• گام دوم

۲- تعریف متغیرها

Variables

یکی از بخش‌های قدرتمند نرم‌افزار BPMS فراگستر، قابلیت طراحی مدل داده  و دیتا مدل و همچنین تعریف متغییرها برای یک فرآیند می‌باشد. به عبارتی در این بخش مدل ذخیره‌سازی اطلاعات تعریف می‌گردد. مدل داده تعریف‌شده را می‌توان در فرآیند اصلی و یا سایر فرآیند­ها استفاده نمود. بنابراین با این قابلیت می‌توان با نرم‌افزار BPMS فراگستر بسیاری از برنامه­های کاربردی سازمان را به‌صورت یکپارچه طراحی نموده و بین تمامی برگه‌های سازمان و فرآیند­های آن نیز یکپارچگی ایجاد کرد.

همچنین در این مدل داده می‌توان موجودیت های دیگری را از سایر پایگاه داده سازمان اضافه نمود (این پایگاه های داده می‌توانند SQL Server و یا Oracle باشند).

از سایر قابلیت­های این مرحله می­توان موارد زیر را برشمرد:

 • ایجاد Entityها وAttribute های مورداستفاده برای نگهداری اطلاعات موردنیاز
 • خواندن و نوشتن اطلاعات در سایر پایگاه داده‎ها با ابزار Virtualized Entity
 • نوشتن اطلاعات در سایر پایگاه داده‎ها Replicated Entity
تعریف متغییرها در BPMS

برخی از ویژگی های ابزار

 • خواندن اطلاعات از سایر پایگاه داده ها با ابزار Virtualized Entity
 • خواندن اطلاعات از سایر پایگاه داده ها بصورت Replicated Entity (برای مواقعی که همیشه سرور متصل در دسترس نیست)
 • امکان اشتراک گذاری مدل داده طراحی شده بین فرآیندهای مختلف
 • امکان اشتراک گذاری مدل داده طراحی شده بین فرآیندهای مختلف
 • ایجاد جدول ها و ستون های مورد استفاده برای نگهداری اطلاعات مورد نیاز
 • امکان تعریف جداول بصورت Master/Details
 • امکان استفاده از سایر جداول تعریف شده در سایر فرآیندها بمنوظر جلوگیری از افزونگی داده
 • و..
۴۲۶۲۳ (۰۲۱)