طبقه بندی فرآیندها
  • نرم افزار BPMS فراگستر

نمایشگاه فرآیندها

تغییرات سریع و عظیم دو دهه اخیر در تکنولوژی و بخصوص افزایش نقـش فنـاوری اطلاعات و نظامهای کامپیوتری در اداره سازمانها، نحوه مدیریت و رهبری سـازمانهـا را دگرگون کرده است. اداره سازمانها به روشهای قدیم و ساختارهایی کـه ریشـه آنهـا بـه ابتدای قرن بیستم برمیگردد، امروزه تقریباً غیرممکن است. سازمانها بایـد خـود را بـرای همگامی با نظامهای جدید اطلاعاتی آماده سازند. تجارت الکترونیکی، نظامهـای یکپارچـه اطلاعاتی، مدیریت زنجیره تأمین کنندگان کالا و خدمات برای سازمانها، مـدیریت ارتبـاط با مشتریان و غیره همه دارای یک فصل مشترک مدیریتی هستند. پایه موفقیت تمـامی ایـن نظامها بر دیدگاه فرایندی استوار است.. در این صفحه سعی کرده ایم تا برخی از فرآیندهای سازمانی متداول را با بیانی شیوا و بهمراه ترسیم مدل برای علاقمندان ارائه دهیم.


فرآیند درخواست تخصیص منابع به پروژه

فرآیند درخواست تخصیص منابع به پروژه

farayande-project-resources
در صورت نیاز به تخصیص منابع به پروژه‌ها، افراد درخواست خود را ثبت می‌کنند و در صورت تایید مدیر، کار به واحد تخصیص منابع ارسال می‌شود. این واحد هم درخواست را بررسی می‌کند و منابع موردنیاز را برای پروژه تخصیص می‌دهد و مراتب به شخص درخواست‌کننده اطلاع داده می‌شود.

دسته بندی: حوزه مدیریت

فرایند درخواست تجهیزات

فرایند درخواست تجهیزات

farayande-darkhaste-tajhizat
فرآیند درخواست تجهیزات به‌منظور مدیریت درخواست‌های تجهیزات واحدهای مختلف سازمانی به منظور تامین تجهیزات موردنیاز آن‌ها شکل گرفته است. در این فرآیند واحدهای مختلف لیست تجهیزات مورد نیاز خود را در مرحله ثبت درخواست وارد می‌کنند و درخواست خود را ارسال می‌کنند. درخواست تجهیزات می‌بایست به تایید مدیر واحد درخواست‌کننده برسد. در صورت عدم تایید موارد به اطلاع درخواست‌کننده می‌رسد و در صورت نیاز به موارد اصلاحی کار به مرحله اول باز می‌گردد تا درخواست مورد تجدیدنظر واقع شود. چنانچه مدیر درخواست‌کننده هم درخواست را تایید کند، کار وارد کارتابل مدیریت واحد اداری شود تا ایشان هم درخواست را بررسی و تایید نمایند. پس از تایید تجهیزات تاییدشده توسط مدیریت واحد اداری، کار وارد کارتابل سرپرست خدمات می‌شود تا لیست تجهیزات را در اختیار درخواست‌کننده قرار دهد. در انتها هم موارد جهت اطلاع وارد کارتابل درخواست‌کننده می‌شود تا تجهیزات تحویل‌گرفته را با لیست تاییدشده مورد مطابقت قرار دهد.

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرآیند ارایه ایده

فرایند ارائه ایده

farayande-idea
این فرآیند ابتدا با ثبت پیشنهاد توسط پیشنهاد‌دهنده آغاز می‌شود. سپس مسوول بررسی پیشنهادات آن را بررسی کرده و در صورت عدم تایید فرآیند به اتمام می‌رسد. اگر هم پیشنهاد تکراری باشد به اطلاع پیشنهاد‌دهنده می‌رسد. جهت تایید پیشنهاد برای بررسی بیشتر، آن توسط مدیر مربوطه بررسی می‌شود تا در یک بازه زمانی نظر خود را ارایه دهد. در غیر اینصورت کار به مدیر دیگری ارسال می‌شود تا پیشنهاد را بررسی کند. در ادامه پیشنهاد توسط مسوول پیشنهادات و مسوول سیستم‌ها نیز بررسی می‌شود. در نهایت در صورت تایید پیشنهاد و یا عدم تایید آن مراتب به پیشنهاد‌دهنده و همچنین واحد مربوط به موضوع پیشنهاد اطلاع داده می‌شود.

دسته بندی: سایر فرایندها

فرآیند امتیازدهی ابزار

فرایند امتیازدهی ابزار

farayande-emtiaze-abzar
ابتدا باید لیستی از شاخص های ارزیابی و امتیاز دهی توسط کارشناسان مربوطه تدوین گردد و در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع اوری داده ها انجام می‏گیرد . پس از تکمیل نظرسنجی نوبت به پالایش پاسخ‌ها و شناسایی داده‌های غیر معتبر می‌رسد و در نهایت داده‌های معتبر وارد نرم‌افزار تحلیل می‌شوند تا بر اساس نتایج این تحلیل یک گزارش جامع تدوین و برای معاونت طرح و برنامه ارسال می‌گردد. این گزارش توسط این معاونت بررسی و برای مدیرعامل ارسال می‌شود. مدیرعامل نیز با توجه به شاخص‌هایی این گزارش و بر اساس تشخیص و مشاوره با هیئت مدیره این گزارش را به واحد‌های مربوطه ارجاع می‌دهد.

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرایند امتیازدهی محیط کار

فرایند امتیازدهی محیط کار

farayande-emtiaze-mohite-kar
ابتدا باید لیستی از شاخص های ارزیابی و امتیاز دهی توسط کارشناسان حوزه HSE تدوین گردد و در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع اوری داده ها انجام می‏گیرد . پس از تکمیل نظرسنجی نوبت به پالایش پاسخ‌ها و شناسایی داده‌های غیر معتبر می‌رسد و در نهایت داده‌های معتبر وارد نرم‌افزار تحلیل می‌شوند تا بر اساس نتایج این تحلیل یک گزارش جامع تدوین و برای معاونت طرح و برنامه ارسال می‌گردد. این گزارش توسط این معاونت بررسی و برای مدیرعامل ارسال می‌شود. مدیرعامل نیز با توجه به شاخص‌هایی این گزارش و بر اساس تشخیص و مشاوره با هیئت مدیره این گزارش را به واحد‌های مربوطه ارجاع می‌دهد.

دسته بندی: سایر فرایندها

فرآیند امتیازدهی امکانات فنی

فرایند امتیازدهی امکانات فنی

farayande-emtiaz-emkanate-fani
ابتدا باید لیستی از شاخص های ارزیابی و امتیاز دهی توسط کارشناس فنی طراحی گردد و در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع اوری داده ها انجام می‏گیرد . پس از تکمیل نظرسنجی نوبت به پالایش پاسخ‌ها و شناسایی داده‌های غیر معتبر می‌رسد و در نهایت داده‌های معتبر وارد نرم‌افزار تحلیل می‌شوند تا بر اساس نتایج این تحلیل یک گزارش جامع تدوین و برای معاونت طرح و برنامه ارسال می‌گردد. این گزارش توسط این معاونت بررسی و برای مدیرعامل ارسال می‌شود. مدیرعامل نیز با توجه به شاخص‌هایی این گزارش و بر اساس تشخیص و مشاوره با هیئت مدیره این گزارش را به واحد‌های مربوطه ارجاع می‌دهد.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند امتیاز دهی خدمات شرکتی

فرایند امتیازدهی خدمات شرکتی

farayande-emtiaz-sherkati
ابتدا باید لیستی از شاخص های ارزیابی و امتیاز دهی توسط کارشناسان هر حوزه طراحی گردد و در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع اوری داده ها انجام می‏گیرد . پس از تکمیل نظرسنجی نوبت به پالایش پاسخ‌ها و شناسایی داده‌های غیر معتبر می‌رسد و در نهایت داده‌های معتبر وارد نرم‌افزار تحلیل می‌شوند تا بر اساس نتایج این تحلیل یک گزارش جامع تدوین و برای معاونت طرح و برنامه ارسال می‌گردد. این گزارش توسط این معاونت بررسی و برای مدیرعامل ارسال می‌شود. مدیرعامل نیز با توجه به شاخص‌هایی این گزارش و بر اساس تشخیص و مشاوره با هیئت مدیره این گزارش را به واحد‌های مربوطه ارجاع می‌دهد.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند امتیازدهی خدمات مشاوره‏ای

فرایند امتیازدهی خدمات مشاوره ای

farayande-emtiaz-dehi-khadamate-moshavereyi
ابتدا باید لیستی از شاخص های ارزیابی و امتیاز دهی توسط کارشناسان هر اداره که از خدمات مشاوره‏ای بهره می برند طراحی گردد و در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع اوری داده ها انجام می‏گیرد . پس از تکمیل نظرسنجی نوبت به پالایش پاسخ‌ها و شناسایی داده‌های غیر معتبر می‌رسد و در نهایت داده‌های معتبر وارد نرم‌افزار تحلیل می‌شوند تا بر اساس نتایج این تحلیل یک گزارش جامع تدوین و برای معاونت طرح و برنامه ارسال می‌گردد. این گزارش توسط این معاونت بررسی و برای مدیرعامل ارسال می‌شود. مدیرعامل نیز با توجه به شاخص‌هایی این گزارش و بر اساس تشخیص و مشاوره با هیئت مدیره این گزارش را به واحد‌های مربوطه ارجاع می‌دهد.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند امتیاز دهی خدمات فنی

فرایند امتیازدهی خدمات فنی

farayande-emtiaz-dehi-khadamate-fani
ابتدا باید لیستی از شاخص های ارزیابی و امتیاز دهی توسط کارشناسان فنی هر حوزه طراحی گردد و در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع اوری داده ها انجام می‏گیرد . پس از تکمیل نظرسنجی نوبت به پالایش پاسخ‌ها و شناسایی داده‌های غیر معتبر می‌رسد و در نهایت داده‌های معتبر وارد نرم‌افزار تحلیل می‌شوند تا بر اساس نتایج این تحلیل یک گزارش جامع تدوین و برای معاونت طرح و برنامه ارسال می‌گردد. این گزارش توسط این معاونت بررسی و برای مدیرعامل ارسال می‌شود. مدیرعامل نیز با توجه به شاخص‌هایی این گزارش و بر اساس تشخیص و مشاوره با هیئت مدیره این گزارش را به واحد‌های مربوطه ارجاع می‌دهد.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند امتیازدهی خدمات رستورانی

فرایند امتیازدهی خدمات رستوران

farayande-emtiaz-dehi-khadamate-restorani
ابتدا مدیر رستوران باید از مسئولین بخش‏های مختلف رستوران (نظیر آشپزخانه, مدیریت مشتریان و …) بخواهد لیستی از شاخص‏های امتیاز دهی متناسب با خدمات رستورانی مرتبط را تدوین نمایند. در مرحله بعدی مدیر با بررسی لیست, تاییدیه نهایی ان را اعلام مینماید و یکی از افراد را به عنوان مسئول پیگیری انتخاب می کند. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع اوری داده ها از مشتریان انجام می‏گیرد . پس از تکمیل نظرسنجی نوبت به پالایش پاسخ‌ها و شناسایی داده‌های غیر معتبر می‌رسد و در نهایت داده‌های معتبر وارد نرم‌افزار تحلیل می‌شوند تا بر اساس نتایج این تحلیل یک گزارش جامع تدوین و برای مدیر رستوران ارسال می‌گردد تا بر اساس امتیازهایی که مشتریان به خدمات رستوران داده اند اقدام به تصمیم گیری و بهبود خدمات نمایند.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند امتیاز دهی خدمات رفاهی

فرآیند امتیاز دهی خدمات رفاهی

farayande-emtiaz-dehi-khadamate-refahi
ابتدا باید لیستی از شاخص های ارزیابی و امتیاز دهی توسط گروهی از کارشناسان اداره رفاه طراحی گردد و در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع اوری داده ها انجام می‏گیرد . پس از تکمیل نظرسنجی نوبت به پالایش پاسخ‌ها و شناسایی داده‌های غیر معتبر می‌رسد و در نهایت داده‌های معتبر وارد نرم‌افزار تحلیل می‌شوند تا بر اساس نتایج این تحلیل یک گزارش جامع تدوین و برای معاونت طرح و برنامه ارسال می‌گردد. این گزارش توسط این معاونت بررسی و برای مدیرعامل ارسال می‌شود. مدیرعامل نیز با توجه به شاخص‌هایی این گزارش و بر اساس تشخیص و مشاوره با هیئت مدیره این گزارش را به واحد‌های مربوطه ارجاع می‌دهد.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند امتیازدهی کارکنان

فرآیند امتیاز دهی کارکنان

farayande-emtiaz-dehi-karkonan
ابتدا باید لیستی از شاخص های ارزیابی و امتیاز دهی توسط گروهی از کارشناسان اداره رفاه طراحی گردد و در مرحله بعدی این لیست بایستی تاییدات لازم را اخذ نماید و در نهایت برای جامعه هدف ارسال شود. مادامی که سیاست تکمیل بانک اطلاعاتی محقق شود نظر سنجی و جمع اوری داده ها انجام می‏گیرد . پس از تکمیل نظرسنجی نوبت به پالایش پاسخ‌ها و شناسایی داده‌های غیر معتبر می‌رسد و در نهایت داده‌های معتبر وارد نرم‌افزار تحلیل می‌شوند تا بر اساس نتایج این تحلیل یک گزارش جامع تدوین و برای معاونت طرح و برنامه ارسال می‌گردد. این گزارش توسط این معاونت بررسی و برای مدیرعامل ارسال می‌شود. مدیرعامل نیز با توجه به شاخص‌هایی این گزارش و بر اساس تشخیص و مشاوره با هیئت مدیره این گزارش را به واحد‌های مربوطه ارجاع می‌دهد.

دسته بندی: سایر فرایندها

فرآیند ارزیابی قطعه

فرآیند ارزیابی قطعه

farayande-arzyabi-ghate
در صورت طراحی و تولید یک قطعه توسط یک واحد تولیدی برای اولین بار واحد تولید با ثبت مشخصات و ویژگی‌های قطعه درخواست ارزیابی قطعه را ثبت و ارسال می‌کند. واحد آزمایشگاه هم پس از دریافت درخواست، بنا به استانداردهای از پیش‌تعیین‌شده قطعه را ارزیابی کرده و نتایج را ارسال می‌کند تا مراتب به اطلاع واحد تولید برسد.

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرآیند اعلام برنامه حمل

فرآیند اعلام برنامه حمل

farayande-elame-barname-haml
کارشناس خرید پروژه، مدارک حمل کالا را از تامین‌کننده و همچنین مدارک بازرسی کالا را از بازرسان و شرکت‌های بازرسی طرف قرارداد اخذ نموده و تقاضای حمل کالا را صادر می‌نماید. در صورتی که کالا در خارج از ایران باشد، کارشناس لجستیک و پشتیبانی کالا پس از دریافت مدارک حمل براساس نوع حمل با یک شرکت فورواردر قرارداد امضاء نموده و اسناد حمل کالا را برای ایشان ارسال می‌نماید کارشناس لجستیک و پشتیبانی کالا پس از رسیدن کالا به گمرک داخلی با هماهنگی فورواردر نسبت به ترخیص کالا اقدام می‌نماید و پس از آن وسیله نقلیه حمل تا انبار را انتخاب و نسبت به حمل و نقل کالا تا انبارهای پروژه اقدام می‌نماید. در صورتی که کالا از منابع داخلی تامین شده باشد کارشناس لجستیک و پشتیبانی کالا روش حمل را انتخاب و نسبت به حمل و نقل کالا تا انبارهای پروژه اقدام می‌نماید پس از ورود کالا به سایت پروژه، انبار کالا را تحویل گرفته و رسید ورود به انبار را صادر می‌نماید.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند درخواست معاینه پزشکی

فرآیند درخواست معاینه پزشکی

farayande-moayene-pezeshki
این سامانه می‌تواند جهت مدیریت خدمات پزشکی و زمانبندی معاینات مورد استفاده قرار گیرد. ابتدا درخواست‌کنندگان می‌توانند با ورود به سامانه درخواست معاینه را برای حوزه مورد درخواستی و پزشک مورد نظر ثبت نمایند. سپس کار به کارتابل منشی ارسال می‌شود و بنا به درخواست و زمان‌بندی پیشنهادی، زمان ویزیت را مشخص می‌کند و به درخواست‌کننده اعلام می‌کند و کار به دکتر معالج ارسال می‌شود. در صورت اعلام تغییر زمان ویزیت توسط درخواست‌کننده دوباره زمان جدیدی توسط منشی به وی اختصاص می‌یابد.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند اخذ مجوز خروج اقلام از شرکت

فرآیند اخذ مجوز خروج اقلام از شرکت

farayande-khoroje-aghlam
در صورت نیاز به خروج اقلام سازمانی در یک شرکت، درخواست‌کننده در درخواست خود لیست اقلام را که شامل نام و کد و اطلاعات دیگر کالاها می‌شود را شکل می‌دهد و درخواست خود را ارسال می‌کند. مدیر درخواست کننده پس از بررسی درخواست در صورت تایید مراتب می‌بایست به تایید واحد اداری (مدیریت اداری) نیز برسد. در صورت تایید کار به واحد انبار ارسال می‌شود تا اقلام تحویل درخواست‌کننده شوند و لیست آن‌ها در سیستم انبار مربوطه ثبت شوند. پس از تحویل اقلام واحد انبار با ارسال درخواست به کارتابل واحد حراست، این واحد می‌تواند کالاهای خروجی را با درخواست تاییدشده مورد تطبیق قرار دهد و اجازه خروج را صادر کند. در انتهای فرآیند هم در صورت لزوم اطلاع از خروج اقلام به واحدهای مورد نیاز ارسال می‌شود.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند درخواست پاداش

فرآیند درخواست پاداش(حوزه بانکداری)

farayande-darkhaste-padash
در صورتی که پاداش مورد نظر از نوع کارانه بهره وری باشد پس از آنکه عملیات محاسبه روزکارانه هر شعبه بر اساس شاخصهای مورد نظر توسط مدیریت طرح و برنامه صورت می‌پذیرد این اطلاعات در اختیار امور هماهنگی سرپرستی‌ها قرارمی‌گیرد تا پس از انجام تعدیلات بشرح ذیل جهت پرداخت اقدام شود. اطلاعات کارکرد هر پرسنل در دوره‌های زمانی سه ماهه توسط سرپرستی مربوطه برای اداره امور هماهنگی سرپرستی‌ها ارسال می‌گردد و این اداره نیز با توجه به آماری که از جابه‌جایی‌ها و اطلاعاتی نظیر میزان رضایت سرپرستی یا رئیس شعبه از سرپرستی ها دریافت می نماید تعداد روز کارانه اشخاص را محاسبه و پس از تائید مسولین ارشد جهت پرداخت نهایی به امور مالی ارسال می نماید در خصوص پاداش جذب منابع نیز در صورتی که با مرور اطلاعات شعب، منابع یک شعبه نسبت به پایان سال گذشته بیش از یک حد مشخص (مثلا ۵۰ درصد) رشد داشته باشد مشروط به ماندگاری ۲ ماه منابع معادل ۱۵ تا ۳۰ روز و بسته به درصد میزان رشد منابع به آن شعبه پاداش پرداخت می‌شود. در خصوص پاداش وصول مطالبات معوق نیز هر سه ماه یکبار لیستی توسط سرپرستی تدوین و به اداره امور هماهنگی سرپرستی‌ها ارسال می‌گردد و پس از تجمیع این گزارشات از تمامی سرپرستی‌ها، برای مدیریت پیگیری وصول مطالبات ارسال می‌شود تا با تایید نهایی و صدور دستور پرداخت پاداش مورد نظر که درصدی از مطالبات بانک است انجام گیرد.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرایند اصلاح کارکرد روزانه/ هفتگی

فرایند اصلاح کارکرد روزانه/ هفتگی

farayande-eslahe-karkard
افراد درخواست‌کننده در صورت مغایرت سیستم کارکرد روزانه و یا هفتگی خود، شرح درخواست خود را به مدیر خود ارسال می‌کنند و مدیر آن‌ها در صورت تایید کار را به واحد مالی ارسال می‌کند. واحد مالی هم درخواست را بررسی می‌کند و آن را رد و اعلام می‌کند و یا در صورت نیاز به موارد اصلاحی کار را به واحد درخواست‌کننده برمی‌گرداند و همچنین در صورت تایید آن، کار به فعالیت واسط SOA ارسال می‌شود تا سیستم کارکرد به روز شود و کسرکار اصلاح شود. در مرحله آخر اصلاح صورت‌گرفته به اطلاع درخواست‌کننده می‌رسد.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرایند درخواست تسهیلات رفاهی

فرایند درخواست تسهیلات رفاهی

farayande-tashilate-refahi
در صورت درخواست پرسنل برای استفاده از امکانات رفاهی اقامتی در ابتدا باید به صورت تلفنی استعلامی از در دسترس بودن محل اقلمتی مورد نظر انجام دهد و سپس وجه مورد نظر را پرداخت و تصویر فیش پرداختی را ضمیمه درخواست خود نماید و از طریق پورتال برای اداره رفاه ارسال نماید. اداره رفاه نیز پس از بررسی درخواست و زمان استفاده از آن، نتیجه آن را به پرسنل مربوطه اعلام می‌نماید. برای استفاده از سایر امکانات رفاهی نظیر امکانات ورزشی درخواست پرسنل پس از تایید شدن مسئول مستقیم متقاضی و سپس سرپرست منطقه (یا مدیر و معاونت برای پرسنل ستادی) به اداره رفاه ارجاع داده می‌شود این اداره نیز با توجه به امکاناتی که دراختیار دارد نسبت به تایید یا رد درخواست اقدام می‌نماید و یک رو نوشت از تاییدیه درخواست به سرپرست مربوطه ارسال می‌نمایند در نهایت این لیست به دایره حقوق و دستمزد ارجاع داده می‌شود تا بر اساس ایین نامه سهم پرسنل از حقوق وی کسر شود.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرایند ثبت و مدیریت صورتجلسات

فرایند ثبت و مدیریت صورتجلسات

farayande-sabte-soratjalasat
در ابتدا مسئول جلسات سازمان بایستی تاریخ, موضوع, شرح و مدیر جلسه و همچنین لیست مدعوین را تنظیم و به افرادی که قرار است در جلسه شرکت نمایند اطلاع رسانی شود تا پس از اعلام حضور یا عدم حضور مدعوین در خصوص برگزاری جلسه در تاریخ مقرر تصمیم‏گیری ‏شود. با برگزاری جلسه و ثبت صورتجلسه و مصوبات مربوطه, گزارش جلسه برای مدیریت ارسال می گردد تا ضمن آگاهی از جزئیات جلسه در خصوص تایید مصوبات آن تصمیم‏گیری نمایند و در صورت تایید, هر مصوبه به مجری و ناظر مشخص شده ارجاع داده می‏شود و تا نتیجه اقدامات و پیگیری‏های خود را در قالب یک گزارش جامع برای مدیریت ارسال کنند. در نهایت پس از تایید مدیریت این گزارشات برای مسئول جلسات سازمان فرستاده می شود تا اقدام به بایگانی صورتجلسه نماید.

دسته بندی: حوزه مدیریت

فرآیند ارجاع کار

فرآیند ارجاع کار

farayande-erjae-kar
مدیران واحدهای مختلف می‌توانند با درخواست جدید در این فرآیند وارد فعالیت اول شوند و لیستی از کارها را ایجاد کنند و مسوولین انجام کار را در حوزه مربوط به خود انتخاب کنند. پس از ارسال ارجاع کار، هرکدام از ردیف‌های انجام کار به افراد مشخص‌شده ارسال می‌شوند. این افراد هم شرح انجام کار محول‌شده را تکمیل کرده و موارد را به مدیر ارجاع‌کننده کار ارسال می‌کنند. مدیر هم در نهایت موارد را مشاهده می‌کند و تصمیمات مقتضی را اتخاذ می‌نماید.

دسته بندی: حوزه مدیریت

فرآیند جمع بندی نظرات مشاوران فنی

فرآیند جمع بندی نظرات مشاوران فنی

farayande-nazare-moshaverane-fani
پس ازمشخص شدن موضوع مورد نظر و انتخاب مشاوران فنی حوزه مربوطه بایستی سوالاتی توسط معاونت طرح و برنامه تدوین و برای ایشان ارسال گردد تا پس از دریافت تعداد مشخصی از پاسخ ها نسبت به تحلیل پاسخ های دریافت شده اقدام نمایند و با جمع بندی نتایج حاصله گزارشی تدوین و برای مدیریت ارسال گردد. در صورتی که موضوع مورد نظر نیاز به بررسی های تخصصی تر داشت باید توسط مدیر اعلام گردد تا در فاز دوم اقدام به طراحی یکسری سوالات ساخت یافته بر اساس پاسخ های دریافت شده در گام اول نمایند و این سوالات را برای مشاوران مورد نظر ارسال نمایند و پس از دریافت تعداد مشخصی از پاسخ ها نسبت به خلاصه سازی, تحلیل اماری و رتبه بندی پاسخها اقدام و برای مشاوران و متخصصان ارسال گردد تا مشاوران و متخصصان فنی با بررسی پاسخ های ارایه شده و ارایه دلایل مستدل موارد عدم اجماع و نظر یا پیشنهاد نهایی خود را اعلام نمایند. در نهایت با جمه بندی این پاسخ ها نتیجه ان در قالب یک گزارش جامع برای مدیریت ارسال گردد.

دسته بندی: سایر فرایندها

فرآیند پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد

فرآیند پرداخت وجوه مرتبط با قرارداد

farayande-pardakhte-vojoh
مدارک و مستندات مربوط به هر پروژه پس از تایید مدیر پروژه برای مسئول قرار داد ها ارسال می گردد تا وی با توجه به میزان پیشرفت پروژه و مطابق با قرارداد مربوطه میزان پرداختی به پیمانکار یا تامین کننده را مشخص و دستور پرداخت ان را صادر نماید در گام بعدی واحد مالی نسبت به صدور چک و اخذ تاییدات و امضاهای آن اقدام نماید و پس از آن چک به نماینده مشتری تحویل و رسید دریافت میشود.

دسته بندی: حوزه مالی

فرآیند تامین بودجه سالانه

فرآیند تامین بودجه سالانه

farayande-tamine-bodje-salane
برای بودجه نویسی ابتدا اطلاعات تخمینی هر واحد در خصوص بودجه‌های درآمدی و هزینه‌ای گرفته می‌شود و با توجه به گزارشات تحلیل عملکرد بودجه‌ دوره‌های قبلی، پیش نویسی از بودجه تدوین می‌شود و در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از اینکه زیر نظر مدیرعامل و معاونین نسخه‌ نهایی بودجه تدوین و مستندسازی شد جلسه‌ای با حضور سایر ذینفعان و سهامداران برگزار می‌شود تا تایید نهایی هم از سهام‌دار عمده اخذ گردد و سپس به کلیه مدیریت‌ها ابلاغ شود.این بودجه در طول سال و به صورت ماهانه مورد رصد قرار می‌گیرد و انحرافات آن در قالب گزارش‌های فصلی به مدیرعامل و معاونین ارایه می‌شود و در صورتی که این انحرافات بیش از مقدار آستانه باشد، مجوزی از طرف مدیرعامل و سهام‌داران عمده برای تعدیل بودجه صادر می‌شود.

دسته بندی: حوزه مالی

فرایند عقد قراردادهای کلان

فرایند عقد قراردادهای کلان

farayande-aghde-gharardade-kalan
درخواست‌کنندگان عقد قرارداد خرد با سازمان از طریق سامانه درخواست خود را ارسال می‌کنند. سپس کارشناس قراردادها درخواست را مورد بررسی کلی قرار می‌دهد و در صورت تایید به درخواست‌کننده اعلام می‌کند که مستندات مورد نیاز را تحویل دهد. پس از اخذ مستندات توسط کارشناس درخواست به مدیریت واحد امور حقوقی و قراردادها ارسال می‌شود تا درخواست توسط ایشان بررسی گردد. در صورت تایید درخواست توسط مدیر واحد حقوقی، کار همزمان به واحد مالی، فنی و سرمایه‌گذاری ارسال می‌شود تا نظرات آن‌ها اخذ شود. در ادامه کار نظرات تجمیع می‌شوند و به کارتابل مدیریت حقوقی ارسال می‌شوند تا ایشان بررسی نهایی خود را برروی درخواست انجام دهند. در صورت تایید درخواست، کار به کارتابل کمیسیون معاملات ارسال می‌شود تا اعضای این کمیسیون در زمان‌های برگزاری جلسات درخواست را بررسی کنند. در صورت تایید پیش‌نویس قرارداد تهیه و امضای درخواست‌کننده توسط کارشناس حقوقی اخذ می‌گردد. پس از این مرحله در انتها هم قرارداد به مدیریت عامل سازمان ارسال می‌شود تا توسط ایشان هم به امضا برسد.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرایند عقد قراردادهای خرد

فرایند عقد قراردادهای خرد

farayande-aghde-gharardade-khord
درخواست‌کنندگان عقد قرارداد خرد با سازمان از طریق سامانه درخواست خود را ارسال می‌کنند. سپس کارشناس قراردادها درخواست را مورد بررسی کلی قرار می‌دهد و در صورت تایید به درخواست‌کننده اعلام می‌کند که مستندات مورد نیاز را تحویل دهد. پس از اخذ مستندات توسط کارشناس درخواست به مدیریت واحد امور حقوقی و قراردادها ارسال می‌شود تا درخواست توسط ایشان بررسی گردد. در صورت تایید درخواست توسط مدیر واحد حقوقی، پیش‌نویس قرارداد تهیه و امضای درخواست‌کننده توسط کارشناس حقوقی اخذ می‌گردد. پس از این مرحله در انتها هم قرارداد به مدیریت عامل سازمان ارسال می‌شود تا توسط ایشان هم به امضا برسد.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند پذیرایی از مهمان-تشریفات

فرآیند پذیرایی از مهمان-تشریفات

farayande-pazirayi-tashrifat
برگزاری جلسه یا مراسم طی درخواستی به اطلاع اداره خدمات رسیده می‌شود تا با توجه به ماهیت مراسم و تعداد مدعوین اقدام به عقد قرارداد با هتل نماید یا در صورت امکان یکی از ساختمان‌های ستادی را برای این جلسه یا مراسم تجهیز کند و در صورت لزوم و با توجه به محل برگزاری مراسم/ جلسه باید مجوزهای مربوطه از نیروی انتظامی گرفته شود.پس از برگزاری و اتمام جلسه / مراسم کلیه خرید‌ها و هزینه‌‌هایی که توسط این اداره صرف رزرو هتل، اعزام خودرو، اسکان مهمانان، تجهیزات پذیرایی و تهیه بلیط شده است باید در قالب گزارشی برای مدیریت تدارکات و خدمات ارسال شود تا پس از بررسی به منظور پرداخت به اداره حسابداری مالی ارجاع داده شود.

دسته بندی: حوزه روابط عمومی

فرآیند ارتقا

فرآیند ارتقا

farayande-ertegha
بر اساس آیین نامه ارتقا گروه شغلی و نظام طبقه‌بندی مشاغل, امتیازات هر کدام از پرسنل به صورت سیستماتیک محاسبه می‌گردد. دایره تطبیق نیز به صورت ماهانه لیستی از پرسنلی که به امتیازات لازم برای ارتقا دست یافته‌‌اند استخراج می‌نماید و پس از استعلام و اخذ رضایت و تاییدیه مدیریت مربوطه به منظور بررسی و کنترل سوابق اشخاص به کمیته طبقه‌بندی مشاغل ارجاع داده می‌شود. لیست افرادی که توسط این کمیته مورد تایید قرار گرفته‌‌اند برای مدیر عامل ارسال می‌گردد. مدیر عامل نیز پس از بررسی و در صورت صلاحدید تایید و تصویب نهایی را انجام و لیست را به اداره کارگزینی ارجاع می‌دهد. اداره کارگزینی نیز وظیفه اعمال ارتقا گروه شغلی و محاسبه تاثیر آن بر روی حقوق مزایای پرسنل مربوطه را بر عهده دارد.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند آزمایش دوره ای

فرآیند آزمایش دوره ای

farayande-azmayeshe-doreyi
فرآیند آزمایش دوره‌ای در طول زمان‌های از پیش‌تعیین‌شده آغاز می‌شود تا کار وارد کارتابل واحد آزمایشگاه شود. واحد آزمایشگاه هم بنا به لیست قطعات مشخص‌شده و مطابق با استانداردهای مشخص، قطعات را مورد آزمایش قرار می‌دهد و در صورت مشاهده موارد خارج از بازه‌های مورد قبول کنترلی، لیست آن‌ها را در اختیار واحد تولید قرار می‌دهد تا عملیات ارزیابی خط تولید قطعات انجام شود.

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرایند آزمایش قطعه

فرایند آزمایش قطعه

farayande-azmayeshe-ghate
در صورت طراحی و تولید یک قطعه توسط یک واحد تولیدی برای اولین بار واحد تولید با ثبت مشخصات و ویژگی‌های قطعه درخواست آزمایش قطعه را ثبت و ارسال می‌کند. واحد آزمایشگاه هم پس از دریافت درخواست، بنا به استانداردهای از پیش‌تعیین‌شده قطعه را آزمایش کرده و نتایج را ارسال می‌کند تا مراتب به اطلاع واحد تولید برسد.

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرایند بازرسی دوره ای

فرایند بازرسی دوره ای

periodical-review
هر کدام از تجهیزات باید پس از بهره برداری در دوره های زمانی معینی مورد بازرسی های ادواری فنی لازم قرار بگیرند. در این بازرسی چک لیست اختصاصی هرکدام از تجهیزات بایستی توسط مهندسی بازرس و در صورت نیاز مسئول HSE تکمیل گردد تا پس از بررسی وضعیت و انجام تست های استاندارد بر روی تجهیزات اقدام به ارایه تاییدیه کتبی نمایند. دوره‏ زمانبدی بعدی بر اساس زمانبدی تعیین شده در گواهینامه صادره بایستی انجام گیرد لذا در بانک اطلاعاتی تجهیزات بایستی علاوه بر ثبت نتایج بازرسی های دوره ای, تاریخ بازرسی بعدی نیز به روز رسانی شود. در صورت وجود هرگونه مشکل یا خرابی تا زمان رفع ان گواهینامه بازرسی صادر نخواهد شد. در صورت تعویض قطعه تاریخ صدور و مدت اعتبار گواهینامه های محصول مربوطه باید مورد کنترل و بازبینی قرار گرفته و اطمینان حاصل شود که قطعات عاری از هر گونه عیوب ظاهری می باشند. همچنین کارشناس واحد کنترل کیفیت موظف است از انطباق مشخصات فنی قطعات و اجزای سیستم با استانداردهای مرجع و مورد پذیرش موسسه استاندارد اطمینان حاصل کند. در صورتی که نتیجه نهایی بازرسی قابل قبول نباشد بایستی پس از درج در فزم گزارش به اطلاع سرپست حوزه رسانید شود.

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرایند بازرسی تجهیزات

فرایند بازرسی تجهیزات

training-courses
در ابتدا متقاضی با ثبت درخواست بازرسی و بیان جزئیات مربوط به کالا نظیر ارزش ریالی کالا, محل بازرسی کالا, مشخصات فنی کالا و نوع گواهینامه بازرسی کالا اقدام به ارسال ان به معاونت بازرسی و مهندسی نماید. در مرحله بعد بایستی این درخواست مورد بررسی و کارشناسی قرار بگیرد و نتیجه ان به همراه حق الزحمه بازرسی برای درخواست کننده ارسال گردد تا پس از موافقت ایشان بازرسی مربوطه معرفی و هماهنگی های لازم جهت بازرسی انجام شود. در نهایت پس از انجام بازرسی تجهیزات صنعتی مورد نظر, گزارش بازرس به همراه مدارک و اسناد QC مورد ارزیابی قرار می گیرند تا بر اساس ان گواهینامه بازرسی صادر گردد.

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرآیند نیازسنجی و برگزاری دوره های آموزشی

فرآیند نیازسنجی و برگزاری دوره های آموزشی

training-courses
هر کدام از نمایندگان اموزشی مستقر در واحدهای مختلف سازمان اقدام به شناسایی عنوان دوره‏های پیشنهادی, تاریخ پیشنهادی و تعداد متقاضی هر دوره در قالب یک گزارش نیازسنجی می‏نمایند و تمامی این گزارشها برای اداره اموزش ارسال می گردد تا تقویم آموزشی یک دوره زمانی (سه ماهه یا شش ماه) تدوین و به مدیر اداره اموزش ارایه شود و در صورت تایید ایشان, تقویم اموزشی به کلیه واحدهای سازمانی ابلاغ می‏گردد. هر کدام از واحدهای سازمانی بایستی لیست پرسنل خود را متناسب با پیش نیازهای هر دوره به اداره اموزش اعلام نمایند. اداره اموزش نیز با بررسی لیست نفرات هر دوره در صورتی که دوره مربوطه به حدنصاب برسد اقدام به انتخاب اساتید هر دوره می‏نمایند و پس از برگزاری هر دوره ضمن نظرسنجی از پرسنل, پرونده اموزشی هر یک از شرکت کنندگان در دروه را به روزرسانی می‏نمایند.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرایند درخواست ملزومات اداری

فرایند درخواست ملزومات اداری

malzomate-edari
متقاضی درخواست خود را در قالب یک لیست تدوین و برای مدیر یا مسئول مستقیم خود ارسال می نماید. مدیر نیز با توجه به ضوابط و شرایط سازمان, درخواست متقاضی را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت تایید برای انبار ارسال می نماید. در صورتی که این درخواست نیاز به اصلاح داشته باشد به متقاضی ارجاع داده می شود. انبار نیز با بررسی موجودی اقلام درخواستی اقدام به صدور حواله تحویل تعداد موجود از ملزومات اداری می نماید و در غیر اینصورت ضمن اطلاع رسانی به متقاضی و در صورت نیاز مجدد به اقلام مربوطه اقدام به ثبت سفارش میکند.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرایند درخواست خرید کالا

فرآیند درخواست خرید کالا

buy-from-stock
فرآیند خرید توسط کارشناس خرید ثبت درخواست می‌شود. کارشناس خرید با توجه به لیستی که توسط فرآیند درخواست کالا جهت خرید به تصویب رسیده‌اند، فاکتور خرید را تنظیم می‌کند و آن را به واحد برنامه‌ریزی ارسال می‌کند. درخواست خرید توسط مدیر واحد برنامه‌ریزی بررسی می‌شود. مدیر اگر نیاز به موارد اصلاحی باشد کار را به شخص درخواست‌کننده با ارایه توضیحات به شخص درخواست‌کننده بر می‌گرداند و در صورت عدم تایید به درخواست‌کننده اعلام عدم تایید درخواست خرید می‌شود.

در صورت تایید مدیر واحد برنامه‌ریزی، درخواست توسط واحد مالی و پشتیبانی بررسی می‌شود و چنانچه تایید شود، درخواست خرید توسط مدیریت عامل مجموعه به تصویب می‌رسد. پس از تصویب مدیریت عامل، همزمان به درخواست‌کننده اعلام می‌شود و کار به واحد بازرگانی اعلام می‌شود تا عملیات خرید انجام شود. در نهایت واحد بازرگانی درخواست‌کننده را از زمانبندی زمان خرید مطلع می‌سازد.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند درخواست کالا از انبار

فرآیند درخواست کالا از انبار

product-request
فرآیند درخواست کالا از انبار جهت مدیریت درخواست‌های کالای واحدهای مختلف تدوین می‌شود. ابتدا واحد درخواست‌کننده لیست کالاهای درخواستی خود را تکمیل کرده و به مدیر واحد خود ارسال می‌کند. مدیر واحد درخواست‌کننده هم درخواست را بررسی می‌کند و در صورت نیاز به موارد اصلاحی کار را به شخص درخواست‌کننده برمی‌گرداند. در صورت عدم تایید درخواست هم موارد به اطلاع درخواست‌کننده می‌رسد. اگر درخواست تایید شود، کار به مدیر اداری ارسال می‌شود تا درخواست را بررسی و تایید کنند. پس از تایید درخواست توسط مدیر اداری، درخواست به واحد انبار ارسال می‌شود. واحد انبار بنا به موجودی انبار، اقدام به تحویل لیست کالاها می‌کند و مقادیر تحویلی را در سیستم وارد می‌کند. موارد تحویل‌نشده هم در لیست کالاهای مورد نیاز جهت تامین و یا خرید وارد می‌شوند تا در نقطه‌های زمانی سفارش خرید توسط فرآیند خرید انجام شوند. موارد تحویل‌شده هم به اطلاع درخواست‌کننده می‌رسد و کالاهایی هم که نیاز به خرید دارند، به درخواست‌کننده زمانبندی اعلام می‌شود تا بنا به آن درخواست‌کننده در درخواست بعدی تقاضای کالای مورد نیاز کند.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

سامانه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر فرآیندهای تعمیرات

سامانه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر فرآیندهای تعمیرات

farayande-tamirat
واحد پشتیبانی با بررسی درخواست تعمیرات که توسط یکی از پرسنل سازمانی به ثبت رسیده است در خصوص تایید و نوع تعمیرات مور نیاز تصمیم گیری می نماید. در صورتی که درخواست از نوع برون سپاری باشد باید تاییدیه مدیرعامل اخذ گردد.مدیرعامل نیز با بررسی توضیحات واحد پشتیبانی و هزینه تقریبی تعمیرات در خصوص تایید یا رد آن تصمیم‏گیری می‏نماید و نتیجه آن به اطلاع واحد پشتیبانی رسانید می شود تا ضمن پیگیری وضعیت تعمیرات به درخواست کننده نیز اطلاع رسانی شود. در نهایت پس از تعمیر و تحویل بایستی درخواست پرداخت حق الزحمه برون سپاری از واحد مالی صورت گیرد. در صورتی که نوع تعمیرات درون سپاری باشد بایستی به کارشناس پشتیبانی ارجاع داده شود تا پس از انجام اقدامات لازم, گزارش تعمیرات را تدوین و برای مدیر پشتیبانی ارسال نماید تا وضعیت درخواست تعمیرات به اطلاع درخواست کننده رسانیده شود.

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرایند تعمیرات دوره ای

فرایند تعمیرات دوره ای

tamirate-doreyi
فرآیند تعمیرات دوره‌ای در مدت زمان‌های ازپیش تعیین‌شده آغاز می‌شود و با توجه به نوع تجهیزآلات و یا سیستم‌ها به کارشناسان فنی آن‌ها ارجاع داده می‌شود. کارشناسان با توجه به چک‌لیست‌های طراحی‌شده تعمیرات و تعویض‌ قطعات را انجام می‌دهند و مراتب را به نفرات مسوول ارسال می‌کنند. چنانچه نیاز به تعمیرات اضطراری هم باشد، فرآیند تعمیرات اضطراری آغاز می‌شود.

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرآیند تعمیرات اضطراری

فرایند تعمیرات اضطراری

tamirate-ezterari
فرآیند تعمیرات اضطراری با توجه به فرآیندهای تعمیرات پیشگیرانه و یا فرآیند تعمیرات دوره‌ای و یا با توجه به ایجاد کارشناسان مسوول سیستم‌ها و تجهیزآلات آغاز می‌شود و کار به مسوول فنی ارسال می‌شود تا به بررسی سیستم‌ها و تجهیزآلات بپردازند و در صورت رفع مشکل مراتب را به واحدهای مربوطه اطلاع دهند. در صورت عدم رفع کار به واحد مربوطه ارجاع داده می‌شود تا اقدامات مقتضی جهت رفع مشکل و تعمیرات باقیمانده انجام شود.

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرآیند تعمیرات پیشگیرانه

فرآیند تعمیرات پیش گیرانه

pishgirane
فرآیند تعمیرات پیش گیرانه در مدت زمان‌های ازپیش تعیین‌شده آغاز می‌شود و با توجه به نوع تجهیزآلات و یا سیستم‌ها به کارشناسان فنی آن‌ها ارجاع داده می‌شود. کارشناسان با توجه به چک‌لیست‌های طراحی‌شده تعمیرات و اقدامات پیشگیرانه را انجام می‌دهند و کار به مدیران فنی ارجاع داده می‌شود. مدیران فنی هم کارهای انجام‌شده و توضیحات مربوطه را بررسی کرده و در صورت نیاز فرآیند تعمیرات اضطراری را آغاز می‌کنند.

دسته بندی: حوزه تولید و مهندسی

فرآیند پیش بینی تولید/فروش

فرآیند پیش بینی تولید/فروش

pishbini-tolid-forosh
فرآیند پیش‌بینی تولید/ فروش در ابتدای امر توسط کارشناس تولید برای محصولاتی که قصد پیش‌بینی تقاضا و عرضه سال آتی را دارد، آغاز می‌شود. کارشناس تولید محصولات مدنظر را مشخص می‌کند و ویژگی‌های این محصولات را در سازمان عرضه‌کننده اعم از مشخصه‌های منحصر بفرد محصول و غیره را بیان می‌کند. همچنین معیارهای ارزیابی جهت برنامه‌ریزی تولید توسط کارشناس طراحی می‌شود در مرحله بعد مدیر تولید، درخواست کارشناس تولید را پاراف کرده و کار همزمان به واحدهای مدیریت کیفیت، واحد فنی و واحد مالی و واحد فروش ارسال می‌شود. واحد مدیریت کیفیت ارزیابی کیفی محصول را در برابر محصولات مشابه رقبا انجام می‌دهد و نتیجه ارزیابی را ارسال می‌کند. واحد فنی ویژگی‌های فنی محصولات را در برابر محصولات رقیب مشخص کرده و کاستی‌ها و برتری‌های آن را اندازه‌گیری می‌کند و کار خود را ارسال می‌کند. واحد فروش به تحلیل بازار تقاضا و ارزیابی معیارهای ریسک مشخص‌شده می‌پردازد. در نهایت واحد مالی هم بودجه پیش‌بینی شده برای تخصیص تولید دوره برنامه‌ریزی آتی را مشخص می‌کند و کار خود را ارسال می‌کند. پس از ارزیابی واحدهای مختلف کار به واحد برنامه‌ریزی تولید ارسال می‌شود تا برنامه‌ریزی را انجام دهند. پس از پیش‌بینی مقادیر تولید و با توجه به پیش‌بینی انجام‌شده برای مقادیر فروش محصولات، هیات برنامه‌ریزی سازمان، سیاست‌های اجرایی دوره تولیدی آتی خود را مشخص کنند.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

سامانه ارزیابی مشتریان و خریداران

سامانه ارزیابی مشتریان و خریداران

moshtarian-kharidaran
مشتریان بهترین ابزار برای شناسایی ضغف ها و کمبودهای سازمان شما هستند. آن‌ها می‌توانند شما را در انتخاب شیوه برخورد با مشتری، تولید، ارئه خدمات و … راهنمایی کنند. شما با ارزیابی دیدگاه‌ها و نظرات گرانقیمت مشتریان خود می‌توانید برای هماهنگ‌سازی تولیدات و خدمات خود با خواسته‌های آنها برنامه‌ریزی کنید و ضعف‌های خود را رفع کنید. فرآیند ارزیابی مشتریان و خریداران با یک نظرسنجی الکترونیکی که شامل پرسشنامه ساده، جامع و قوی آغاز می‌شود و سپس کار به کارتابل کارشناس فروش می‌رود تا ایشان بررسی و تحلیل‌های اقتصادی را روی آن انجام دهند. سپس در صورت نیاز ارزیابی‌های کیفی و فنی توسط مسوولین مشخص‌شده به وسیله کارشناس فروش انجام می‌شود. نتیجه نیز به کارتابل هیات بررسی نظرات ارسال می‌شود تا تصمیمات برای بهبود عملکرد سازمان و محصولات آن اتخاذ شوند.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

سامانه ارزیابی تامین کنندگان و فروشندگان

سامانه ارزیابی تامین کنندگان و فروشندگان

arzyabi-tamin-konandegan
درخواست ارزیابی تامین کنندهبایستی توسط مدیرپروژه تدوین و برای کمیته ارزیابی و تطبیق ارسال گردد. این کمیته نیز با بررسی مدارک پیوستی درخواست و در صورت کامل بودن این مدارک اقدام به ارزیابی تامین کننده در سه بخش زمانی, کیفی و مالی و بر اساس شاخص‏های استخراج شده نمایند و پس از ان در قالب یک گزارش برای رئیس کمیته ارزیبای و تطبیق فرستاده می شود تا پس از جمع بندی وامتیاز دهی (بر اساس سیستم امتیازی تصویب شده در سازمان) و در قالب یک گزارش تجمیعی نتایج حاصل از ارزیابی تامین کننده را برای مدیر پروژه و اداره پشتیبانی و تدارکات ارسال نماید تا ضمن ثبت در پرونده پروژه, لیست امتیاز یا رتبه پیمانکاران و در صورت لزوم لیست سیاه تامین کنندگان به روزرسانی شود.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

سامانه منبع یابی و ارزیابی تامین کنندگان و فروشندگان

سامانه منبع یابی و ارزیابی تامین کنندگان و فروشندگان

manba-yabi
بر اساس اطلاعات کیفی و فنی که از تامین‌کنندگان کسب می‌شود و همچنین اطلاعات عملکرد گذشته تامین‌کنندگان, شناسایی و ارزیابی تامین‌کنندگان و به روز رسانی لیست سیاه انجام می‌گیرد تا در نهایت برنامه عملیاتی تامین نیازمندی‌ها که زمان، هزینه‌، اولویت‌ها و مکانیزم‌های اجرایی تامین نیازمندی‌های را در یک دوره زمانی مشخص تعیین می‌کند تدوین می‌شود. سپس بر اساس این برنامه و لیست مشخصات تامین‌کنندگانی که صلاحیت و شایستگی کیفی و فنی لازم برای تامین‌ کالا و خدمات مورد نیاز را دارند منبع یابی آغاز می‌گردد و مذاکره با تامین‌کننده تا حصول نتیجه ادامه می‌یابد. سپس تایید لازم برای عقد تفاهم‌نامه با تامین‌کننده از مدیریت ارشد دریافت می‌گردد و پس از تایید مدیریت ارشد و همچنین ذینفعان تامین، متن تفاهم‌نامه براساس ابعاد حقوقی، مالی و فنی و با همکاری واحد حقوقی تنظیم شده و هریک از طرفین نسبت به امضا و تایید رسمی آن اقدام می‌کنند.

دسته بندی: حوزه بازرگانی و لجستیک

فرآیند نظام پیشنهادات

فرآیند نظام پیشنهادات

nezame-pishnahadat
با توجه به پیشنهاداتی که از منابع مختلف برای اداره تحقیق و پژوهش و روابط عمومی فرستاده می‏شود بایستی در ابتدا پیشنهادات دسته‌بندی شوند و سپس هر پیشنهاد به اداره مرتبط ارسال می‌گردد تا در آن جا مورد بررسی قرار گیرد. پس از ارجاع به اداره مربوطه نیز این پیشنهاد توسط اداره تحقیق و پژوهش ره‌گیری می‌شود تا وضعیت آن به اطلاع شخص پیشنهاد دهنده برسد. در واقع وضعیت پیشنهاد و اینکه در چه مرحله‌ای از پیشرفت قرار دارد در پورتال به روز رسانی می‌شود. در نهایت اگر این پیشنهاد از طرف معاونت مربوطه مورد تایید واقع شد از پیشنهاد دهنده تقدیر می‌شود و از طرف دیگر پیشنهاد برای عملیاتی شدن در کمیته‌های مخصوص مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اداره تحقیق و پژوهش نیز به صورت دوره‌های شش ماهه از سیستم نظام پیشنهادات گزارشی تدوین می‌نماید و به معاونت طرح و برنامه ارایه می‌دهد.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

سامانه خدمات پشتیبانی Help Desk

سامانه خدمات پشتیبانی Help Desk

helpdesk-large
فرآیند Helpdesk می‌تواند درگاه ارتباطی مشتریان با سازمان باشد. در ابتدا مشتریان و یا حتی افراد داخل سازمان از طریق سامانه نظرات، پیشنهادات و مشکلات مربوط به سیستم‌ها و محصولات سازمان را با ثبت درخواست وارد می‌کنند و ان را ارسال می‌کنند. سپس کارشناس واحد ارتباط با مشتریان درخواست را بررسی کرده و پس از ریشه‌یابی کلی، آن را به واحدهای فنی مربوطه ارجاع می‌دهد. مدیران هرکدام از واحدها هم پس از بررسی موارد مطرح‌شده آن را به کارشناسان فنی ارجاع می‌دهند. کارشناسان هم پس از بررسی موارد و ارایه توضیحات فنی و رفع مشکلات کار را به کارشناس واحد ارتباط با مشتریان بر می‌گردانند. در این مرحله در صورت رفع مشکل کارهای صورت‌گرفته به اطلاع مشتریان می‌رسد و در صورت نیاز به انجام کارهای جدید، به واحدهای مربوطه اطلاع داده می‌شود.

دسته بندی: حوزه فناوری اطلاعات

فرایند پرداخت مساعده

فرایند پرداخت مساعده

mosaede-large
کارکنان تقاضای خود را برای دریافت وام به امور رفاهی شرکت ارائه می‌دهند.و امور رفاهی تقاضاهای دریافت‌شده را ثبت و در دوره‌های زمانی مشخص، لیست متقاضیان وام را مشخص می‌نماید تا کمیته وام‌های ضروری در دوره‌های زمانی مشخص تشکیل شده و با توجه به لیست مشخص‌شده از سوی امور رفاهی و همچنین بودجه مصوب جهت پرداخت وام، لیست افراد واجد شرایط را مشخص کند. لیست افراد مشخص‌شده از سوی کمیته وام در اختیار امور رفاهی قرار می‌گیرد تا مدارک ضروری از متقاضی دریافت گردد پس از تکمیل مدارک، متقاضی وام به امور مالی معرفی می‌شود تا پرداخت وام در قالب واریز به حساب یا صدور چک صورت گیرد.

دسته بندی: حوزه مالی

فرآیند ثبت و محاسبات اضافه کار

فرآیند ثبت و محاسبات اضافه کار

process25-large
پرسنل متقاضی اضافه کار پس از ثبت اطلاعات مربوط به اضافه کاری و تشریح کار انجام شده در ان مدت برای مدیر خود ارسال می نماید و مدیر نیز در صورت موافقت و تایید درخواست, ان را برای کارگزینی می فرستد و در نهایت با ثبت اضافه کاری و لحاظ کردن ان در کارکرد پرسنل به متقاضی اطلاع رسانی می‏شود.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند ثبت و محاسبات مرخصی

فرایند ثبت و محاسبات مرخصی

process25-large

درخواست کننده مرخصی در ابتدا بایستی نوع مرخصی (روزانه, ساعتی یا استحقاقی, استعلاجی) مشخص نماید در صورتی که مانده مرخصی قابل استفاده‏ای داشت و با توجه به چارت سازمانی, جانشین خود را مشخص نماید. پس از تایید جانشین یا طی شدن یک زمان مشخص, این درخواست برای مدیر واحد ارسال می‏گردد تا پس از اخذ تاییدیه‏های لازم, اطلاعات مرخصی و فهرست تاییدات آن برای خود متقاضی, واحد اداری و انتظامات ارسال می‏گردد تا مرخصی پرسنل ثبت و در کارکرد وی لحاظ گردد. فرآیند ثبت و محاسبات ماموریت

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند درخواست تسهیلات مالی

فرآیند درخواست تسهیلات مالی

process26-large

متقاضی با تکمیل اطلاعات مربوط به نوع ,مبلغ وام و سایر اطلاعات مالی مورد نیاز سیستم اقدام به ثبت درخواست می‏کند و این درخواست پس از بررسی و تایید توسط مدیر مستقیم متقاضی برای واحد مالی ارسال می‏گردد تا با بررسی سابقه وام‏های اخذ شده توسط متقاضی و سایر شرایط لازم برای تخصیص وام, درخواست را برای مدیر عامل ارسال می نمایند مدیرعامل نیز با توجه به بررسی هایی که توسط مدیر مستقیم متقاضی و واحد مالی صورت گرفته است و در صورت صلاحدید مجوز پرداخت وام صادر می نماید. واحد مالی نیز با دریافت این مجوز اقدام به پرداخت وام و دریافت تضامین مربوطه می‏نماید.

دسته بندی: حوزه مالی

فرآیند درخواست و تامین خودرو

فرآیند درخواست و تامین خودرو

process26-large

متقاضی بایستی با مشخص نمودن مبدا, مقصد, زمان, نوع خودرو (طرح دار, بدون طرح) درخواست خود را ثبت و برای مدیریت واحد ارسال نماید تا مورد بررسی قرار بگیرد و پس از آن برای واحد ترابری ارسال گردد و این واحد با توجه به مشخصات درخواست و نیز خودروهای در دسترس نسبت به تامین خودرو اقدام نماید. در صورتی که تامین از طریق آژانس باشد تاییدیه درخواست خودرو به اطلاع متقاضی رسانیده می‏شود و در صورتی که نوع تامین از طریق خودروهای سازمانی باشد باید تاییدیه مدیریت مالی و منابع انسانی اخذ و به متقاضی اعلام شود.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرآیند درخواست صدورنامه/ گواهی اداری

فرآیند درخواست صدور نامه/ گواهی اداری

process59-large

در ابتدا کارمند متقاضی باید درخواست خود را به همراه رونوشت برابر اصل شده آن برای مدیریت ذیربط خود ارسال نماید تا پس از تایید ایشان به امور اداری ارسال شود. این اداره نیز پس از بررسی و کنترل درخواست طبق ضوابط و آیین‌نامه‌‌های نسبت به صدور گواهی و ارسال آن به فرد متقاضی  اقدام می‌کند اما در صورتی که این درخواست نیاز به تاییدیه مدیرعامل داشت بایستی درخواست به استحضار ایشان رسانیده شود تا در صورت صلاحدید, تاییدیه ان را برای امور اداری ارسال نماید و در نهایت گواهی مورد نظر صادر و برای متقاضی فرستاده می‏شود.

دسته بندی: حوزه اداری و منابع انسانی

فرایند درخواست ملاقات با مسئولین و مدیران

فرایند درخواست ملاقات با مسئولین و مدیران

process3-large

درخواست کننده با مشخص نمودن موضوع ملاقات, شخص ملاقات شونده, تاریخ ساعت و مکان ملاقات درخواست خود را ثبت می‏نماید. در مرحله بعد این درخواست به دست مسئول هماهنگی جلسات می‏رسد تا با بررسی برنامه کاری ملاقات شونده, وضعیت درخواست متقاضی را به اطلاع وی برساند و در صورت لزوم هماهنگی های لازم جهت تغییر زمان, تاریخ یا محل ملاقات صورت گیرد.

دسته بندی: حوزه روابط عمومی

فرآیند ارایه خدمات فناوری اطلاعات

فرایند ارائه خدمات فناوری اطلاعات

process2

در ابتدا متقاضی خدمت مربوطه بایستی درخواست خود را ثبت کند یعنی ابتدا نوع درخواست خود را مشخص نماید و شرح مختصری برای ان بنویسد تا در مرحله بعدی این درخواست برای لایه های مختلف پشتیبانی واحد فناوری اطلاعات ارسال گردد و مورد بررسی قرار گیرد. در هر مرحله در صورتی که درخواست خدمت مورد نظر انجام گیرد بایستی تاییدیه  اقدامات انجام شده از متقاضی اخذ شود و در صورتی که با این درخواست مخالفت گردد به اطلاع متقاضی رسانیده می شود همچنین در هر مرحله در صورتی که این درخواست نیاز به اخذ مجوزهای خاصی داشته باشد به متقاضی برگشت داده می شود تا پس از اخذ مجوزهای لازم اقدامات مربوطه توسط واحد فناوری اطلاعات صورت گیرد.

دسته بندی: حوزه فناوری اطلاعات

فرآیند پرداخت وجه کالا یا خدمات

فرآیند پرداخت وجه کالا یا خدمات

model1

در ابتدا اطلاعات درخواست پرداخت وجه نظیر گیرنده وجه, مبلغ, نوع و تاریخ پرداخت بایستی ثبت و به منظور تایید برای مسئول یا مدیر مستقیم خود ارسال نماید تا پس از بررسی و در صورت تایید برای مسئول فنی فرستاده شود و بررسی‏های لازم بر روی آن انجام شود و در صورت تایید برای مسئول مالی ارسال گردد تا بر اساس بررسی های صورت گرفته در مراحل قبل دستور پرداخت وجه را صادر و به صندوق ارسال نماید تا عملیات پرداخت انجام و به اطلاع متقاضی رسانده شود. در هر مرحله در صورت رد یا نیاز به اصلاح درخواست بایستی تغییرات مورد نظر برای درخواست کننده ارسال گردد.

دسته بندی: حوزه مالی

تلگرام فراگستر

عضو کانال آکادمی مجازی BPM در تلگرام شوید