• گام پنج

۵- تخصیص کاربران به فعالیت‌ها

Assignment Rules

هر فعالیت از فرآیند را افراد خاصی در سازمان به انجام می‌رسانند که به آن ایفاکنندگان گفته می‌شود. در این بخش از نرم‌افزار، ایفاکنندگانِ فعالیت های تعریف‌شده در فرآیند تعیین می‌گردند. ایفاکنندگان می‌توانند به طور مستقیم یا با پیروی از منطق خاصی انتخاب شوند. برای انتخاب ایفاکنندگان با استفاده از شروط اختصاصی، ابزارهای گرافیکی و ساده‌ای برای کاربر مهیا گردیده و قابلیت استفاده از وب‌سرویس‌ها نیز در این بخش مهیا گردیده است.

همچنین امکان تعیین انواع روش های تخصیص کار به ایفاکننده‌ی فعالیت وجود دارد:

 • First available: ارسال کار به اولین شخصی که کارتابلش فعال باشد.
 • By load: بر اساس سنجش کارهای موجود در کارتابل­ها و اختصاص کار به شخصی که کار کمتری در کارتابلش موجود می‌باشد.
 • ارسال همزمان کار به کارتابل گروهی از پرسنل و حذف آن از کارتابل سایرین در صورت باز شدن توسط یک نفر از آن‌ها
 • تعیین نفر بعدی انجام دهنده فعالیت بر روی کار تعریف‌شده توسط نفر قبلی
 • تخصیص کار به­ صورت دستی
تخصیص کاربران به فعالیت‌ها در BPMS

برخی از ویژگی های ابزار

 • انتصاب با استفاده از داده های چارت سازمانی، موقعیت های جغرافیایی، نقشهای سازمانی و..
 • قابلیت تعیین اولویت مجریان فرآیند از سایر نرم افزارها
 • پشتیبانی از انواع روشهای از پیش تعریف شده شامل:
  1. ارسال کار به اولین شخصی که کارتابلش فعال باشد
  2. براساس سنجش کارهای موجود در کارتابل ها و اختصاص کار به شخصی که کار کمتری در کارتابلش موجود می باشد.
  3. ارسال همزمان کار به کارتابل گروهی از پرسنل و جمع آوری کار از کارتابل سایرین درصورت دریافت کار توسط یک نفر.
  4. تعیین نفر بعدی انجام دهنده فعالیت بر روی کار تعریف شده توسط نفر قبلی
  5. تخصیص کار بصورت دستی

۴۲۶۲۳ (۰۲۱)