• نرم افزار BPMS فراگستر

نمایشگاه فرآیندها

تغییرات سریع و عظیم دو دهه اخیر در تکنولوژی و بخصوص افزایش نقـش فنـاوری اطلاعات و نظامهای کامپیوتری در اداره سازمانها، نحوه مدیریت و رهبری سـازمانهـا را دگرگون کرده است.

اداره سازمانها به روشهای قدیم و ساختارهایی کـه ریشـه آنهـا بـه ابتدای قرن بیستم برمیگردد، امروزه تقریباً غیرممکن است. سازمانها بایـد خـود را بـرای همگامی با نظامهای جدید اطلاعاتی آماده سازند.

تجارت الکترونیکی، نظامهـای یکپارچـه اطلاعاتی، مدیریت زنجیره تأمین کنندگان کالا و خدمات برای سازمانها، مـدیریت ارتبـاط با مشتریان و غیره همه دارای یک فصل مشترک مدیریتی هستند. پایه موفقیت تمـامی ایـن نظامها بر دیدگاه فرایندی استوار است.

در این صفحه سعی کرده ایم تا برخی از فرآیندهای سازمانی متداول را با بیانی شیوا و بهمراه ترسیم مدل برای علاقمندان ارائه دهیم.