اهمیت مدلسازی فرآیندها

اهمیت مدلسازی فرآیندها-۲

بمنظور درک اهمیت زبان مدلسازی BPMN در اجرای صحیح یک BPM در مقاله قبل، ابتدا یک نمودار مربوط به فرآیند استخدام را ترسیم کردیم. اگر خاطرتان باشد در طی بررسی این فرآیند، سوالاتی به ذهن خطور مینمود که این نوع نمودار به تنهایی قادر به پاسخگویی نبود. لذا متوجه شدیم که یک زبان مدلسازی استانداردی به نام BPMN وجود دارد که توانایی دارد علاوه بر ترسیم یک فرایند، به تمام سوالات بوجود آمده هم پاسخ دهد.

در شکل ۱ نمونه ترسیم شده فرآیند استخدام _ که در مقاله قبلی به آن اشاره کرده بودیم _ را با زبان BPMN مشاهده مینمایید. همانگونه که مشاهده میکنید برای پاسخ به سوالاتی که در مقاله قبل به آن اشاره کرده بودیم، مطالب توصیفی گسترده به نمودار اضافه نشده است و خود نمودار به تنهایی توانایی بازگو کردن پاسخها را دارد.

download1

۱- چه کسی هر فعالیت از فرآیند را اجرا خواهد کرد؟

در نمودار ترسیم شده با BPMN فعالیتها در سطوح افقی تفکیک شده است که مشخص مینماید چه کسی، چه فعالیتهایی را به انجام می‌رساند.

download (1)

۲- چه زمانی اطلاع رسانی مردود شدن درخواست انجام خواهد شد؟
۳- آیا فرآیند بعد از اطلاع رسانی مردود شدن درخواست، ادامه خواهد یافت؟

در شکل ۳ مشخص است که چه زمانی اطلاع رسانی انجام خواهد شد. در شکل زیر هنگامی که تایید صورت نگیرد، اطلاع رسانی برای رد درخواست صورت میپذیرد. همچنین مشخص است پس از اطلاع رسانی دیگر فرآیند ادامه نخواهد یافت و فرآیند به پایان خواهد رسید.

download (2)

۴- آیا هر متقاضی استخدام به صورت مستقل ارزیابی خواهد شد؟

در شکل ۴ مشخص است هر متقاضی بصورت جداگانه در یک زیر فرآیند بطور مستقل ارزیابی خواهد شد.

download (3)

۵- اگر هیچ متقاضی ای برای جلسه مصاحبه حاضر نشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در نمودار شکل ۵ مشخص است اگر هیچ کاندیدایی وجود نداشت چه اتفاقی بیافتد و در این نمودار تعیین شده است که مجدد با متقاضیان تماس حاصل شود.

download (4)

۶- چه اتقافی خواهد افتاد، اگر پیشنهاد حقوق و مزایا توسط متقاضی پذیرفته نشود؟

اگر پیشنهاد توسط متقاضیان پذیرفته نشد چه اتفاقی رخ دهد. در شکل ۶ مشخص است که اگر فرد پیشنهاد را نپذیرفت به سراغ فرد بعدی خواهیم رفت و پیشنهاد کاری برای وی ارسال خواهد شد.

download (5)

۷- چگونه میتوانیم فرآیند استخدام یک فرد را کنسل نماییم؟

در بخش زیر مشخص است چگونه میتوانیم یک فرآیند جذب را کنسل نماییم. در شکل ۷ مشخص شده است که در هر زمانی میتوانیم فرآیند جذب یک فرد را ابطال نماییم.

download (6)

۸- چقدر باید برای پاسخ متقاضی استخدام برای شرکت در ارزیابی منتظر بمانیم؟

download (7)

BPMN توانایی دارد پس از ترسیم توسط نرم افزارهای BPMS به اجرا درآید. این ویژگی باعث کاهش فاصله شناسایی فرآیند تا اجرای آن میگردد. تغییرات و بهبودهای فرآیند نیز تسهیل شده و براحتی قابل اعمال در فرآیندهای مدل شده خواهند بود و بلافاصله میتوان آنها را به اجرا گذاشت.

BPMN یک درک صحیح از فرآیند را بین افراد سازمان به اشتراک میگذارد بگونه ای که افراد سازمان معنای عمیق و صحیحی ازفرآیند را دریافت مینمایند. BPMN استانداردسازی فرآیندهای دورن سازمانی و برون سازمانی را تسهیل مینماید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Got Something To Say: