می‌کند. پس از ارزیابی واحدهای مختلف کار به واحد برنامه‌ریزی تولید ارسال می‌شود تا برنامه‌ریزی را انجام دهند. پس از پیش‌بینی مقادیر تولید و با توجه به پیش‌بینی انجام‌شده برای مقادیر فروش محصولات، هیات برنامه‌ریزی سازمان، سیاست‌های اجرایی دوره تولیدی آتی خود را مشخص کنند.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

سامانه ارزیابی مشتریان و خریداران

سامانه ارزیابی مشتریان و خریداران

moshtarian-kharidaran
مشتریان بهترین ابزار برای شناسایی ضغف ها و کمبودهای سازمان شما هستند. آن‌ها می‌توانند شما را در انتخاب شیوه برخورد با مشتری، تولید، ارئه خدمات و … راهنمایی کنند. شما با ارزیابی دیدگاه‌ها و نظرات گرانقیمت مشتریان خود می‌توانید برای هماهنگ‌سازی تولیدات و خدمات خود با خواسته‌های آنها برنامه‌ریزی کنید و ضعف‌های خود را رفع کنید. فرآیند ارزیابی مشتریان و خریداران با یک نظرسنجی الکترونیکی که شامل پرسشنامه ساده، جامع و قوی آغاز می‌شود و سپس کار به کارتابل کارشناس فروش می‌رود تا ایشان بررسی و تحلیل‌های اقتصادی را روی آن انجام دهند. سپس در صورت نیاز ارزیابی‌های کیفی و فنی توسط مسوولین مشخص‌شده به وسیله کارشناس فروش انجام می‌شود. نتیجه نیز به کارتابل هیات بررسی نظرات ارسال می‌شود تا تصمیمات برای بهبود عملکرد سازمان و محصولات آن اتخاذ شوند.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

سامانه ارزیابی تامین کنندگان و فروشندگان

سامانه ارزیابی تامین کنندگان و فروشندگان

arzyabi-tamin-konandegan
درخواست ارزیابی تامین کنندهبایستی توسط مدیرپروژه تدوین و برای کمیته ارزیابی و تطبیق ارسال گردد. این کمیته نیز با بررسی مدارک پیوستی درخواست و در صورت کامل بودن این مدارک اقدام به ارزیابی تامین کننده در سه بخش زمانی, کیفی و مالی و بر اساس شاخص‏های استخراج شده نمایند و پس از ان در قالب یک گزارش برای رئیس کمیته ارزیبای و تطبیق فرستاده می شود تا پس از جمع بندی وامتیاز دهی (بر اساس سیستم امتیازی تصویب شده در سازمان) و در قالب یک گزارش تجمیعی نتایج حاصل از ارزیابی تامین کننده را برای مدیر پروژه و اداره پشتیبانی و تدارکات ارسال نماید تا ضمن ثبت در پرونده پروژه, لیست امتیاز یا رتبه پیمانکاران و در صورت لزوم لیست سیاه تامین کنندگان به روزرسانی شود.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

سامانه منبع یابی و ارزیابی تامین کنندگان و فروشندگان

سامانه منبع یابی و ارزیابی تامین کنندگان و فروشندگان

manba-yabi
بر اساس اطلاعات کیفی و فنی که از تامین‌کنندگان کسب می‌شود و همچنین اطلاعات عملکرد گذشته تامین‌کنندگان, شناسایی و ارزیابی تامین‌کنندگان و به روز رسانی لیست سیاه انجام می‌گیرد تا در نهایت برنامه عملیاتی تامین نیازمندی‌ها که زمان، هزینه‌، اولویت‌ها و مکانیزم‌های اجرایی تامین نیازمندی‌های را در یک دوره زمانی مشخص تعیین می‌کند تدوین می‌شود. سپس بر اساس این برنامه و لیست مشخصات تامین‌کنندگانی که صلاحیت و شایستگی کیفی و فنی لازم برای تامین‌ کالا و خدمات مورد نیاز را دارند منبع یابی آغاز می‌گردد و مذاکره با تامین‌کننده تا حصول نتیجه ادامه می‌یابد. سپس تایید لازم برای عقد تفاهم‌نامه با تامین‌کننده از مدیریت ارشد دریافت می‌گردد و پس از تایید مدیریت ارشد و همچنین ذینفعان تامین، متن تفاهم‌نامه براساس ابعاد حقوقی، مالی و فنی و با همکاری واحد حقوقی تنظیم شده و هریک از طرفین نسبت به امضا و تایید رسمی آن اقدام می‌کنند.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند نظام پیشنهادات

فرآیند نظام پیشنهادات

nezame-pishnahadat
با توجه به پیشنهاداتی که از منابع مختلف برای اداره تحقیق و پژوهش و روابط عمومی فرستاده می‏شود بایستی در ابتدا پیشنهادات دسته‌بندی شوند و سپس هر پیشنهاد به اداره مرتبط ارسال می‌گردد تا در آن جا مورد بررسی قرار گیرد. پس از ارجاع به اداره مربوطه نیز این پیشنهاد توسط اداره تحقیق و پژوهش ره‌گیری می‌شود تا وضعیت آن به اطلاع شخص پیشنهاد دهنده برسد. در واقع وضعیت پیشنهاد و اینکه در چه مرحله‌ای از پیشرفت قرار دارد در پورتال به روز رسانی می‌شود. در نهایت اگر این پیشنهاد از طرف معاونت مربوطه مورد تایید واقع شد از پیشنهاد دهنده تقدیر می‌شود و از طرف دیگر پیشنهاد برای عملیاتی شدن در کمیته‌های مخصوص مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اداره تحقیق و پژوهش نیز به صورت دوره‌های شش ماهه از سیستم نظام پیشنهادات گزارشی تدوین می‌نماید و به معاونت طرح و برنامه ارایه می‌دهد.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

سامانه خدمات پشتیبانی Help Desk

سامانه خدمات پشتیبانی Help Desk

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه فناوری اطلاعات

فرایند پرداخت مساعده

فرایند پرداخت مساعده

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه مالی

فرآیند ثبت و محاسبات اضافه کار

فرآیند ثبت و محاسبات اضافه کار

process25-large
پرسنل متقاضی اضافه کار پس از ثبت اطلاعات مربوط به اضافه کاری و تشریح کار انجام شده در ان مدت برای مدیر خود ارسال می نماید و مدیر نیز در صورت موافقت و تایید درخواست, ان را برای کارگزینی می فرستد و در نهایت با ثبت اضافه کاری و لحاظ کردن ان در کارکرد پرسنل به متقاضی اطلاع رسانی می‏شود.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند ثبت و محاسبات مرخصی

فرایند ثبت و محاسبات مرخصی

process25-large

درخواست کننده مرخصی در ابتدا بایستی نوع مرخصی (روزانه, ساعتی یا استحقاقی, استعلاجی) مشخص نماید در صورتی که مانده مرخصی قابل استفاده‏ای داشت و با توجه به چارت سازمانی, جانشین خود را مشخص نماید. پس از تایید جانشین یا طی شدن یک زمان مشخص, این درخواست برای مدیر واحد ارسال می‏گردد تا پس از اخذ تاییدیه‏های لازم, اطلاعات مرخصی و فهرست تاییدات آن برای خود متقاضی, واحد اداری و انتظامات ارسال می‏گردد تا مرخصی پرسنل ثبت و در کارکرد وی لحاظ گردد. فرآیند ثبت و محاسبات ماموریت

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند درخواست تسهیلات مالی

فرآیند درخواست تسهیلات مالی

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه مالی

فرآیند درخواست و تامین خودرو

فرآیند درخواست و تامین خودرو

process26-large

متقاضی بایستی با مشخص نمودن مبدا, مقصد, زمان, نوع خودرو (طرح دار, بدون طرح) درخواست خود را ثبت و برای مدیریت واحد ارسال نماید تا مورد بررسی قرار بگیرد و پس از آن برای واحد ترابری ارسال گردد و این واحد با توجه به مشخصات درخواست و نیز خودروهای در دسترس نسبت به تامین خودرو اقدام نماید. در صورتی که تامین از طریق آژانس باشد تاییدیه درخواست خودرو به اطلاع متقاضی رسانیده می‏شود و در صورتی که نوع تامین از طریق خودروهای سازمانی باشد باید تاییدیه مدیریت مالی و منابع انسانی اخذ و به متقاضی اعلام شود.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند درخواست صدورنامه/ گواهی اداری

فرآیند درخواست صدور نامه/ گواهی اداری

process59-large

در ابتدا کارمند متقاضی باید درخواست خود را به همراه رونوشت برابر اصل شده آن برای مدیریت ذیربط خود ارسال نماید تا پس از تایید ایشان به امور اداری ارسال شود. این اداره نیز پس از بررسی و کنترل درخواست طبق ضوابط و آیین‌نامه‌‌های نسبت به صدور گواهی و ارسال آن به فرد متقاضی  اقدام می‌کند اما در صورتی که این درخواست نیاز به تاییدیه مدیرعامل داشت بایستی درخواست به استحضار ایشان رسانیده شود تا در صورت صلاحدید, تاییدیه ان را برای امور اداری ارسال نماید و در نهایت گواهی مورد نظر صادر و برای متقاضی فرستاده می‏شود.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرایند درخواست ملاقات با مسئولین و مدیران

فرایند درخواست ملاقات با مسئولین و مدیران

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه روابط عمومی

فرآیند ارایه خدمات فناوری اطلاعات

فرآیند ارایه خدمات فناوری اطلاعات

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه فناوری اطلاعات

فرآیند پرداخت وجه کالا یا خدمات

فرآیند پرداخت وجه کالا یا خدمات

(بیشتر…)

دسته بندی: حوزه مالی

تلگرام فراگستر

عضو کانال آکادمی مجازی BPM در تلگرام شوید